Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент проектів

Місія програми - програма спрямована на підготовку спеціалістів і менеджерів усіх рівнів банків, кредитних установ, компаній з управління активами (КУА), недержаних пенсійних фондів, лізингових, страхових та інших фінансових компаній, а також спеціалістів і менеджерів фінансових та аналітичних підрозділів підприємств промислового сектору економіки, приватних підприємців, які бажають набути глибоку професійну освіту з питань організації фінансування інвестиційних проектів.

Науковий керівник програми Майорова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри  інвестиційної діяльності.

Завдання  програми:

 • Сформувати навики з організації процесу фінансування інвестиційних проектів та управління портфелем фінансових інвестицій. 
 • Отримання фундаментальних теоретичних і практичних знань з фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
 • Опанування теоретичними основами та набуття практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення вартості інвестиційного капіталу.
 • Отримання базових знань з інвестиційного аналізу.
 • Отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань кредитування інвестиційних проектів, оцінки інвестиційної кредитоспроможності замовника, управління ризиками інвестиційного кредитування.
 • Отримання знань з питань організації та функціонування іпотечного ринку.
 • Надання базових знань та практичних навичок щодо діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Фінансовий менеджмент в банку
 • Банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Фінансовий облік у банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 • Інвестиційний аналіз
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Інвестиційне кредитування
 • Портфельні інвестиції
 • Іпотечний ринок
 • Проектно-кошторисна справа

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих)

 

Магістерська дипломна робота

Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

Аналізувати: інвестиційний ринок; інвестиційну привабливість фірми-емітенту (сфери діяльності, регіону, країни); ТЕО інвестиційних проектів;  обсяги виконання будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших капітальних робіт за проектом; джерела фінансування інвестиційних проектів; ефективність інвестиційних рішень (вибір фінансових активів для портфельного інвестування); ефективність управління портфелем цінних паперів. Організовувати: фінансування інвестиційних проектів; професійне опрацювання проектної документації; детальний аналіз кошторисної документації (локальних, об’єктних, зведених кошторисів). Розробляти: бізнес-план інвестиційного проекту; бюджет інвестиційного проекту; інвестиційну політику фінансової установи; стратегію, тактику формування і реструктуризації портфеля цінних паперів. Визначати: об’єкти проектного фінансування; оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів; вартість та дохідність фінансових інструментів для інвесторів; інвестиційні ризики та заходи щодо їх мінімізації. Оцінювати: можливості участі фінансових установ у реалізації інвестиційних проектів; інвестиційні проекти; фінансові інструменти; інвестиційну кредитоспроможність замовників; майно та майнові права суб’єктів інвестиційної діяльності; якість та достовірність укладених кошторисів (локальних, об’єктних та зведеного кошторисного розрахунку).

Випускники програми отримують диплом магістра та можуть працювати керівниками фінансово-кредитних установ, фінансовими, інвестиційними  менеджерами та аналітиками в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою інвестиційної стратегії підприємств.

Остання редакція: 28.07.17