Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторантура

Наказ N494 від 23.06.2016 року Про відкриття Докторантури в університеті

Ухвала від 23.06.2016 року Про відкриття в університеті докторантури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

І. Загальні положення

1.1. Згідно ст. 44 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та наказу ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 23.06.2016 р. № 494 «Про відкриття докторантури в університеті» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Університет) оголошує прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній основі за наступними спеціальностями.

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування

292 – Міжнародні економічні відносини

1.2. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

- в докторантурі Університету за очною (денною) формою навчання;

- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

1.3. Прийом у докторантуру здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук) – понад державне замовлення. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в державному університеті на конкурсній основі, якщо ступінь доктора наук або доктора філософії особа здобуває вперше за кошти державного бюджету (за державним замовленням).

Усі особи, які здобувають науковий ступінь доктора філософії та доктора наук в університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.4. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі - 2 роки.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), науково-технічні досягнення, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

ІІІ. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом документів в аспірантуру та докторантуру відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 до 16 год. (корпус 1, кімн. 212)

 

Початок і закінчення прийому заяв і документів до докторантури

01 травня – 31 травня

Зарахування до докторантури

з 1 вересня

 

ІV. Порядок прийому заяв і документів для вступу на здобуття ступеня доктора наук

4.1.   Вступники особисто подають заяву на ім’я ректора в паперовій формі

4.2.  Для вступу до докторантури особа, не менше ніж за два місяці до початку прийому документів, подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи (наукові результати), необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедри заслуховують їх наукові доповіді і визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на розгляд Науково-експертної ради для подальшого затвердження Вченою радою університету.

4.3.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня доктора наук додає:

  • копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);
  • копію диплома доктора філософії або кандидата наук (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює або нотаріально);
  • копію атестата доцента (за наявності, засвідчена печаткою тієї установи, в якій вступник працює або нотаріально);
  • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць)
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі вступу претендента до докторантури;
  • особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює  або нотаріально);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • витяг з рішення засідання кафедри (на якій буде навчатись здобувач ступеня доктора наук) після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються особисто. Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

4.4.  Приймальна комісія має право відмовити здобувачу у допуску до прийому в докторантуру в разі ненадання документів, зазначених у пункті 4.1, 4.2, 4.3 цих Правил прийому.

 

V. Особливості зарахування на навчання в аспірантуру та докторантуру

5.1.      Взаємозобов′язання університету та здобувача ступеня доктора філософії/доктора наук, які навчаються за державним замовленням, визначаються в Угоді, яку аспірант/докторант підписує з ректором університету протягом 10 днів першого місяця навчання.

5.2.      Аспіранти/докторанти отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням.

5.3. У відповідності з чинним законодавством України аспіранти/докторанти користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців (липень-серпень), які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти/докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій, невчасне підписання договору з університетом, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант /докторант може бути відрахованим.

Прийом документів до докторантури здійснюється з 01 травня по 31 травня кожного поточного року.

Зарахування до докторантури з 1 вересня.

 

 

 

 

Остання редакція: 18.04.22