Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:


ФЕДОСОВ
Віктор Михайлович
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державні фінанси,
 • фінанси зарубіжних корпорацій,
 • податкова система України,
 • бюджетний менеджмент.

Публікації:
1. . Andriy Krysovatyy, Viktor Fedosov, Serhiy Yuriy, Petro Yukhymenko.Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution.Іn twovolumes, 1 – Мonoghaph, 2 – Еncyclopedia. Berlin. 2016.Р. 1116.

2. V. Fedosov, A. Krysovatyy, V. Oparin, P.Yukhymenko. Modern Ukrainian Financial Science: Theoretical Paradigm&Practical Concept of Public Finance. Oklahoma City, USA: Draft2Digital PublishingHouse, 2018. 446 p.

3. Victor Fedosov, Tetiana Paientko. Government financial account ability: key problems and main trend sin post-communist countries. ZeszytyTeoretyczneRachunkowośti.2018.tom 99 (155).


ПРИМОСТКА
Людмила Олександрівна
Заступник голови ради

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • аналіз банківської діяльності,
 • фінансовий менеджмент у банку,
 • управління банківськими ризиками,
 • фінансові деривативи.

Публікації:
1. Примостка Л.О. Ризик-орієнтоване управління банківською діяльністю. Фінансові послуги. 2018. № 3. С. 2-6

2. Примостка Л.О. Управління кредитним ризиком банків в умовах економічних дисбалансів. Фінанси, облік і аудит. 2017. № 2 (30). С. 150-163.

3. Примостка Л.О., Примостка О.О. Ukrainian banking system efficiency after double reducing of the number of bank institutions. Banks and Bank Systems. 2018. Volume 13. Рp. 51-60 (SCOPUS)


ОПАРІН
Валерій Михайлович
Вчений секретар ради
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансова система,
 • фінансова інфраструктура,
 • фіскальна політика.

Публікації:
1. Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні.Фінанси України. 2015. № 6. С. 29–43.

2. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. В.Опаріна, В.Федосова. К.: КНЕУ, 2016. 695 с.

3. V.Fedosov,A.Krysovatyy,V.Oparin, P.Yukhymenko. Modern Ukrainian Financial Science: Theoretical Paradigm & Practical Concept of Public Finance.Oklahoma City, USA: Draft2Digital Publishing House, 2018. 446 p.


АЛЕКСЕЄНКО
Максим Дмитрович
Доктор економічних наук, професор, кафедра банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • банківські операції,
 • капітал банків,
 • споживче кредитування,
 • банківські послуги.

Публікації:
1. Алексеєнко М.Д. Домінанти залучення фінансовими посередниками заощаджень населення. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності /за ред. В.Яценко ., Vienna, 2016. С.308-316.

2. Алексеєнко М.Д. Регулювання базових операцій у контексті контр кризового реформування банківської системи. Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації /за ред. В.Ятченко. Deutschland, 2016.С.117-130.

3. Алексеєнко М.Д. Проблеми інтеграції банків та небанківських компаній в контексті глобалізації фінансових ринків. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності. /за ред. О.В.Дзюблюка. Тернопіль, 2017.С.195-207.


АРЖЕВІТІН 
Станіслав Михайлович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Заслужений економіст України, державний службовець 1категорії 1 рангу, народний депутат України 5 та 6 скликань.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • монетарна політика;
 • валютна політика;
 • грошово-кредитна політика.

Публікації:
1. Аржевітін С.М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют. Наукові праці НДФІ. Київ. 2017. №4. С.6-9.

2. Аржевітін С.М. Загрози і ризики формування нової моделі валютної лібералізації НБУ. Наукові праці НДФІ. Київ. 2018. №2(83). С.14-16.

3. Аржевітін С.М. Монетарна політика і реалії економічного розвитку України. м.Кошице, Словація, «Україна-ЕС. Сучасні технології,економіка, право. С.264-267


БЕРЕСЛАВСЬКА
Олена Іванівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет Державної податкової служби України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • принципи функціонування та критерії ефективності діяльності банків України,
 • валютна політика та її вплив на діяльність вітчизняних банків,
 • банківський ризик-менеджмент та напрями його вдосконалення.

Публікації:
1. Береславська О.І. Валютно-курсова політика в умовах інфляційного таргетування в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання. 2017. № 2. С.24-36.

2. Береславська О.І., Пернарівський О.В. Аналіз ризику та оцінка ефективності кредитних портфелів банків України. Наукові записки Національного університету «Острожська академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. 2018. № 9 (37). С.103-110.

3. Береславська О.І. Інфляційне таргетування: еволюція розвитку й українська практика. Наукові записки Національного університету «Острожська академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. 2018. № 10 (38). С.46-51


БУРЯЧЕНКO
Андрій Євгенович
Доктор економічних наук, доцент, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень,
 • фінансові аспекти урбанізації в суспільстві,
 • фіскальний федералізм,
 • міжбюджетні відносини.

