Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Монографії

Монографії, що підготовлені за участю викладачів факультету 

 • Hrebeshkova O., Kyzenko O., Grebeshkov O. Strategic Business Performance Metrics in a Postindustrial Economy / in Strategic Performance Management. New Concepts and Contemporary Trands / Ed. Marek Jabłoński. –  NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 . ISBN: 978-1-53612-681-5 (SCOPUS). Р. 451-469.

 • Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. — Київ : КНЕУ, 2017. — 418, [6] с.

 • Сучасний монетаризм [Текст] : монографія / К. В. Лопух, В. М. Фещенко, П. І. Юхименко ; за заг. ред. П. І. Юхименка. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 272 с. 

 • Трансформація відносин споживання в глобальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Кудінова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 284, [4] с. 

 • Інститути корпоративного управління в умовах інноваційної економіки [Електронний ресурс] : кол. монографія / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак, С. О. Силантьєв та ін. ; за наук. ред. З. Є. Шершньової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 371, [5] с.  

 • Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність [Електронний ресурс] : кол. монографія / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 231, [1] с. 

 • Управлінський контролінг [Електронний ресурс] : колект. монографія / [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сиверський, І. А. Павленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 156 с. 

 • Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу [Електронний ресурс] : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; ред. А. П. Наливайко. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 400 с. 

 • Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія [А.П. Наливайко, О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н.. проф. А.П. Наливайка. - К. : КНЕУ, 2014. - 445 с.

 • ZARZ?DZANIE KOSZTAMI PRZEDSIEBIORSTWA W WARUNKACH RYZYKA. ASPEKTY TEORETYCZNE: Monografia. Redakcja naukowa Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, 2014. – 244 p. [Grebeshkova O., Kyzenko O. Enterprise strategic controlling: challenges, application tools and practice in Ukraine; Grebeshkov O. Role of IT-Technologies in developement of an enterprise]
 • Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / [Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка.] – К.: КНЕУ, 2013. – 454 [2] с.
 • Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства : монографія / Т. В. Омельяненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 277, [3] с.
 • Чуткий А.І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906-1920 рр.). - Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 524 с.
 • Рєпіна І.М.Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: монографія/ І.М. Рєпіна -  К. : КНЕУ, 2012. – 274 с.
 • Технології інноваційного розвитку підприємства у контексті інституціоналізму: монографія/ Н.П Гончарова,  Г.О Швиданенко,  І.С. Капарулін -  К. : КНЕУ, 2012. – 225 с.
 • Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ – поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ – 2012.
 • Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: Монографія / В.А. Верба. — К.: КНЕУ, 2011. – 327 с.
 • Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. -Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011.
 • Кооперация. Страницы истории. В 3 т. Т.1. Избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков.- М.: Наука, 2011. [Фещенко В.М., Корнийчук Л.Я. написан подраздел «Видный теоретик и практик кооперативного движения Н. Левитский»]
 • Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 644 с. [Гребешковою О.М. написано підрозділ 8.1 «Феномен стратегічного партнерства підприємств: пояснення з позицій реляційного підходу», Вербою В.А. написано підрозділ 8.3 «Організаційна архітектоніка управлінського консультування: ціннісний підхід»]
 • Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України:  монографія / [Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф.. Д.І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. – К., 2011. – 656 с. [Михайленко О.Ф. написано підрозділ 3.1 «Теоретико-методологічні засади розроблення стратегій розвитку соціально-економічних систем», підрозділ 3.2 «Світовий досвід визначення стратегічних національних пріоритетів», підрозділ 3.3 «Оцінка підходів до визначення національних пріоритетів соціально-економічного розвитку України у державних стратегічних документах»]
 • Інновації: проблеми науки і практики: [монографія] / за ред. В.С. Пономаренка, О.М. Кизима,  О.М. Ястремської. — Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. — 297 с. [Вербою В.А. написано підрозділ «Інноваційна природа консалтингової компанії»]; [Гребешковою О.М. написано підрозділ «Інноваційні засади управління розвитком компанії у реляційному контексті»]
 • Маркетинг. Менеджмент. Інновації:  монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. — Суми.: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с. [Вербою В.А. та Гребешковою О.М. написано підрозділ 12.2 «Ціннісна пропозиція знаннєвих організацій»]
 • Тенденції і перспективи якісного економічного зростання в Україні.  / Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія / [Д.Лук’яненко, В. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін.]; за наук. ред. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М.Г. Вожняка. – К.: КНЕУ, 2010.
 • Konwergencja modeli ekonomicznych Polska I Ukraina / Red naukova M.G. Wo?niak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko.- Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie Poland, 2009.
 • Кукоба  О.П.Організація проектування підприємства: монографія -  К. : КНЕУ, 2009. – 197с.
 • Супрун Н.А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління. - К.: КНЕУ, 2009.
 • Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, А.М. Колот [та Про.]; за пр. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. – К., КНЕУ, 2008.
 • Олексюк О.І.Економіка результативності підприємства: монографія / О.І. Олексюк. -  К. : КНЕУ, 2008 – 362с.
 • Степаненко С.В.Інституціональний аналіз економічних систем. - К.: КНЕУ – 2008.
 • Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання:колективна наукова монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 452 с. [Азьмук Л.А. написано підрозділ 3.4 «Організаційна екологія: сутність, становлення, сучасна проблематика», Галушком В.Б. написано підрозділ 2.3 «Стратегічна стійкість підприємства: змістове наповнення та структурна декомпозиція»]
 • Чуткий А.І. Микола Дашкевич (1852-1908рр.). - К.: Темпора, 2008.
 • Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 344 с. [Вербою В.А. та Гребешковою О.М. написано підрозділ «Стратегічні партнерства як модель розвитку підприємств»]
 • Павленко І.А. Інноваційне підприємництво в трансформаційній економіці України / Монографія. -  К. : КНЕУ, 2007. – 248с.
 • Є.Є. Слуцький. Теорія граничної корисності / Укладачі: Куриленко Т.В., Фещенко В.М. - К.: КНЕУ, 2006.
 • Кириленко В.І.Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005
 • Коровський А.В.Еволюція людського фактору економіки та проблеми його формування: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.
 • Стахівський В.І.Обмін у суспільному виробництві. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.
 • Бєляєв О.О., Бебело А.С., Комяков О.М.Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.
 • Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ початок ХХ століття. - К.: КНЕУ, 2003.
 • Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. / А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
 • Диба М.І.Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000.
Остання редакція: 25.01.18