Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етика міжнародного бізнесу (К-ра Coціології)

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметним полем етикита етикибізнесу, понятійним апаратом та головними  концептуальними інтерпретаціями; забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики зокрема.

Завдання дисципліни полягає уздобутті знань щодо предмету, основних завдань і закономірностей функціонування етики бізнесу, основних етичних концепцій та теорій, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень та вирішення етичних дилем в сфері бізнесу; щодо ролі професійно-етичних кодексів та стандартів професійної етики у сфері туризму, підвищенні якості моральної свідомості професіоналів у сфері туризму, засвоєнні ними головних ціннісних орієнтацій та моральних стандартів бізнесу, оволодінні відповідним етичним інструментарієм, опануванні етико-моральнісними основами професійної діяльності, культури спілкування та етикету.

Результати навчання. При успішному опануванні дисципліни студент зможе:

-                     чітко усвідомлювати моральні проблеми економічного життя, розуміти особливості моральних проблем в бізнесі;

-                     планувати стратегію та тактику діяльності туристичних організацій з урахуванням вимог професійної етики в сфері туризму;

-                     аналізувати і оцінювати складні етичні дилеми в сфері бізнесу, зокрема, туристичного, та застосовувати різні алгоритми їх вирішення;

-                     застосовувати елементарні навики етичної експертизи при оцінюванні відповідності діяльності компанії стандартам професійної етики, обґрунтуванні управлінських рішень, діагностиці ділової поведінки;

-                     складати і обґрунтовувати плани професійно-етичного навчання співробітників;

-                     розробляти етичні програми та етичні кодекси підприємствта організацій;

-                     ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

, публічні виступи.

 

Остання редакція: 02.11.20

Публікаціі з предмету