Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія економіки

Мета:оволодіння сучасними знаннями у сфері економічної соціології,  методами соціологічного аналізу економічних систем, явищ та процесів,  розуміння тенденцій еволюції економічних і соціальних відносин у сучасному суспільстві.  

Завдання:надання знань щодо об’єкту та  предмету економічної соціології, її понятійно-категоріального апарату, теорій, методів соціологічного дослідження економічних систем; механізми мотивації економічної поведінки; види та специфіка соціально-економічних відносин; сутність та роль економічної культури у стійкості економічної системи; формування наукових уявлень про економічну систему як соціальний інститут, її структуру та функції; сутність та роль інституту соціального партнерства у забезпеченні ефективного функціонування економічної сфери; принципи соціально відповідального підприємницва; формування навичок й умінь оволодіння сучасними методами соціологічного дослідження економічної системи; аналізу стану та прогнозування розвитку економічних систем та соціально-економічних відносин.

Предмет:сутність та зміст економіки як соціального інституту; закономірності й випадковості розвитку економічної сфери суспільства; сутність, зміст та принципи організації і функціонування економічної сфери суспільства; соціальний механізм розвитку економіки; соціальні функції економіки, форми та механізми регулювання економічних відносин та процесів; сутність, чинники та типи економічної  поведінки економічних суб`єктів; закономірності й випадковості еволюції економічних систем у сучасному суспільстві.

Робочі програми та методичні матеріали

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Соціологія економіки (253 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія економіки»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія економіки (95 KB)паспорт  науки« Соціологія економіки»12 Липня 2016 р.