Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
 

АНАНЬЄВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
Дата захисту: 20.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор МОЗГОВИЙ Олег Миколайович

Дисертацію присвячено дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів на основі авторського концептуального підходу, що включає: ідентифікацію критеріїв, виокремлення моделей ринкової корпоративної поведінки, періодизацію генези відносин і механізмів у сфері цінних паперів. Досліджено теорії ринку цінних паперів, удосконалено понятійний апарат щодо ринку цінних паперів, проведено періодизацію еволюції ринків цінних паперів, виокремлено критерії та ідентифіковано глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів, здійснено їх комплексний аналіз на основі систем факторів – фундаментальних, інформаційно-технологічних та організаційно-регуляторних. Виявлено новітні виклики гетерогенного світового ринку цінних паперів, наведено механізми їх нейтралізації. Запропоновано напрями реформування регулятивної, нормативної та інфраструктурної архітектури фінансову ринку України для успішної його інтеграції в глобальний фінансовий простір.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  д.е.н., професора ЛУЦИШИН Зоряни Орестівни (відгук)

Старшого наукового співробітника ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», к.е.н. БРУС Світлани Іванівни (відгук)

 
«ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
 

САНДУЛ МАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА
Дата захисту: 20.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор АНТОНЮК Лариса Леонтіївна

Дисертація присвячена дослідженню умов, чинників та механізмів нарощення глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. У дисертації досліджено концепції національних систем вищої освіти, їх конкурентоспроможності, запропоновано трактування сутності глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. Проведено аналіз сучасних методик міжнародних порівняльних досліджень національних систем вищої освіти. Виявлено ключові детермінанти високого конкурентного статусу національних систем вищої освіти США, країн Європейського Союзу, нових індустріальних країн в умовах економіки знань. Досліджено міжнародну конкурентну диспозицію національних систем вищої освіти. Узагальнено механізми формування і нарощення конкурентних переваг національних систем вищої освіти країн-ключових інноваторів та особливості їхнього розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями нарощення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  д.е.н., професора ФІЛІПЕНКА Антона Сергійовича (відгук)

Доцента кафедри міжнародного маркетингу ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», к.е.н., доцента КРАСОВСЬКОЇ Олени Юріївни (відгук)

 

Остання редакція: 11.06.18