Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
 

АНАНЬЄВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
Дата захисту: 20.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор МОЗГОВИЙ Олег Миколайович

Дисертацію присвячено дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів на основі авторського концептуального підходу, що включає: ідентифікацію критеріїв, виокремлення моделей ринкової корпоративної поведінки, періодизацію генези відносин і механізмів у сфері цінних паперів. Досліджено теорії ринку цінних паперів, удосконалено понятійний апарат щодо ринку цінних паперів, проведено періодизацію еволюції ринків цінних паперів, виокремлено критерії та ідентифіковано глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів, здійснено їх комплексний аналіз на основі систем факторів – фундаментальних, інформаційно-технологічних та організаційно-регуляторних. Виявлено новітні виклики гетерогенного світового ринку цінних паперів, наведено механізми їх нейтралізації. Запропоновано напрями реформування регулятивної, нормативної та інфраструктурної архітектури фінансову ринку України для успішної його інтеграції в глобальний фінансовий простір.

Автореферат

 
«ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
 

САНДУЛ МАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА
Дата захисту: 20.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор АНТОНЮК Лариса Леонтіївна

Дисертація присвячена дослідженню умов, чинників та механізмів нарощення глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. У дисертації досліджено концепції національних систем вищої освіти, їх конкурентоспроможності, запропоновано трактування сутності глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. Проведено аналіз сучасних методик міжнародних порівняльних досліджень національних систем вищої освіти. Виявлено ключові детермінанти високого конкурентного статусу національних систем вищої освіти США, країн Європейського Союзу, нових індустріальних країн в умовах економіки знань. Досліджено міжнародну конкурентну диспозицію національних систем вищої освіти. Узагальнено механізми формування і нарощення конкурентних переваг національних систем вищої освіти країн-ключових інноваторів та особливості їхнього розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями нарощення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти України.

Автореферат

 
«ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ»
 

БАБИЧ ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
Дата захисту:22.05.2018
Науковий керівник: д.е.н., доцент Лук'яненко Ольга Дмитрівна

Дисертація присвячена дослідженню ключових засад і умов, ідентифікації механізмів та моделей взаємозв’язку інноваційно-технологічних факторів та глобального економічного прогресу, а також пошуку та науковому обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо успішного та ефективного позиціонування України на глобальному інноваційно-технологічному ринку. У роботі розкрито сутність та систематизовано понятійно-категоріальний апарат економічної глобалізації в процесі еволюції її парадигми. Охарактеризовано сучасні методики оцінювання економічного зростання та прогресу, проведено їх систематизацію та розроблено власний інтегративний індекс глобального економічного прогресу. Обґрунтовано провідну роль інноваційно-технологічного фактору глобального економічного прогресу, ідентифіковано його прогностичні сценарії. Визначено та концептуалізовано економічний формат зміни технологічних укладів. Оцінено сучасний стан та провідні тенденції розвитку глобального ринку технологій, узагальнено ефективні практики комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Охарактеризовано науково-технологічний потенціал України, виявлено проблеми його адаптації до нових вимог техноглобалізму. Обґрунтовано пріоритети інноваційного розвитку української економіки з концентрацією уваги на можливостях технологічної модернізації її агросектору. Здійснено компаративну оцінку світових практик інституалізації науково-технологічного розвитку та новітніх форм інноваційного підприємництва. Обгрунтовано необхідність створення в Україні чартерних та розумних міст.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Першого проректора Маріупольського державного університету,  д.е.н., професора Булатової Олени Валеріївни (відгук)

Доцента кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, к.е.н. Гончаренко Олени Віталіївни (відгук)

 
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ»
 

ГУРМАК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
Дата захисту: 22.05.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Сіденко Світлана Володимирівна

Дисертацію присвячено дослідженню транснаціонального фактора модернізації національної економіки на прикладі моделі, реалізованої в Республіці Корея. У дисертації обґрунтовано теоретичні засади транснаціоналізації діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації бізнесу, розкрито зміст інноваційної компоненти діяльності чеболів, обґрунтовано транснаціональну модель модернізації південно-корейської економіки як комплексного державно-приватного механізму. На основі узагальнення сучасної практики діяльності корейських транснаціональних корпорацій протягом останніх десятиліть досліджено ефективність використання основних інструментів модернізації національної економіки, насамперед стимулювання досліджень і розробок в транснаціональних корпораціях, забезпечення державою фінансування освітньої та наукової сфери, перерозподіл витрат на створення креативної знаннєвої економіки, використання режимів наукових парків та технополісів з метою оптимізації витрат на науку та інновації, прискорення інноваційного процесу, посилення дієвості національної інноваційної політики в контексті транснаціоналізації. У дисертації розкрито вплив корейських транснаціональних корпорацій на модернізацію економіки Республіки Корея. Обґрунтовано перспективи і напрямки економічного співробітництва між Республікою Корея і Україною у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), д.е.н., професора Орєхової Тетяни Вікторівни (відгук)

Асистента кафедри міжнародних фінансів Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  к.е.н. Підчоси Олександра Васильовича (відгук)

 

Остання редакція: 25.05.18