Публікації:
1. 1. Буряченко А.Є. , Філімошкіна І.О. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні. Фінанси України. 2018. № 5. С. 56-68.

2. Буряченко А.Є. Глобалізація та локальний економічний розвиток. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія. К., 2017. C. 19-31.

3. Буряченко А.Є. Нові підходи до формування структури фінансів місцевого самоврядування. Фінанси, облік і аудит. К., 2017. Вип.30. С. 45-54.


ДИБА
Михайло Іванович
Доктор економічних наук, професор, декан кредитно-економічного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • політична економія,
 • грошово-кредитна політика,
 • макроекономічні аспекти діяльності банків,
 • міжнародна діяльність банку, валютне регулювання.

Публікації:
1. Dyba M. I., GernegoIu. O. Wskaźnikirozwojuspołecznego: nowewyzwania w kontekściedynamicznychzmiannaUkrainie / M. I. Dyba, Iu. O. Gernego // Kontynenteuropejskiwobecwyzwańwspółczesności, Tom 4, R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), LwowskiUniwersytetNarodowyim. IwanaFranki, Lwów-Olsztyn, 2018. p. 14-28.

2. Dyba M. I. Private social investments as a solution for rural development / M. I. Dyba, Iu. O. Gernego // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3: 320–328. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.30 (Web of Science)

3. Dyba M. I. Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their applicationinUkraine / AllaIvashchenko, IgorBritchenko, Mykhailo Dyba [and other] // Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15, Iss. 3. P. 83–96. (Scopus)


ЗИМОВЕЦЬ
Владислав Вікторович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності організація управління, планування і регулювання економікою, завідувач відділу фінансів реального сектора, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державна фінансова політика,
 • оцінка фінансового стану підприємств.

Публікації:
1. 1. Зимовець В.В., Терещенко О.О. Корпоративні фінанси – домінанта фінансової науки. Фінанси України. 2015. №9. С. 3–14.

2. Зимовець В.В., Шелудько Н.М. Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України. Економіка промисловості. 2017.№ 3.С.82-95.

3. Зимовець В.В, Даниленко А.І., Терещенко О.О. , Гаркавенко В.І. Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України. Київ: Ін-т економ. та прогнозув НАН України, 2017. 470 с.


ІВАСІВ
Ігор Богданович
Доктор економічних наук, професор, кафедра банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • інституційні аспекти функціонування фінансової системи,
 • вартісно-орієнтоване управління (VBM) в банках,
 • корпоративне управління в фінансових інститутах.

Публікації:
1. 1. Klaas J. A., Mavlina A. G., Ivasiv I. Zoning Regional Banking Sector as a Factor of Its Financial Stability . Journal of Economics and Economic Education Research. Special Issue. 2016. Vol. 17. рр. 80-85. [SCOPUS].

2. Duvalova, E.P., Andreeva, O.V., Duvalova, Y.I., Ivasiv, I. Development of internet banking on banking services market. Academy of Strategic Management Journal. Special Issue. 2016. Vol. 15. Pp. 53-58. [SCOPUS].

3. Івасів І. Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків . Вісник КНТЕУ. 2018. №2 (118). С. 48-53

 


ЛОНДАР
Сергій Леонідович
Доктор економічних наук, професор, віце-президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління».

Основні напрямки наукових досліджень:

Публікації:
1. Лондар С.Л., Лондар О.С. Державна боргова політика України в контексті досвіду постсоціалістичних країн-членів ЄС: монографія (за редакцією Федосова В.М.). Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2016. 242 с.

2. Лондар С. Л., Лондар О.С. Можливості трансформації сучасної боргової політики в україні. Фінанси України. 2016. № 7. C. 26-43.

3. Londar S., Bosenko O. Assessment of debt sustainability in Ukraine within the international financial organizations approaches. Regional Innovations . 2018. №1. P. 13-27


МАЙОРОВА
Тетяна Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інвестиційної діяльності КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансування та кредитування інвестиційних проектів

Публікації:
1. 1. Майорова Т.В. Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу // Економічний часопис – ХХІ.Київ. 2014. №3-4 (1). С. 66-69.

2. Майорова Т. В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері / Т. В. Майорова // Економічний часопис – ХХІ. Київ. 2015. № 1-2(1). С. 70-73.

3. Майорова Т. В. Прилуцька О. В. Регулювання діяльності FINTECH-компаній в умовах глобалізації ринків фінансових послуг.Фінансові послуги. Київ. 2018 №4. С. 2-8.


МЕЛЬНИК
Віктор Миколайович
Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ПВНЗ «Європейський університет».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • податки та їх адміністрування.

Публікації:
1. Мельник В.М., Коблик І.І. Державні запозичення у системі методів акумуляції бюджетних коштів в Україні: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 254с.

2. Мельник В.М., Крючкова Н.М., Степанова Д.С. Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні: монографія. Тернопіль: Астон, 2015. 202с.

