Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний облік і аудит

Програма «Міжнародний облік і аудит» призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності.

Науковий керівник програмиГаленко Оксана Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Заслужений економіст України

В процесі навчання на даній магістерській програмі студенти мають набути наступні компетенції: 

 • Володіння знаннями зі змісту та основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних стандартів фінансової звітності, аудиторських номенклатур, процедур та доказів.
 • Наявність навичок із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників.
 • Вміння організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності.
 • Застосування необхідних процедур для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку.
 • Наявність навичок з податкового планування та прогнозування перспектив податкового навантаження при виході на зовнішні ринки.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси
 • Модуль 1 - Гроші та кредит 
 • Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фахова іноземна мова
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік міжнародних операцій
 • Міжнародний аудит
 • Міжнародне оподаткування
 • Стратегічний аналіз діяльності  корпорацій
 • Міжпредметний тренінг «Обліково-аналітична конвергенція в системі міжнародних відносин»

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Податкові системи європейських країн 
Стратегічний управлінський облік
Європейський бізнес
Міжнародна фінансова аналітика
Управління міжнародними інвестиційними проектами
 
Пакет 2
Податкові системи європейських країн 
Стратегічний управлінський облік
Міжнародний консалтинг
Фінансовий контролінг
Валютно-фінансові операції  у міжнародному бізнесі
 

Магістерська дипломна робота

Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих ТНК, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки.

 

 

Остання редакція: 28.07.17