Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторантура

Наказ N494 від 23.06.2016 року Про відкриття Докторантури в університеті

Ухвала від 23.06.2016 року Про відкриття в університеті докторантури

1.                Відповідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та наказу ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 23.06.2016 р. №494 «Про відкриття докторантури в університеті» в університеті відкрито докторантуру за наступними спеціальностями:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування

292 – Міжнародні економічні відносини

2.                Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

3.                До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

4.                Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності.

Термін перебування в докторантурі 2 роки (з відривом від виробництва).

 

Для вступу в докторантуру подаються такі документи:

1.     Заява на ім’я ректора.

2.     Особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи.

3.     Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук, засвідчена нотаріально.

4.     Список опублікованих наукових праць, засвідчений за місцем роботи.

5.     Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.

6.     Розгорнутий план докторської дисертації.

7.     Наукова доповідь вступника.

8.       Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Прийом документів до докторантури здійснюється з 01 травня по 31 травня кожного поточного року.

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 19.03.18