Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія праці та управління

Мета вивчення спецкурсу "Соціологія праці та управління" – це ознайомлення студентів  з системою знань про закономірності функціонування і розвитку соціально-трудових відносин та механізм регулювання трудової поведінки суб’єктів праці, а також формування уміння збору первинної соціологічної інформації для розробки управлінських рішень у трудовій сфері.

Основні завдання, які ставляться перед студентами при вивченні спецкурсу “Соціологія праці”:

  • дати студентам теоретичні знання необхідні для формування у них адекватного соціологічного мислення;
  • розкрити соціологічну особливість різних видів трудової діяльності та сутність таких ключових соціологічних категорій, як зміст та характер праці, ставлення до праці, відчуження праці, трудова мотивація, задоволення працею тощо;
  • навчити організовувати та проводити соціологічні дослідження з проблем праці, використовувати різні методи збору та аналізу первинної соціологічної інформації і робити власні висновки щодо соціологічного обґрунтування управлінських рішень;
  • розвинути здібності та інтерес до наукового пошуку і самостійної роботи над поповненням знань з проблем курсу.

Предметом спецкурсу “Соціологія праці” є соціально-трудові відносини, механізм і закономірності їж формування, функціонування та розвитку.

Остання редакція: 04.04.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія праці 054 (254.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія праці»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія праці 051 (279.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія праці»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051  «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці»16 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія праці (89.5 KB)паспорт спецкурсу «Соціологія праці» .Дисципліна бакалаврського рівня.05 Жовтня 2017 р.