Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Северин-Мрачковська Людмила Василівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

1996 року закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (диплом із відзнакою). У період з 1996 по 1999 роки навчалась в аспірантурі філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка (очна форма навчання, спеціалізація: етика). 1999 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із теми: "Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури)". З 1999 року працює на різних посадах на кафедрі філософії (нині - кафедри соціології) ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", наразі - на посаді доцента. Є членом Вченої ради Факультету управління персоналом, соціології та психології.

Пройшла стажування на кафедрі філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012 р.), у Інституті дистанційних технологій (ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана") за програмою "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" (2017 р.), відкритий онлайн-курс із поглибленого вивчення англійської мови на базі навчальної платформи British Council (квітень-червень 2019 р.), отримавши за підсумками навчання  сертифікат British Council від 30.05.2019 р.

Є членом організаційного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального" (28 березня 2019 р., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", Україна);  членом наукового комітету 9th International Scientific Conference ''Rural development 2019. Research and innovation for bioeconomy''. 26-28 September 2019, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania. http://www.ruraldevelopment.lt/scientific-committee/; членом організаційного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального" (31 березня 2020 р., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", Україна);  членом організаційного та наукового  комітетів Всеукраїнського конкурсу студентських робіт "Через філософію до суспільного миру та процвітання" (21 листопада 2019 р., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", Україна).
 
Заслужений працівник КНЕУ. Неодноразово нагороджена грамотами КНЕУ.
 
Коло наукових пошуків: проблеми філософії економіки, зокрема,  питання соціального партнерства, економічної конкуренції, економічної свободи, бізнес-етики, взаємодії моралі та економіки  та інші. В центрі уваги - моральнісні аспекти економічного розвитку.

The field of scientific research: the philosophy of economy, in particular, the social partnership, economic competitiveness, economic freedom, business ethics, morality and economics interaction and others. Moral aspects of economic development are in the focus.

Викладає дисципліни: філософія, філософія науки, філософія науки і техніки, логіка, релігієзнавство; спецкурси: діалектика й теорія пізнання, менеджмент та маркетинг виборчої кампанії, паблік рилейшнз у політичній діяльності.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 121.

Кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір -3.

Персональні наукові профілі: 

ht    https://scholar.google.com/citations?user=rysJm0IAAAAJ&hl=ru&authuser=4&oi=ao

       https://orcid.org/0000-0002-1650-214X

       http://www.researcherid.com/rid/C-2670-2019

       https://publons.com/researcher/1688362/-/

h     https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Severin-Mrachkovska

h