Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія особистості та сім’ї

Мета: надати загальне уявлення про специфіку соціологічного погляду на проблеми сучасної особистості, формування у майбутніх спеціалістів соціологічного мислення і конкретних знань по проблемах структури, типології і соціалізації особистості, окреслити можливі перспективи дослідження цих проблем у контексті соціокомунікативного та соціокультурного підходів оволодіння сучасними знаннями у сфері сімейних відносин,  поглиблення соціологічних знань,  розвиток та закріплення навичок соціологічного аналізу сім’ї.

Завдання: надання знань щодо сімейної проблематики в соціологічній теорії та її місця в сучасній соціології; теоретичних основ і принципів аналізу сімейних відносин;  концепцій та понятійного апарату сучасної соціології сім’ї; генезу та історичні типи сім’ї в класичних соціологічних теоріях та сучасній соціології сім’ї; сучасних дискусій про перспективи розвитку та нові форми сім’ї; проблеми шлюбно-сімейних відносин на сучасному етапі розвитку суспільства; розвиткок шлюбно-сімейних відносин в Україні; соціологічні аспекти державної сімейної політики; специфіку досліджень сім’ї в соціології; формування наукових уявлень про сім’ю як соціальний інститут та малу групу; суспільні функції сім`ї; про гендерну соціологію; особливості сімейних відносин в аграрному та урбанізованому середовищах, суспільстві масового споживання та інформаційному суспільстві; формування навичок й умінь щодо соціологічного аналізу шлюбно-сімейних відносин.

Предмет:сутність та зміст шлюбно-сімейних відносин, історичний розвиток інституту сім'ї та шлюбу;  закономірності еволюції шлюбно-сімейних відносин; сутність, зміст, особливості розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні; закономірності формування, розвитку і функціонування сім’ї в сучасному суспільстві.  

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету