Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методика викладання економіки

    1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

    «Методика виконання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності студентів, що отримують спеціальність «викладач економіки». Дисципліна забезпечує опанування основних підходів, методів та прийомів організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сприяє професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, спроможних самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної освіти.

    Таким чином, метою дисципліни є підготовка викладачів економічних дисциплін інноваційного типу. Основне завдання дисципліни – забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх викладачів економіки, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.

  Дисципліна носить міжпредметний характер. Вона має тісний зв’язок не тільки з курсами психолого-педагогічного циклу. Важливо, що лекції і практичні заняття проводяться на основі адаптації до професійних компетенцій студентів кожного факультету КНЕУ, оскільки викладачі секції мають великий педагогічний досвід, а головне – сучасну економічну освіту. Це суттєво підвищує не тільки якість підготовки викладачів інноваційного типу, а й загальну компетентність випускників як фахівців економічного профілю.

    Інноваційність концепції дисципліни полягає не тільки в тому, що вона постійно удосконалюється. «Методика викладання економіки» розвиває готовність випускників КНЕУ до проведення раціональних змін як в економічному мислення, економічній освіті, так і в економіці в цілому.

   Оволодіння сучасними вітчизняними і зарубіжними методиками викладання, розроблення інтерактивних моделей проведення лекційних і семінарських занять, міжпредметних тренінгів, виконання бізнес-проектів навчально-дослідницького характеру суттєво підвищують педагогічну і економічну компетентність випускників.

     Провідними завданнями дисципліни є розвиток економічного мислення і формування загальної економічної культури студента як особистості і фахівця, зростання його креативного потенціалу і лідерських якостей, що також створює дієву мотивацію до саморозвитку. Участь студентів у навчальному процесі з МВЕрозвиває їх практичні професійні навички,а також вміння ефективно працювати в команді. Відпрацьовуються навчально-дослідницькі підходи до вирішення актуальних соціально-економічних проблем, що, у свою чергу, готує студентів до подальшої як викладацької, так і наукової роботи. При цьому міжпредметна модель проведення навчальних занять створює реальні взаємозв’язки з фаховими кафедрами університету, а також можливості проведення студентами педагогічної практики на заняттях з фахових дисциплін.

      2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

    Вибір дисципліни «Методика викладання економіки»надає студентам можливість отримати другу спеціальність «Викладач економіки», що значно підвищує їх конкурентну спроможність на ринку праці. Наші випускники працюють не тільки у закладах освіти, в тому числі і в нашому університеті, а й у тренінгових центрах, ліцеях і коледжах, міністерствах, відомствах і бізнесових організаціях.

Дисципліна «Методика викладання економіки» має сформувати у студентів в процесі навчання базові (інструментальні (засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу; здатність до синтезу; здатність вирішувати проблему та приймати рішення), міжособистісні (вміння працювати в команді; навички етичного ведення бізнесу та толерантного ставлення до культурних традицій), системні (здатність до самонавчання; дослідницькі здібності; здатність до творчості)) та спеціальні (здатність навчати інших)компетентності, з метою швидкої адаптації до динамічного сучасного світу та використання можливостей щодо самореалізації.

          Щорічне дослідження ставлення студентів до дисципліни (після її засвоєння) показує, що близько 80% - 90% студентів задоволені вивченням курсу. Про це свідчить і динаміка вибору дисципліни студентами усіх факультетів.

Опанувавши дисципліну, студенти мають:

Знати:

-        базові поняття, принципи та джерела методики викладання економічних дисциплін;

-        сучасні тенденції розвитку вітчизняної та світової економічної освіти;

-        основні методи, прийоми, форми та засоби навчання економічних дисциплін;

-        основні методичні вимоги до навчальних занять з економіки;

-        особливості планування, організації, мотивації до навчання економіки для різних освітньо-вікових груп та навчальних закладів системи неперервної економічної освіти;

-        особливості сучасних інноваційних технологій (методів активного навчання) та їх  реалізації в навчальному процесі з економіки;

-        методичні особливості організації контролю та оцінювання, корекції навчальних досягнень з економіки, критерії оцінки якості економічної освіти.

Уміти:

-        планувати та організовувати навчально-виховний процес з економіки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

-        використовувати основні методи дослідження методичної науки з метою корекції та удосконалення процесу навчання економіки;

-        розробляти інформаційно-методичне забезпечення навчальних занять з економіки;

-        розробляти та проводити навчальні заняття з економічних дисциплін різних типів та форм;

-        розробляти та використовувати різноманітні методи та методики активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні економічних дисциплін;

-        планувати та організовувати самостійну роботу учнів та студентів при вивченні економіки;

-        організовувати контроль та оцінювання навчальних досягнень з економіки, розробляти критерії оцінювання  навчальних досягнень, використовувати різні системи та шкали оцінювання.

          3.Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями.

Модуль І. Методика викладання економіки в системі професійної підготовки економістів

Тема 1. Методика викладання економіки як наука та навчальна дисципліна.

Тема 2. Економічні знання, економічне мислення, їх роль у формуванні соціально-культурного та освітнього середовища.

Модуль ІІ. Методики реалізації функцій управління економічним навчанням

Тема 3. Планування, організація та мотивація навчання економіки.

Тема 4. Методика організації самостійної роботипід час вивчення економічних дисциплін.

Тема 5. Методичні особливості контролю та оцінюваннянавчальних досягнень з економіки.

Модуль ІІІ. Інноваційні технології навчання в економічній освіті

Тема 6. Передумови та особливості застосування методівактивногонавчання економіки.

Тема 7. Дискусія як метод організації пізнавальної діяльності.

Тема 8. Кейс-метод у формуванні професійних умінь викладача (керівника, менеджера).

Тема 9. Ігрові методи навчання в економічній освіті.

Тема 10. Сучасні технології навчання в економічній освіті.

          4. Викладацький склад:

Булавіна О.А. к.е.н., доцент;

Грущенко Л.М. к.п.н., доцент;

Ковальчук Г.О. к.п.н., доцент,

Чужикова В.Г. к.п.н., доцент;

Балягіна І.А. старший викладач;

Богорад М.А старший викладач;

Сироватко В.В., асистент;

Янчарська Л.В.,асистент.

          6. Основна література:

  1. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.
  2. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод.посіб.для самост.вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003.–341 с.
  3. Ковальчук Г.О. Активізація навчання  в  економічній  освіті / Навчальний посібник.-Київ: КНЕУ, 1999.-128 с.
  4. Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань: навч.посіб./ [О.А. Булавіна, І.А. Балягіна, М.А. Богорад та ін.]: за заг.ред. О.А. Булавіної. – К.: КНЕУ, 2010. – 300, [4] с.  
  5. Методика викладання економіки. Практикум. Булавіна О.А. та ін. – К. КНЕУ: 10 др. арк. (у друці).
Остання редакція: 11.06.13

Публікаціі з предмету