Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія міста і села

Мета – комплексне вивчення міста і села  як складного та багатоаспектного феномена, форми спільноти та типу соціальності, сутнісною рисою якого є інтеграція різнорідних видів життєдіяльності в єдину систему з власним механізмом підтримування та відтворення стабільності й порядку.

Основними завданнями курсу є:

Ознайомити студентів з багатоаспектністю бачення міста і села, міждисциплінарним характером цієї ділянки наукового знання

 Розглянути основні теоретичні підходи та методи дослідження міста і села, сприяти осмисленню студентами можливостей комплексного бачення міста.

Організувати та провести зі студентами низку міні-досліджень для активізації практичної складової засвоєння дисципліни.

Навчити студентів інтерпретувати, аналізувати і концептуалізувати досліджувані феномени та динамічні процеси міського життя.

          Знання, які набудуть студенти: місце урбаністики й соціології міста у сучасній системі  гуманітарних і соціальних наук (зокрема соціології, історії та культурології); комплексне бачення міста як складного та багатоаспектного феномену; ключові теорії, оволодіти основними методами дослідження міського простору та необхідною термінологією; необхідну теоретичну і методологічну базу для критичного осмислення запропонованих методів та пояснювальних схем, наявних в урбаністиці.

Вміння, які набудуть студенти:організовувати і проводити самостійні соціологічні дослідження у галузі соціології міста; інтерпретувати й узагальнювати отримані результати, формулювати власні судження; презентувати результати дослідження та захищати власну позицію перед аудиторією; формулювати рекомендації щодо оптимізації процесу управління містом.

Остання редакція: 07.04.16