Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Артюшина Марина Віталіївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: Завідувач кафедри педагогіки та психології
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Освіта

1989 - 1994 рр. - навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «соціологія», присвоєно  кваліфікацію спеціаліста «соціолог, викладач соціології».

1996 - 1999 рр.   - навчання в очній аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти на базі кафедри педагогіки та психології Київського державного економічного університету. У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему «Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів».

2003 р. - підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти КНЕУ за напрямком «Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі.

2006 – 2010 рр.  - навчання в очній докторантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти не базі кафедрі педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» на тему «Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності».

2007 р. - підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти за категорією науково-педагогічних працівників ЗППО з питань інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій.

2018 р.- підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Сучасні інформаційно-комунікаційні у навчальному процесі економічного університету».

2018 р.- підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя».

Професійна діяльність

1994 ‒ 1995 рр.  - спеціаліст Інституту практичної психології та соціальної роботи «Психогенез»

1995 ‒ 2013 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

2013 – 2017 рр. - заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

З 2017 р. – професор, з 2018 – завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Організаційна робота

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2015-2017 рр)

Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (транспорт)» зі спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)» галузі знань 01 «Освіта / педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті (2018  р.)

Член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України з секції  за спеціальностями: 011 – науки про освіту, 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями); спеціалізаціями  (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти), 13.00.06 (теорія і методика управління освітою) (2018-2020 рр.).

Учасник робочої групи з розроблення професійних стандартів "майстер виробничого навчання", "педагог професійного навчання", "методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти" (2019-2020 рр)

Відповідальний секретар та заступник головного редактора науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта» (2014-2017 рр).

Член редакційної колегії збірників наукових праць:

Професійна педагогіка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Соціальна робота"

Член проєктної групи та групи забезпечення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Професійна освіта (Економіка)» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Економіка) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2017-2019 рр.).

Член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Економічна та бізнес-освіта» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Економіка) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2019-2020 рр.)

Наукова робота

Видано 130 праць: 4 монографії (1 одноосібна, 3 колективні), 3 науково-виробничих видання, 26 навчальних та навчально-методичних видань (6 з грифом МОН України), 1 довідкове видання, 47 статей у наукових фахових виданнях України,  3 статті у міжнародних та іноземних виданнях, 9 статей в інших наукових виданнях та 37 тез у матеріалах конференцій.

Профілі у наукометричих базах:

ORCID iD: 0000-0002-9605-7161

Researcher ID: D-5362-2016

Профіль на Google Scholar

Брала участь у 6 науково-дослідних роботах:

•          «Психолого-педагогічні засади модернізації навчального процесу в економічному університеті в умовах реалізації положень Болонської декларації» (РК № 0107W001844) у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2007-2008 рр.)

•          «Зміст і методичне забезпечення навчальних курсів з проблем євроінтеграції в системі післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0106U002460) у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2007-2008)

•          «Формування готовності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до інтеграції в загальноєвропейський освітньо-науковий простір» (РК № 0109U002234) у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2009-2011)

•          «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (РК №0113U003045)  в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2013-2015 рр.)

•          «Методичні засади  розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» (РК № 0116U004143) в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2016-2018 рр.)

•          «Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів» (№ 4/15-17, Накази МОН України № 1243 від 31.10.2014 р. та №105 від 09.02.2015 р. ) у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (2015-2017 рр.)

Науковий керівник захищених кандидатських дисертацій: 

1.         Шевчик Ольга Георгіївна, дисертація «Економічне виховання учнів ліцею бізнесу засобами навчально-ігрової діяльності», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі  спеціальніості 13.00.07 – Теорія і методика виховання (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 063524 від 6 жовтня 2010 р.).

2.         Янчарська Лариса Володимирівна,  дисертація «Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 012733 від 28 березня 2013 р.).

3.         Саркісова Оксана Юріївна, дисертація «Групова взаємодія як умова ефективної професійної підготовки майбутніх викладачів економіки», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук  ДК № 022916 від 14 лютого 2014 р.).

Офіційний опонент на захисті 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

1. Дем’янюк Віктор Володимирович «Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку  ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (7 листопада 2019 р).

2. Галущак Ірина Євгенівна «Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (11 січня 2019 р.).

3. Гармаш Тетяна Андріївна «Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.15 Національного авіаційного університету (18 жовтня 2018 р.).

4. Левчук Наталія Петрівна «Розвиток економічної компетентності офіцерів-магістрантів Державної прикордонної служби України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (15 травня 2018 р.).

5. Арістова Наталія Олександрівна «Теоретичні і методичні засади формування професійної суб’єктності майбутніх філологів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.15 Національного авіаційного університету (15 червня 2017 р.).

6. Шахматова Тамара Володимирівна «Формування ділових якостей майбутніх фахівців економічного профілю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді К 67.051.02 Херсонського державного університету  (8 грудня 2011 р.).

7. Овчинникова Марина Вікторівна «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики» представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у спеціалізованій вченій раді К 29.053.01 Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (14 жовтня 2003 р.).

Викладацька діяльність

Освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

‒ «Інноваційні та інформаційні технології в освіті (практикум)»

‒ «Основи наукових педагогічних досліджень»

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія» спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

‒ «Сучасні технології навчання дорослих»

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії усіх спеціальностей

‒ «Сучасні освітні технології»

Участь у міжнародних проектах

1.         Учасник міжнародного проєкту програми Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»  (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2018 рр.);

2.         Учасник міжнародного проєкту програми Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (2020-2022 рр).

Нагороди

Почесний знак «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України (2016 р.)

Заслужений працівник КНЕУ (з 2019 р.)