Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління персоналом

Мета науки:надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управління персоналом організацій, що функціонують  у сфері економіки України.

Завдання науки:сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

- аналізувати структуру і професійно-кваліфікаційний склад персоналу;

- оцінювати ефективність стратегії і політики управління персоналом, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення;

- складати план маркетингових досліджень ринку праці та ринку освітніх послуг;

- складати плановий баланс робочого часу;

- виконувати економічні розрахунки для планування: трудомісткості виробничої програми, чисельності персоналу, продуктивності праці, витрат на персонал тощо;

- аналізувати роботи для визначення вимог до претендентів на вакантні робочі місця і посади;

- організовувати процеси професійного добору та адаптації працівників;

- обирати найбільш ефективні методи і способи оцінювання працівників;

- складати і обгрунтовувати плани професійного навчання і трудової кар’єри працівників;

- застосовувати найбільш ефективні засоби мотивування працівників;

- визначати втрати підприємства внаслідок надмірної змінюваності персоналу з різних причин;

- аналізувати і оцінювати показники ефективності управління персоналом.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету