Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія та педагогіка

1. Мета. Психолого-педагогічні знання є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця з вищою освітою. Володіння психологічними знаннями допомагає людині краще пізнати свій внутрішній світ, дізнатись про закономірності його функціонування і розвитку, що є запорукою свідомого управління своєю життєдіяльністю. Педагогічна ж підготовка вчить людину розумно ставитись до свого розвитку, освіти, навчання і виховання, допомагає ефективно їх реалізовувати. Для набуття таких знань у склад дисциплін гуманітарного циклу підготовки фахівців включено  дисципліну «Психологія та педагогіка». Зміст і методика викладання цієї дисципліни в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана є результатом
багаторічного напрацювання кафедри педагогіки та психології і відповідає сучасним вимогам і актуальним тенденціям в освіті. По-перше, вивчення дисципліни має виражений цілеспрямований характер. Особливе значення має процес постановки і досягання конкретних, професійно-значущих навчальних цілей. По-друге, визначення змісту дисципліни підкоряється принципам інтегративності і ступневості, що дозволяє забезпечити
послідовний перехід від пізнання психічного до розвитку і управління поведінкою, навчанням і вихованням як самого себе, так і інших людей. По-третє, у процесі вивчення дисципліни широко використовуються сучасні
форми і методи навчання (від окремих дидактичних ігр, проблемних завдань і ситуативних вправ до цілісних тренінгових методик) і контролю (поточно-модульний і підсумковий контроль, само-і взаємоконтроль, дидактичне тестування).
2.  Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування дисципліни.

Знання: основні терміни та поняття психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті;
основні терміни та поняття педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті.
Уміння: використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності з їх призначенням;
здійснювати самоаналіз, самооцінку, саморозвиток власних психологічних використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних розуміти та адекватно оцінювати інших людей;

успішно взаємодіяти  та вирішувати конфлікти з іншими людьми;

регулювати власні стани, знижувати емоційну напругу;

ефективно управляти часом, організовувати власну діяльність; корегувати цілі та завдання особистості, контролювати власні дії та вчинки.
3. Сфера реалізації: пізнання закономірностей власної психічної діяльності, формування потреби в особистісному розвитку і самовдосконаленні, уміння виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей в процесі навчання та виховання.

4. Зміст дисципліни: 14 тем. Теми 1-9 розкривають та узагальнюють інформацію про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування, розкривають психологічну
сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, форми активності особистості, основи взаємодії й спілкування. Теми 10-14 присвячені розкриттю процесу і
механізмів управління поведінкою, навчанням і вихованням як самого себе, так і інших людей.

5. Викладацький склад: проф. Артюшина М.В., доц.Борисенко Л.Л., доц. Журавська Л.М., доц. Завірюха В.В., доц. Колесніченко Л.А., доц. Козлова О.С., доц. Корват Л.В., доц. Музичко Л.В., доц. Радченко М.І., доц.
Сгадова В.В., доц. Хорєв І.О., ст.викл. Бойчук О.С., ст.викл.Іванченко В.В., ст.викл.Тімакова А.В., ас. Матвієнко Ю.О., ас. Ловка О.В., ас. Саркісова О.Ю.
6. Література. Психологія та педагогіка: Навч. посібн./ Л.А. Колесніченко, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та інші. За заг. ред. Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 406 с.

•Психологія та педагогіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Л.В. Музичко, А.В. Тімакова, Л.В. Корват та інші. За заг. ред. Л.В. музичко. – К.: КНЕУ, 2008.- 304 с.
• Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та педагогіки: Нач.-метод. посібник. – К.КНЕУ, 2002. – 126 с.

Остання редакція: 20.05.13

Публікаціі з предмету

  • Психологія та педагогіка 051 (381 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Е02 «Економіка підприємства», 6і01 «Економічна кібернетика», 6i07 «Цифрова економіка»29 Січня 2019 р.
  • Психологія та педагогіка 054 (310 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У04 «Соціологія економіки та підприємництва»29 Січня 2019 р.
  • Психологія та педагогіка 071 (310.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6О02 «Облік і аудит», 6О03 «Податковий менеджмент», 6О04 «Диджитал-облік»29 Січня 2019 р.
  • Психологія та педагогіка 074 (311 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У07 «Менеджмент соціальної сфери», 6Е04 «Менеджмент бізнес-організацій», 6У06 «Менеджмент персоналу»29 Січня 2019 р.
  • Психологія та педагогіка (для російськомовних студентів) (86 KB)Паспорт  дисципліни «Психологія та педагогіка» для російськомовних студентів.02 Вересня 2016 р.
  • Психологія та педагогіка (98.5 KB)паспорт науки «Психологія та педагогіка»02 Вересня 2016 р.