Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія соціологічного дослідження

Мета:формування логіко-методологічних і методичних підходів одержання емпіричного знання про стан, закономірності функціонування й розвиток масових соціальних явищ і процесів.

Завдання:
- формування практичних навичок з розроблення програми та інструментарію соціологічного дослідження, контролю за якістю реалізації проекту на етапі збирання даних;
- дати слухачам знання щодо методів збору інформації у кількісних та якісних соціологічних дослідженнях, етапів програмування й реалізації емпіричних соціологічних досліджень та технік, що забезпечують надійність соціологічної інформації;
- оволодіння сучасним категоріальним апаратом логіки та методології соціального пізнання;
- визначення місця й ролі соціологічних досліджень у соціологічній науці, специфіки предмета й методу соціологічного дослідження;
- розкриття методологічної ролі теорії, понятійного апарата в соціологічному дослідженні;
- характеристика видів соціологічного дослідження, можливостей і обмежень їхнього застосування;
- обґрунтування особливостей організаційних процедур соціологічного дослідження, їхзміст й послідовності проведення;
- аналіз структури програми соціологічного дослідження як документа, що регламентує норми й логіку емпіричного пізнання;
- обґрунтування способів побудови концептуальної й операціональної моделі соціологічного дослідження як основи формулювання дослідницьких гіпотез;
- розкриття сутності, змісту й видів змінних соціологічного дослідження;
- аналіз логічної структури дослідницьких гіпотез, їхніх видів, основ і способів побудови;
- характеристика теоретичних основ і особливостей процесу виміру в соціологічному дослідженні;
- розкриття сутнісних особливостей, можливостей і обмежень кількісного і якісного методів у соціологічному дослідженні;
- аналіз системи кількісних і якісних методів, технік і процедур їхнього застосування в соціологічному дослідженні;
- обґрунтування теоретичних основ побудови вибіркової сукупності й методів її проектування в соціологічному дослідженні;
- вивчення системи методів аналізу й обробки даних соціологічного дослідження, можливостей і обмежень у застосуванні цих методів, їхнього взаємозв'язку з видами соціологічного дослідження;
- розкриття способів, що використовуються для узагальнення й подання даних соціологічного дослідження, структури й логіки розробки наукового формування у студентів соціологічного світогляду на проблеми прикладних соціологічних досліджень, особливості підготовчого етапу збору соціологічної інформації, загальнонаукові вимоги до процесу отримання соціологічної інформації та використання отриманих знань в майбутній професійній діяльності;
- сформувати у студентів навички проведення соціологічного дослідження та складання програми соціологічного дослідження;
- надати знання про специфіку розробки структурних компонентів програми соціологічного дослідження їх особливостей в залежності від виду та методу соціологічного дослідження;
- cформувати навички наукового підходу до вивчення соціальних процесів та явищ, які відбуваються в сучасному суспільстві;
- ознайомлення з головними структурними елементами соціологічного дослідження та засвоєння категорій і понять прикладних соціологічних досліджень;
- теоретичне осмислення проблем сучасного прикладного соціологічного дослідження;
- формування навичок у сфері прикладних досліджень;
- вивчення практичних методів, що використовуються в процесі отримання соціологічної інформації.

Предмет:особливість логіки та методології соціологічних досліджень, існуючі теоретичні підходи, понятійний апарат, необхідний для розробки методології соціологічного дослідження, уміння використовувати стосовно до конкретної дослідницької проблеми; структура та зміст програми соціологічного дослідження;особливості побудови показників, індикаторів, шкал, індексів і вміння конструювати їх стосовно до конкретної дослідницької проблеми;особливості організації й проведення окремих видів соціологічного дослідження; система методів соціологічного дослідження й уміння їх використовувати стосовно до конкретної дослідницької проблеми; система методів обробки даних соціологічного дослідження, їх використання відповідно до завдань соціологічного дослідження;використання способів узагальнення й подання даних соціологічного дослідження; структура й логіка розробки наукового звіту й умінняйого підготувати; взаємозв'язок наукового знання із соціологічним науковим знанням; виокремлення дослідницьких змін, знання логічної структури й уміння формулювання гіпотези соціологічного дослідження; сутність і особливості сучасних проблем методології соціального пізнання;система категорій, понять і методів соціологічної науки; концептуальна й операціональна дослідницькі моделі;застосовування отриманих знань в аналізі сучасної методологічної ситуації.

Робочі програми та навчальні плани

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Методологія соціологічних досліджень (405 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія соціологічного дослідження»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Методологія соціологічних досліджень (135.5 KB)паспорт дисципліни «Методологія соціологічних досліджень»05 Жовтня 2017 р.