Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українська та зарубіжна культура

Мета дисципліни: надання студентам знань про культуру як складний феномен у сукупності його ціннісно-смислових, нормативно-регулятивних і знаково-комунікативних характеристик, про основні закономірності історичного розвитку української культури, її місця і значення у світовому культурно-історичному процесі, загальноприйняті наукові концепції її вивчення, основні методологічні принципи її дослідження.

Завдання дисципліни: осмислення загальнотеоретичних засад культури, досягнень світової та української культури; сприяння відкриванню студентами власної культурної ідентичності, становленню морально-естетичної культури міжособистісних взаємин; ініціація гуманітарного, гуманістичного мислення та культурологічної компетентності.

Результати навчання.За умов успішного опанування дисципліною студент зможе:

-                     аналізувати базові цінності та традиції національної та регіональних культур;

-                     аналізувати інтеграційні процеси у глобалізованому світі, розуміти особливості діалогу культур і змін в сучасному українському суспільстві;

-                     застосовувати навики толерантного міжкультурного спілкування через оволодіння знаннями про світові, національні і етнічні особливості культур;

-                     орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної культури;

-                     визначати лінію особистісної поведінки в умовах розмаїття культур і субкультур;

-                     вирішувати складні проблеми інноваційного характеру і приймати продуктивні рішення у професійній діяльності;

-                     визначати шляхи розв’язання життєвих та професійних питань, орієнтуючись на загальнокультурні стандарти, норми, цінності;

-                     ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

Остання редакція: 02.11.20

Публікаціі з предмету

  • Українська та зарубіжна культура (108 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура”25 Жовтня 2017 р.
  • Українська та зарубіжна культура (563 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура”  25 Жовтня 2017 р.