Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:


ФЕДОСОВ
Віктор Михайлович
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державні фінанси,
 • фінанси зарубіжних корпорацій,
 • податкова система України,
 • бюджетний менеджмент.

Публікації:
1. Інновації у фінансовій сфері : монографія [В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов та ін.]; за заг. ред.: В. М. Опаріна. - К. : КНЕУ, 2013. - 444 c.

2. Otazky ucinneho zavadeni dane z majetku na Ukrajine / Fedosov Viktor, Yarenko Anna. // Modem Science - Modemi veda. - Praha. - Ceske Republika, Nemoros. - 2015. - No 1. - P. 27-38.

3. Українська класична школа публічних фінансів /  В. М. Федосов, В. М. Опарін, П. І. Юхименко // Фінанси України. - 2015. - № 10. - С. 7-31.


ГАМАНКОВА
Ольга Олексіївна
Заступник голови ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • страхування,
 • фінанси,
 • фінансові ринки.

Публікації:
1. Гаманкова О.О. Реформування системи державного регулювання фінансових ринків / Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М.Опарін, Т.В.Паєнтко, В.М.Федосов та ін.] ; за заг. ред.. В.М.Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. – 444 с., с.416-432.

2. Гаманкова О.О. Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку / Гаманкова О.О., Гаманков Д.В., Димніч О.В.// Фінанси України, 2014, - №10, с.56-73.

3. Гаманкова О.О. Інстутиційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні / О.О.Гаманкова , С.В. Шимків // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, Вип. 168. - К.: КНУ, 2015. – с.13-17.


ОПАРІН
Валерій Михайлович
Вчений секретар ради
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансова система,
 • фінансова інфраструктура,
 • фіскальна політика.

Публікації:
1. Інновації у фінансовій сфері : монографія / В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов, О. М. Сущенко, Н. В. Савчук; за заг. ред.: В. М. Опаріна. - К. : КНЕУ, 2013. - 444 c.

2. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В. М. Опарін // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 29-43.

3 Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. - 2015. - № 11. - С. 56-87


АЛЕКСЕЄНКО
Максим Дмитрович
Доктор економічних наук, професор, кафедра банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • банківські операції,
 • капітал банків,
 • споживче кредитування,
 • банківські послуги.

Публікації:
1. Алексеєнко М.Д. Кредитні установи: сутність та види / М.Д. Алексеєнко // Вчені записки: збірник наукових праць. – К: КНЕУ, 2013. – №15. –С.148-154.

2. Алексеєнко М.Д. Державне регулювання ринку депозитних послуг / М. Д. Алексеєнко // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. -  К: КНЕУ, 2014. - Вип. 1 (23). - С. 9-21.

3. Алексеєнко М.Д. Проблемні питання розрахунково-касового обслуговування банками клієнтів / М. Д. Алексеєнко, А. В. Ярова // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. - К.: НДЕІ, 2014. - № 3 (154). - С. 83-87.


АРЖЕВІТІН 
Станіслав Михайлович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Заслужений економіст України, державний службовець 1категорії 1 рангу, народний депутат України 5 та 6 скликань.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • монетарна політика;
 • валютна політика;
 • грошово-кредитна політика.

Публікації:
1. Аржевітін С.М. Роль Національного банку України у подоланні кризових явищ в економіці / С.М. Аржевітін // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. - 2016. - №3/2. - С. 6-9.

2. Аржевітін С.М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 8. - С. 7-14.

3. Аржевітін С.М. Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі / С. М. Аржевітін // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(47). - С. 4-12.


БЕРЕСЛАВСЬКА
Олена Іванівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет Державної податкової служби України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • принципи функціонування та критерії ефективності діяльності банків України,
 • валютна політика та її вплив на діяльність вітчизняних банків,
 • банківський ризик-менеджмент та напрями його вдосконалення.

Публікації:
1. Береславська О.І. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 3. - С. 10-16.

2. Береславська О.І. Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України / О.І. Береславська // Економіка і прогнозування. - 2015. - № 4. - С. 29-42.

3. Береславська О.І. Інвестиційний кредит як засіб подолання спаду в економіці України / О.І.Береславська, Я.Г. Підсосонна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) № 4, Ч.1. - 2015. - С. 12-16.


