Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи збору та аналізу соціологічних даних

Вивчення дисципліни «Методи збору та аналізу соціологічних даних» надає можливість студентам засвоювати актуальну проблематику емпіричної соціології, розуміти основні сфери застосування, пізнавальні можливості та обмеження «кількісної» та «якісної» парадигми у соціальному пізнанні,здійснювати аналіз та інтерпретацію емпіричних соціологічних даних.

Метою дисципліни «Методи збору та аналізу соціологічних даних» є надання студентам фундаментальних знань про методичні та процедурні засади соціологічної методології, оволодіння навичками прикладного застосування методів збору соціологічних даних, презентації отриманих результатів, ефективного використання методів аналізу соціологічної інформації на практиці.

Завдання дисципліни:

-       формування у студентів соціологічних знань про теоретико-методологічні засади та логіку емпіричного соціологічного дослідження в цілому; 

-       сформувати у студентів цілісне уявлення про сутність, типологію та пізнавальні можливості застосування методів збору соціологічних даних;

-       сприяти ефективному застосуванню соціологічної методології в аналізі соціальної дійсності;

-       опанування студентами практичних навичок правильного конструювання дослідницького інструментарію;

-       формування у студентів навиків професійного застосування методів аналізу соціологічної інформації, правильної презентації отриманих результатів.

Предмет дисципліни:сутність та зміст соціологічної методології, кількісні та якісні методи збору соціологічних даних, структура та головні вимоги до побудови дослідницького інструментарію, основні методи обробки та аналізу соціологічної інформації, презентація соціологічних даних.

Робочі програми та навчальні матеріали 

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Методи збору та аналізу соціологічних даних (331.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методи збору та аналізу соціологічних даних»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Методи збору та аналізу соціологічних даних (124 KB)паспорт дисципліни «Методи збору та аналізу соціологічних даних»05 Жовтня 2017 р.