Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логіка

Мета науки (дисципліни): надання знань про основні категорії та закони логіки, ознайомлення студентів з історичним розвитком логічних знань та сучасними логічними теоріями, вдосконалення навичок аналізу міркувань, ведення дискусії, розвиток вміння знаходити і усувати логічні помилки в міркуваннях

Завдання науки (дисципліни): сформувати у студентів комплекс компетенцій, які пов’язані з критичним мисленням, аналізом структури міркувань, вмінням логічно правильно, аргументовано, ясно й чітко висловлювати думки, рефлексувати над ефективністю свого мислення.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки (дисципліни) студент зможе:

- застосовувати закони логіки при побудові й аналізі міркувань

- здійснювати логічні операції над поняттями (визначення, поділ, обмеження й узагальнення)

- виявляти логічну структуру міркувань та відображати її за допомогою формально-логічних засобів;

- аналізувати міркування з точки зору їх послідовності і несуперечливості;

- ефективно обґрунтовувати власну точку зору, обирати оптимальний спосіб побудови аргументації

- знаходити та усувати логічні помилки в своїх та чужих міркуваннях

- встановлювати логічну структуру тексту та аналізувати спосіб викладу матеріалу

Перевірте свої навички правильно міркувати

Остання редакція: 26.12.18

Публікаціі з предмету

  • Логіка (923.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Логіка» «6Е01-Економічна теорія»; «6Е02-Економіка підприємства»; «6Е06-Підприємницька діяльність»; «6А02- Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»; «6Ю01-Правознавство»25 Жовтня 2017 р.
  • Логіка (98.5 KB)паспорт дисципліни «Логіка» (4 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1курс) «6Е01-Економічна теорія»; «6Е02-Економіка підприємства»; «6Е06-Підприємницька діяльність»; «6А02- Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»; «6Ю01-Правознавство»25 Жовтня 2017 р.
  • Навчальний посібник "Логіка" (1.8 MB)Посібник охоплює основні розділи традиційної логіки: поняття, судження умовивід, теорію аргументації, окремі теми присвячені логіці висловлювань та сучасній некласичній логіці. Крім теоретичного матеріалу, до кожної теми пропонуються завдання для самоконтролю, а в кінці посібника наводяться відповіді до них. Для студентів економічного профілю бакалаврського рівня навчання, а також магістрантів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться основами логіки.19 Квітня 2012 р.