БУРЯЧЕНКO
Андрій Євгенович
Доктор економічних наук, доцент, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень,
 • фінансові аспекти урбанізації в суспільстві,
 • фіскальний федералізм,
 • міжбюджетні відносини.

Публікації:
1. Буряченко А.Є. Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин / А. Є. Буряченко // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 17-27.

2. Buriachenko A. Funktionelle Restrukturisation der Sozialausgaben: Ukrainische Realien /  A. Buriachenko // Saarbrücken, Deutschland: AV Akademikerverlag, 2014. - 42 p.

3. Буряченко А.Є. Ідентифікація результатів використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі / А. Є. Буряченко, П. В. Логвінов // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 2 (146). - С. 123-130.


ДИБА
Михайло Іванович
Доктор економічних наук, професор, декан кредитно-економічного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • політична економія,
 • грошово-кредитна політика,
 • макроекономічні аспекти діяльності банків,
 • міжнародна діяльність банку, валютне регулювання.

Публікації:
1. Диба М.І. Суверенні фонди на ринку капіталів / М. І. Диба, І. В. Краснова // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 56-73.

2. Управління безпекою фінансових установ: колективна монографія / М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2015. – 486.

3. Диба М.І. Цільові орієнтири та індикатори капіталізації банківської системи // Банківська системи Ураїни: інституційні зміни та інновації: кол. монографія / Л.О. Примостка, М.І. Диба, І.В. Краснова та ін. - К.: КНЕУ, 2015. - 434, с. 88-112.


ЗИМОВЕЦЬ
Владислав Вікторович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності організація управління, планування і регулювання економікою, завідувач відділу фінансів реального сектора, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державна фінансова політика,
 • оцінка фінансового стану підприємств.

Публікації:
1. Зимовець В. Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні / В. В. Зимовець // Фінанси України. - 2014. - № 12. - С. 56-68.

2. Зимовець В. Концептуальні засади та закордонний досвід фінансування інноваційної діяльності: уроки для України / В. Зимовець, І. Шовкун // Економіст. - 2015. - № 1. - С. 10-14.

3. Зимовець В. Корпоративні фінанси - домінанта фінансової науки / В. В. Зимовець, О. О. Терещенко // Фінанси України. - 2015. - № 9. - С. 3-14.


ІВАСІВ
Ігор Богданович
Доктор економічних наук, професор, кафедра банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • інституційні аспекти функціонування фінансової системи,
 • вартісно-орієнтоване управління (VBM) в банках,
 • корпоративне управління в фінансових інститутах.

Публікації:
1. Івасів І.Б. Макроекономічне стрес-тестування банків : монографія. / І. Б. Івасів, А. В. Максимова, Р. В. Корнилюк. — К.: КНЕУ, 2014. — 186 с.

2. Ivasiv Ihor. Clustering of Russian banks: business models of interaction of the banking sector and the real economy / Venera Vagizova, Ksenia Lurie, Ihor Ivasiv // Problems and Perspectives in Management, Volume 12, Issue 1, 2014.

3. Ivasiv Ihor.  The Status of Liquidity Management Systems in Ukrainian Banks / I.B. Ivasiv, O.Y. Fuksman // The Problems of Economy. - 2014. - №4. - C. 363-368.

 


ЛОНДАР
Сергій Леонідович
Доктор економічних наук, професор, віце-президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління».

Основні напрямки наукових досліджень:

Публікації:
1. Лондар С.Л. Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні? Лондар. / С.Л. Лондар // Фінанси України. - 2014. - № 1. - С. 39-53.

2. Лондар С.Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 48-66.

3. Лондар С.Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов, І. М.Верещака // Фінанси України. - 2016. - №1. - С. 26-43.


МАЙОРОВА
Тетяна Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інвестиційної діяльності КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансування та кредитування інвестиційних проектів

Публікації:
1. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова – К. : КНЕУ,. 2013. – 332 с.

2. Майорова Т. В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері / Т. В. Майорова // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - № 1-2(1). - С. 70-73.

3. Майорова Т. В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності / Т. В. Майорова // Економіка та держава. - 2015. - № 2. - С. 31-35. 


МЕЛЬНИК
Віктор Миколайович
Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ПВНЗ «Європейський університет».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • податки та їх адміністрування.

