Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Педагогічна риторика

“Педагогічна риторика” (3 кредити) є складовою частиною психолого-педагогічного циклу дисциплін за вибором, вивчення якого є підставою для отримання другої спеціальності “викладач правових дисциплін”. Метою “Педагогічної риторики” є оволодіння майбутніми юристами професійними мовленнєвими уміннями. 

У процесі вивчення дисципліни студенти-юристи, окрім набуття теоретичних знань (історії розвитку риторики, законів риторики, організаційних форм педагогічного мовлення тощо), оволодівають необхідними в практичній діяльності юриста та викладача права вміннями, зокрема, вмінням використовувати невербальні засоби спілкування у взаємозв’язку з мовленнєвими; впливати на слухачів у процесі спілкування з ними; встановлювати контакт зі співрозмовником (аудиторією); логічно викладати навчальний матеріал; захоплювати увагу аудиторії в процесі викладу цього матеріалу; проводити ділову бесіду.

Змістовими модулями дисципліни, що забезпечують формування у юристів комунікативної компетентності, є такі: теоретичні основи педагогічної риторики; мовленнєва діяльність; майстерність публічного виступу; способи комунікативного впливу педагога на учнів; ділова бесіда.

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету