Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2020 рік

 
«МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ»
 

ТУРЛАКОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 09.11.2020

Дисертацію присвячено дослідженню та вирішенню актуальної наукової проблеми моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. В роботі досліджено методологічні й методичні підходи до управління стадною поведінкою в соціально-економічних системах, а також особливості їх моделювання. Розроблено концепцію моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Запропоновано методологічний підхід до моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою для вирішення завдань у межах виокремлених гіпотез про рефлексивне управління проявами стадної поведінки на підприємствах. Запропоновано механізм діагностики проявів стадної поведінки на підприємствах. Розроблено методологію нейронечіткого моделювання щодо виявлення і числового визначення рефлексивних характеристик і потенційного кола агентів для рефлексивного управління стадною поведінкою. Розроблено методи і моделі рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах, які реалізуються методами і моделями оцінки станів і рефлексивного управління агентами. Представлено інформаційну модель моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Розглянуто особливості реалізації методів і моделей рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професора Вітлінського Вальдемара Володимировича (відгук)

Професора кафедри економіки Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), д.е.н., професора Порохні Василя Михайловича (відгук)

Професора кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.е.н., доцента Бабенко Віталіни Олексіївни (відгук)

 
«МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ І ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ»
 

КОЛЯДА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Дата захисту: 30.06.2020
Науковий консультант: д.е.н., професор Вітлінський Вальдемар Володимирович

Дисертація присвячена поглибленому вивченню нелінійної економічної динаміки (НЕД) – актуальної науково-практичної проблеми сьогодення у зв’язку з потребою приймати дієві і своєчасні рішення в економіці, котра схильна до гетерархічного стану. На підґрунті ретроспективного аналізу еволюції НЕД відтворено ключові етапи становлення і розвитку економічної динаміки, виокремлено фундаментальні рівняння цього процесу. Запропоновано концепти побудови ММ, котрими адекватно описуються економічні стани, режими функціонування. Створено низку принципово нових ММ динаміки нелінійних економічних явищ і процесів. Досягнута різноманітність методів і прийомів моделювання відповідає закону Ешбі в теорії систем, що дозволило розробити принципологію проблемно-адаптивного моделювання в економіці. Здійснено якісне (математичними засобами) моделювання НЕД, що передує обчислювальному експерименту в економіці (отриманню її кількісних характеристик). До техніки моделювання економіки долучено поняття структурного портрета динамічної ММ. Уточнено поняття адаптивної економіки. Сформульовано означення адаптивної ЕММ, зокрема для динамічного режиму. Розроблено адаптивну методологію моделювання економічної статики і динаміки, адаптивну методику використання наявних засобів моделювання. В цілому дисертацією започатковано наскрізного характеру (на всіх етапах) адаптивне економіко-математичне моделювання НЕД.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н., професора Клебанової Тамари Семенівни (відгук)

Завідувача кафедри економічної кібернетики Запорізького національного  університету, д.е.н., професора Максишко Наталії Костянтинівни (відгук)

Завідувача кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету, д.ф.-м.н., доцента Соловйова Володимира Миколайовича (відгук)

 

Остання редакція: 11.11.20