Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етичні аспекти фінансово-економічної діяльності

Мета дисципліни: забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики фінансово-економічно діяльності зокрема.

Завдання дисципліни: здобуття знань щодо соціокультурних засад формування предмету етики бізнесу, закономірностей функціонування етики бізнесу, основних етичних концепцій та теорій, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень та вирішення етичних дилем в сфері бізнесу; підвищення якості моральної свідомості професіоналів у фінансовій сфері, засвоєння ними головних ціннісних орієнтацій та моральних стандартів бізнесу, оволодіння відповідним етичним інструментарієм для аналізу та прийняття рішень в конкретних ситуаціях ділового життя; опанування етико-моральнісними основами професійної діяльності, культури спілкування та етикету.

Результати навчання:У результаті успішного вивчення дисципліни студент буде вміти:

-                     чітко усвідомлювати моральні проблеми економічного життя, розуміти особливості моральних проблем в бізнесі;

-                     виробляти стратегію професійної діяльності з урахуванням вимог професійної етики в сфері фінансово-економічної діяльності;

-                     розробляти етичні програми та етичні кодекси підприємствта організацій;

-                     застосовувати елементарні навики етичної експертизи приобґрунтуванні управлінських рішень; діагностиці ділової поведінки;

-                     аналізувати і оцінювати складні етичні дилеми в сфері бізнесу та застосовувати різні алгоритми їх вирішення;

-                     складати і обґрунтовувати плани професійно-етичного навчання співробітників;

-                     ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

Остання редакція: 02.11.20