Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія та культура ділового спілкування

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Метою викладання дисципліни «Психологія та культура ділового спілкування» є: формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців в сфері ділового спілкування.

Курс «Психологія та культура ділового спілкування» тісно пов’язаний з іншими соціально-психологічними курсами, що викладаються у КНЕУ, а саме: «Етика ділового спілкування», «Організаційна поведінка», «Психологія та педагогіка», «Психологія спілкування», «Ораторська майстерність» тощо. Завдяки цьому студенти мають можливість інтегрувати та накопичувати інформацію з різних курсів та успішно використовувати її під час навчання, практики, подальшої професійної діяльності.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

мати цілісне уявлення про процес ділового спілкування, його структуру та етапи;

долати комунікативні (професійні, організаційні, індивідуально-психологічні) бар’єри у спілкуванні;

 «читати» невербальні індикатори психологічного стану особистості;

уміти ефективно говорити і слухати під час ділового спілкування; 

протистояти маніпулюванню у діловому спілкуванні;

готувати та реалізовувати публічний виступ у професійній діяльності ;

здійснювати саморегуляцію у діловому спілкуванні;

застосовувати етичні правила розподілу ролей і позицій у взаємодії ділових людей;

реалізовувати технології проведення ділових бесід;

володіти методами підготовки та проведення ділових переговорів.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Набуті знання і вміння з ділового спілкування є необхідною умовою успішної професійної діяльності майбутніх економістів в економічній сфері.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями.

Зміст дисципліни «Психологія та культура ділового спілкування», що пропонується для вивчення студентам, розкривається за такими темами:

1. Предмет, основні категорії та задачі «Психологія та культура ділового спілкування».

2. Комунікативна сторона ділового спілкування.

3. Культура публічного виступу діловому спілкуванні.

4. Культура взаємодії партнерів у діловому спілкуванні.

5. Основи емоційної саморегуляції у процесі ділового спілкування.

6. Перцептивна сторона ділового спілкування.

7. Імідж ділової людини.

8. Культура організації та проведення ділової бесіди.

9. Психологія та етика ділових переговорів.

10. Лідерство у сфері ділового спілкування.

11. Етика та етикет ділового спілкування.

12. Психологія самоорганізації ділової людини.

5. Викладацький склад:

Варбан Є.О. к.психолог.н., доцент

6. Основна література.

1. Психологія спілкування. – Навч. посібник / За редакцією Л.О. Савенкової. – К.: КНЕУ, 2011. – 319 с. // [Електронний ресурс] Режим доступу:  http://lib.kneu.edu.ua/

2. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

 

Остання редакція: 20.05.13

Публікаціі з предмету