3. Фіскальний механізм забезпечення соціального розвитку України: Монографія / Мельник В.М., Канцур І.Г., Мельник М.М. Тернопіль: ФОП Осадца В.М., 2017. 200 с.


ОГОНЬ
Цезар Григорович
Доктор економічних наук, професор

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державні фінанси;
 • бюджетна та податкова системи України;
 • доходи бюджету;
 • державний контроль та аудит.

Публікації:
1. Огонь Ц.Г. Бюджет: взаємозалежність зобов’язань і фінансових можливостей держави. Фінанси України. 2014. №2 . С.3-18.

2. Огонь Ц.Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету. Актуальні проблеми економіки. 2015. №11. С.345-352.

3. Огонь Ц.Г. Ломейко Ю.А. Основні засади, ризики та напрямки вдосконалення митного регулювання в Україні. Наукові праці НДФІ. 2018. №2(83). С.95-116.


ОНИШКО
Світлана Василівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансових ринків, Національний університет Державної податкової служби України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • можливості та резерви фінансового сектору у здійсненні структурної модернізації,
 • оцінка дії і перспектив бюджетно-податкових важелів структурної перебудови національної економіки,
 • правові засоби структурної модернізації.

Публікації:
1. Онишко С. В.. Новицький В. А. Роль і особливості інституційних інвесторів у забезпеченні інноваційного інвестування. Економічний вісник Ун-т ДФС України. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Ірпінь, 2018, № 2. С. 120–130.

2. Онишко С. В., Чуницька І. І. Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу. Бізнес Інформ,. Харків, 2018, № 7. С. 194–201.

3. Онишко С. В. Фінансова безпека і фінансова політика держави в категоріях їх взаємовпливу та узгодження. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2018, № 2. С. 263–273.


САВЧУК
Наталія Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра міжнародних фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансова система,
 • публічні фінанси,
 • глобальні фінанси.

Публікації:
1. Savchuk N., Bludova T. Modeling the economic security of regional external trade flows // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3 , No. 5 .- December(2017), P.19-25 (ESCI by WebofScience, (Міжнародні науко метричні бази IndexCopernicus), DirectoryofOpen Access Journals,).

2.N.Savchuk,D.Grydzhuk Modern tendencies of the Ukrainian banking system development/Business Perspectives. Banks and Bank Systems (open-access) SCOPUS, (Міжнародні науко метричні бази AsianEducationIndex, Australian Business Deans Council, CIRC (С), ROAD, ERA, JUFO, GoogleScholar, VWL, MIAR, CIRC, AIDEA, ANVUR, SUDOC, SciLit, OCLC, UGC). – 2017. – Volume 12(4), doi:10.21511/bbs.12(4). 2017.10,P. 105-113.

3.Savchuk N., Zolotaryova O. Credit unions’ investigation as a factor of social and labor mobility in Ukrainian society. Monograph «Scientific development and achievements. Volume 2, London, 2018, SCIEMCEE publishing, P.278-297.


ТЕРЕЩЕНКО
Олег Олександрович
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • корпоративні фінанси та контролінг,
 • вартісно-орієнтоване управління (VBM),
 • інтегральна фінансова діагностика компаній,
 • антикризовий фінансовий менеджмент.

Публікації:
1. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія / за ред. О. Терещенка. Київ: КНЕУ, 2017. 495с.;

2. Tereshchenko O. Voloshanyuk N. Capital implicit expenses in the shadow economic revenue. PNAP. 2017. No.6. p.85-94;

3. Терещенко О. О., Іващенко А. І. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів. Фінанси України. 2018. № 1. C. 112-124;

4.Терещенко О.О., Стецько М. В. Діагностика неплатоспроможності підприємств як технологія підтримки прийняття фінансових рішень. Ефективна економіка. – 2017. – №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5521.


ТИМЧЕНКО
Олена Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • податки, 
 • податкова система,
 • податковий менеджмент.

Публікації:
1. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / Федосовта ін.; К.: КНЕУ, 2016. 695 с. Обсяг авторськ. матеріалу – п. 2.4. Податкові інструменти впливу на економічний розвиток - 2 д. а.

2 Tymchenko O., Sybirianska ICT andPersonalIncomeTaxControlinUkraine: 13th InternationalConference «ICT inEducation, Research, andIndustrialApplications: Integration, Harmonization, andKnowledgeTransfer». ICTERI 2017 (Springer CCIS (acceptancepending), indexedby: DBLP, EI-Compendex, MathematicalReviews, SCImago, Scopus). – URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000048.pdf Обсяг авторськ. матеріалу - 0,3 д. а.

3. Тимченко О. М. Управління фінансовими ресурсами розпорядниками бюджетних коштів у сфері вищої освіти: обґрунтованість цілей і завдань. Економіка і суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. № 17. С. 607–614.URL:http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/17_2018.pdf

 

Остання редакція: 09.03.19