Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління персоналом з використанням прикладних рішень 1С

Мета дисципліни- навчити студентів ефективно володіти теоретичними знаннями та базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу  «1С: ЗУП» для адекватного аналізу закономірностей управління персоналом та набуття практичних навичок з забезпечення ефективного вирішення, попередження та профілактики типових управлінських проблем,використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі.

Завдання дисципліни:використати можливості навчального проце¬су для засвоєння студентами базових принципів роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу «1С», оволо¬діння інформаційними технологіями на рівні впевненого користувача персонального комп’ютера, методикою формування економічної інформації в системі комплексної автоматизації різних напрямків обліку в єдиний інформаційній базі, формування еле¬ментарних навиків пошуку, оцінки та практичного використання облікової інформації у повсякденній економічній роботі майбутнього фахівця на виробництві.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

·        оцінювати можливості конкретних зарубіжних чи вітчизняних програмних розробок з метою використання в управлінні підприємством.

·        критично мислити та генерувати креативні ідеї для вирішення проблем впровадження сучасних інформаційних технологій в управлінську діяльність;

·        формувати нормативно-довідкову інформацію в прикладному програмному рішенні;

·        налаштовувати параметри облікової політики в прикладному програмному рішенні;

·        працювати в команді при вирішенні практичних завдань з автоматизації конкретних облікових задач;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету