Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Релігієзнавство

Наука «Релігієзнавство»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: надання базових уявлень в галузі наукового релігієзнавства, що сприятимеформуванню системи знань про релігійні системи, закономірності їх виникнення, функціонування і розвитку, досягти знання і розуміння студентами основних теорій походження релігії, ранніх форм релігійних вірувань, особливостей формування і розвитку національних та світових релігій, їх впливу на економіку, суспільне і політичне життя народів та імперій. Дати історіософський аналіз конфесійного розвитку в Україні, показати особливості сучасного розвитку та географію релігій в Україні та світі, сформувати засади основних принципів сучасного розуміння свободи совісті.

Завдання науки: показати сучасні здобутки світового релігієзнавства, що дозволить студентам набути практичні навички ідентифікації певних явищ суспільного життя як релігійних; сформувати вміння застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу різноманітних суспільних явищ та у ситуаціях світоглядного вибору.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-          користуватися основними поняттями і категоріями релігієзнавства;

-         аналізувати вплив культурно-історичних та соціальних факторів на формування релігії;

-         вирізняти спільне і своєрідне, притаманне кожній світовій релігії;

-         володіти мистецтвом розуміти людей, чий спосіб мисленняє іншим;

-         бути здатним до ведення ефективного бізнесу з урахуванням релігійних особливостей суб’єктів комерційної діяльності;

-         застосовувати теоретичні знання для аналізу діяльності конфесій в Україні та світі.

 

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

  • Релігієзнавство (95 KB)паспорт  дисципліни «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»  для студентів спец «Психологія»25 Жовтня 2017 р.
  • Релігієзнавство (370 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»  «6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»; «6У03-Економічна та соціальна психологія»; «292-Міжнародні економічні відносини»  25 Жовтня 2017 р.