Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ділова іноземна мова

 

 

Мета навчальної дисципліни: підготовка конкурентоспроможних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації іноземною мовою в академічному і професійному середовищі.Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2+ -С1.

 

Міждисциплінарні зв’язки.Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародна економіка», «Екаунтинг», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародні фінанси», «Європейська інтеграція», «Менеджмент» тощо.

Завдання дисципліни: сприяти мобільності студентів та їх конкурентоздатності на ринку праці завдяки володінню діловою іноземною мовою.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни: 

 

По закінченню курсу бакалаври зможуть:

 • застосовувати різні моделі іншомовної комунікативної поведінки в академічних і професійних ситуаціях, адаптуватися до змін змістового, лінгвістичного і стильового характеру у процесі ділового спілкування з іноземними партнерами;
 • користуватися базовими стилістичними, лексикологічними, семантичними, засобами для забезпечення усного дискурсу з іноземними партнерами, складання ділових документів і переписки; демонструвати знання закономірностей професійного термінотворення; ефективно користуватися начальними можливостями і ситуаціями;
 • здійснювати моніторинг лінгвістичного саморозвитку за допомогою створення власного мовного портфоліо; досліджувати і аналізувати моделі розвитку національних економік (маркетингових стратегій, банківських систем, аудиту, бюджетування і т.п.) із застосуванням автентичних іншомовних джерел;
 • аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
 • демонструвати розуміння особливостей міжкультурної комунікації у змістовому та лінгвістичному планах на теми професійного або академічного характеру;
 • застосовувати доцільні та комунікативні стратегії у практичних ситуаціях, включаючи міжнародні переговори, презентації, ділові зустрічі та трудові відносини.

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Міжнародна економіка

Тема 2. Поняття маркетингу.Концепції маркетингу

Тема 3. Управління маркетингом, стратегічне планування

Тема 4. Фактори управління маркетингом, маркетинговий комплекс

Тема 5. Банківська справа.

Тема 6. Фінансова система держави

Тема 7. Банківська система Великої Британії

Тема 8. Банківська система США

Тема 9. Банківська система України

Тема 10. Біржі

Тема 11. Фондовий ринок

Тема 12. Біржі Великої Британії, США

Тема 13. Ринок цінних паперів України

Тема 14. Основи обліку і аудиту

Тема 15. Ділові операції і фінансова звітність

Тема 16. Бюджетування

Остання редакція: 14.07.20

Публікаціі з предмету

 • Статті та тези ()Статті та тези з 2013 п0 2017 р.22 Квітня 2020 р.
 • Ділова іноземна мова 6М01 (829 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «6М01-Міжнародна економіка»22 Листопада 2019 р.
 • Ділова іноземна мова 6М02 (430 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація 6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»22 Листопада 2019 р.
 • Ділова іноземна мова 6М04 (489 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Ділова іноземна мова», галузь знань«07-Управління та адміністрування»,  спеціальність «076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація  «6М04-Міжнародний бізнес»22 Листопада 2019 р.
 • Ділова іноземна мова спец. 6503 (82 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Ділова іноземна мова”, Галузь знань: «0305 – Економіка і підприємництво», спеціальність «6503 - Міжнародна економіка»20 Листопада 2017 р.