Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії наполегливо працює над осмисленням широкого кола актуальних проблем суспільного та соціально-економічного життя України у їх соціально-філософському, світоглядно-методологічному, культурному, екологічному та глобальному вимірах. Протягом 2005 – 2010 р.р. кафедра розробляла науково-дослідну тему «Філософський аналіз концепції сталого розвитку» (керівник: д. філос.н., проф.Свінціцький В.М.). Підсумковим результатом стала монографія «Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст». - КНЕУ, 2010.  Від 2011 р. кафедра працює над темою «Соціальний капітал: філософський, морально-етичний та економічний виміри» (керівник: д. філос.н., проф. Вільчинський Ю.М.); від 2016 року - над темою: «Соціальний капітал як базовий ресурс громадянського суспільства»(керівник:д. філос.наук, проф. Вільчинський Ю.М.).  

Сумісно з кафедрою соціології було успішно проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального» (28 березня 2019 року та 31 березня 2020 р.).

Кафедрою було організовано та успішно проведено Всеукраїнський конкурс студентських робіт (у форматі наукової статті) на тему: «Через філософію до суспільного миру та процвітання» (на честь Всесвітнього дня філософії та 45-ї річниці від заснування кафедри філософії у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») (21 листопада 2019 року).

Колектив кафедри здійснює плідне наукове співробітництво з академічними установами та вищими навчальними закладами України (зокрема, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом філософії НАН України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України) та зарубіжних країн (зокрема,Vytautas Magnus University (Lithuania)), з British Council;  бере участь у наукових заходах державного та міжнародного рівня.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у проведенні студентських конкурсів, олімпіад, конференцій та інших наукових заходів.

Кафедра філософії КНЕУ має власний друкований орган-науковий альманах "Університетська кафедра", з матеріалами якого можна ознайомитися за адресою: http://uka.kneu.edu.ua/ua/

У науковому доробку викладачів кафедри філософії:

Наукові монографії:

До 2010 р.

Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системно-структурного вивчення. — К.: КНЕУ, 2004.

Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі). — К.: КНЕУ, 2005.

Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Юрій Вільчинський. - Київ: Поліграфкнига, 2009. - 360 c.

Деркач В. Л. (у співавторстві). Концептуальні виміри екологічної свідомості. — К.: Парапан, 2003.

Семашко О. М. (у співавторстві). Соціологія культури. — К.: Каравела, 2002.

Семашко О. М. (у співавторстві). Театр і глядач у сучасній соціологічній реальності. - Част. 1. Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. — К.: КФНВК наука, 2002.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. 2-ге вид. – Львів: Афіша. - 2001. - 664 с.

Мачульський Б. Г. Логіка в управлінській діяльності, Логічний аналіз умовиводів. — К.: 2002.

2010 р.

Свінціцький В.М. (керівник. авт. кол.), Арутюнов В.Х., Глєбова Т.В., Дерев'янко Т.М., Пітякова Т.С., Присухін С.І., Пустовойт В.І.Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст. – К., КНЕУ, 2010.

Деркач В.Л. (у співавт.) Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. – К., ПАРАПАН, 2010.

2011 р.

Машталер А.А. (у співавт.) Еліта: витоки, сутність, перспектива. За заг. ред. В.Г. Кременя. – К., Товариство «Знання», 2011.

2014 р.

Вільчинський Ю.М. (керівник. авт. кол.), Бондар С.В., Деркач В.Л., Кругляк М.І., Северин-Мрачковська Л.В., Соколов С.В. Філософія та методологія наукового пізнання. – К., КНЕУ, 2014. – 213 с.

Білоножко Є.П. (у співавт., за ред. проф. Кудряченка А.І.) Європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації. - К.: Фенікс, 2014.

Войнаровська Л.І. (у співавт., за ред. проф. Кременя В.Г.) Синергетика і освіта. - К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014.

2017 р.

Присухін С. І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі. Релігієзнавчий аспект: монографія / С. І. Присухін. ― К.: КНЕУ, 2017. ― 475, [1] с.

Перелік інших наукових робіт викладачів кафедри

Остання редакція: 21.04.20