Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ділова іноземна мова

 

Мета дисципліни:підготовка конкурентоспроможних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації іноземною мовою в академічному і професійному середовищі.Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2+ -С1.

Завдання дисципліни:сприяти мобільності студентів та їх конкурентоздатності на ринку праці завдяки володінню діловою іноземною мовою.

Програмні результати навчання:

  • застосовувати різні моделі іншомовної комунікативної поведінки в академічних і професійних ситуаціях, адаптуватися до змін змістового, лінгвістичного і стильового характеру у процесі ділового спілкування з іноземними партнерами;
  • користуватися базовими стилістичними, лексикологічними, семантичними, засобами для забезпечення усного дискурсу з іноземними партнерами, складання ділових документів і переписки; демонструвати знання закономірностей професійного термінотворення; ефективно користуватися начальними можливостями і ситуаціями;
  • здійснювати моніторинг лінгвістичного саморозвитку за допомогою створення власного мовного портфоліо; досліджувати і аналізувати моделі розвитку національних економік (маркетингових стратегій, банківських систем, аудиту, бюджетування і т.п.) із застосуванням автентичних іншомовних джерел;
  • аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
  • демонструвати розуміння особливостей міжкультурної комунікації у змістовому та лінгвістичному планах на теми професійного або академічного характеру;
  • застосовувати доцільні та комунікативні стратегії у практичних ситуаціях, включаючи міжнародні переговори, презентації, ділові зустрічі та трудові відносини.

 

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Ділова іноземна мова 6М01 (829 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «6М01-Міжнародна економіка»22 Листопада 2019 р.
  • Ділова іноземна мова 6М02 (430 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація 6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»22 Листопада 2019 р.
  • Ділова іноземна мова 6М04 (489 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«07-Управління та адміністрування»,  спеціальність «076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація  «6М04-Міжнародний бізнес»22 Листопада 2019 р.
  • Ділова іноземна мова спец. 6503 (82 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Ділова іноземна мова”, Галузь знань: «0305 – Економіка і підприємництво», спеціальність «6503 - Міжнародна економіка»20 Листопада 2017 р.