Публікації:
1. Формування фінансової поведінки домогосподарств вУкраїні: монографія / В.М. Мельник, І.Д. Якушик, І.А. Ломачинська, О.О. Драган. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - 212 с.

2. Державні запозичення у системі методів акумуляції бюджетних коштів в україні: монографія / В.М. Мельник, І.І. Коблик. - Львів: Ліга-Прес, 2015. - 254 с. 

3. Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні: монографія / В.М. Мельник, Н.М. Крючкова, Д.С. Степанова. - Тернопіль: Астон, 2015. - 202 с.


ОГОНЬ
Цезар Григорович
Доктор економічних наук, професор

Основні напрямки наукових досліджень:

 • державні фінанси;
 • бюджетна та податкова системи України;
 • доходи бюджету;
 • державний контроль та аудит.

Публікації:
1. Огонь Ц.Г. Аналіз практики реалізації державної політики у сфері обігу цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні / Ц. Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 10. - С. 196-202.

2. Огонь Ц.Г. Бюджет: взаємозалежність зобов'язань і фінансових можливостей держави / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 3-18.

3. Огонь Ц.Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету / Ц. Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 11. - С. 345-352.


ОНИШКО
Світлана Василівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансових ринків, Національний університет Державної податкової служби України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • можливості та резерви фінансового сектору у здійсненні структурної модернізації,
 • оцінка дії і перспектив бюджетно-податкових важелів структурної перебудови національної економіки,
 • правові засоби структурної модернізації.

Публікації:
1. Онишко С. В. Методологічне забезпечення функціонування фінансового ринку України в контексті зовнішньої і внутрішньої динаміки фінансових відносин // Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [Монографія] / за заг. ред. С.В Онишко. - Ірпінь: Вид-во Нац. Ун-ту ДПС України, 2016. - 452 с. (С. 13-31).

2. Онишко С. В. Підвищення якості бюджетно-податкових інститутів як стратегічний напрям економічного відновлення України: [Монографія] // Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири / за заг. ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул. - К.: ТОВ "Новий друк", 2015. - 570 с. (С. 30-50).

3. Онишко С. В. Методологічні підходи до узгодження стійкості і гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку // Науковий вісник НУДПСУ, 2015, №2(69). - С. 123-128.


ПРИМОСТКА
Людмила Олександрівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • аналіз банківської діяльності,
 • фінансовий менеджмент у банку,
 • управління банківськими ризиками,
 • фінансові деривативи.

Публікації:
1. Примостка Л.О. Еволюція ринку похідних фінансових інструментів // Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / За ред. проф. Л. О. Примостки. — К. : КНЕУ, 2014. —. 426 с., С. 298-310.

2. Примостка Л.О. Інституційні зміни та напрями інноваційного розвитку сучасного банківництва // Банківська система України: інституційні зміни та інновації: кол. моногр. / К.: КНЕУ, 2015. - 434 с., С. 9-24.

3. Примостка Л.О. Інноваційний розвиток сучасного банківництва / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. - 2015. випуск 1(25). С. 115-125.


ТЕРЕЩЕНКО
Олег Олександрович
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • корпоративні фінанси та контролінг,
 • вартісно-орієнтоване управління (VBM),
 • інтегральна фінансова діагностика компаній,
 • антикризовий фінансовий менеджмент.

Публікації:
1.Терещенко О. О. Ймовірність дефолту підприємств та витрати на залучення капіталу / О. О. Терещенко // Вісник Інституту економіки та прогнозування. - 2013. - С. 65-71.

2.Терещенко О. О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / Терещенко О. О. Терещенко О. О., Макаренко Т. Ю. Макаренко Т. Ю. // Фінанси України. - 2015. - № 10. - С. 104-115.

3.Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи / О. О. Терещенко // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 58-71.


ТИМЧЕНКО
Олена Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • податки, 
 • податкова система,
 • податковий менеджмент.

Публікації:
1. Тимченко О. М. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / За ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської. - К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 492 с.

2. Тимченко О. М. Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 69-73.

3. Тимченко О. М. Реформування Державної фіскальної служби України в контексті модернізації системи державного фінансового менеджменту / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Ринок цінних паперів України. - 2015. - № 7-8. - С. 69-76.

 

Остання редакція: 25.01.17