Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративна юстиція

 В Україні вже давно створена та функціонує розгалужена система адміністративних судів, які покликані вирішувати публічно-правові спори в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Разом з тим, в Україні поки що бракує фахівців з глибоким розумінням особливостей функціонування системи адміністративної юстиції. Чимало випускників юридичного факультету КНЕУ працюють в адміністративних судах. Підготовка юристів-магістрів за спеціальністю “Адміністративна юстиція” в економічному вузі була б цілком доречною, оскільки чимало публічно-правих спорів, які розглядаються адміністративними судами, стосуються питань економіки (наприклад, податкові спори, оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах щодо ліцензування певних видів господарської діяльності.

В результаті опанування магістерської програми «Адміністративна Юстиція» студент набуде наступні знання та навички:

- буде знати: теоретично-правові засади становлення та функціонування інституту адміністративної юстиції в Україні; адміністративно-правові засади публічного адміністрування; особливості функціонування організації та проходження публічної служби в Україні, а саме: діяльності на державних політичних посадах, професійної діяльності суддів, прокурорів, військової служби, альтернативної (невійськової) служби, дипломатичної служби, інших державних служб, служби в органах місцевого самоврядування; особливості функціонування адміністративних судів та поглиблені питання організації адміністративного судочинства – в Україні та зарубіжних країнах, у тому числі країнах-членах ЄС; особливості правового забезпечення правосуддя в сфері адміністративно-правових відносин; знати судову практику адміністративних судів; особливості практики Європейського Суду з прав людини в адміністративному судочинстві; зміни, які відбулися в адміністративному судочинстві, системі адміністративних судів, формуванні суддівського корпусу у зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України, нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів» і змін до Конституції України щодо правосуддя; процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах; тенденції розвитку національного законодавства у зазначеній сфері;

- буде вміти: тлумачити та застосовувати норми адміністративного процесуального законодавства України та зарубіжних країн, у тому числі країн-членів ЄС, національну судову практику та практику Європейського Суду з прав людини для справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення адміністративних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних публічних прав, свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави;

- ознайомиться: з теоретичними та практичними засадами вирішення конфліктів публічно-правового характеру, у тому числі з практикою застосування законодавства адміністративними судами в Україні та в зарубіжних країнах, особливостями функціонування органів публічного адміністрування та сучасної системи адміністративних судів в Україні; науковою літературою та сучасними науково-методичними розробками в галузі адміністративної юстиції, з перспективами та основними напрямками подальшого розвитку адміністративного судочинства та законодавства, яке його регламентує.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

  • правові консультації у сфері судового захисту публічних прав і свобод;

  • отримання свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю та безпосередня адвокатська діяльність;

  • професійна діяльність у суді: практична (помічник судді, секретар судового засідання, суддя тощо) та наукова (проведення узагальнень судової практики, аналітична робота та інше).

Програма започаткована у 2017 році

Остання редакція: 22.08.17