Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний менеджмент

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Міжнародний менеджмент"

Під керівництвом представників школи професорів Є. Панченка та Л. Петрашко група викладачів кафедри міжнародного менеджменту розпочали дослідження роботи «Глобальне управління і корпоративна соціальна відповідальність», чому сприяла, зокрема, міжнародна ініціатива «Принципи викладання відповідального менеджменту UN PRME», до якої приєдналися 290 компаній, організацій та університетів світу. Перші результати досліджень знайшли відображення при викладанні магістерських дисциплін «Глобальна економіка», «Міжнародний менеджмент», у міжпредметному тренінгу «Технології кроскультурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища», при підготовці магістерських, кандидатських та докторських робіт. Новий інноваційний освітній авторський проект «Глобальне відповідальне лідерство», орієнтований на підготовку топ-менеджменту українських корпорацій у парадигмальних координатах глобального управління ХХІ, має очевидно міждисциплінарну специфіку. Його ефективній реалізації, на наш погляд, сприятимуть фундаментальні результати творчої співпраці дослідницьких груп професорів кафедри міжнародного менеджменту та кафедри управління персоналом та економіки праці.

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками школи розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

 • Міжнародні організації (к.е.н., доц. Колосова В.П., к.е.н., доц. Лук’яненко О.Д., к.е.н., доц. Данилюк Н.І., к.е.н., доц. Овчаренко А.О., к.е.н., ст. викл. Веремієнко Т.С., асист. Дорошенко О.С.):
 1. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навчальний посібник – Київ, КНЕУ, 1998 – 128 с.
 2. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2001.
 3. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.
 4. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007.

Детальніше

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки розроблено програми та методики забезпечення наступних дисциплін:

 • Міжнародний менеджмент (д.е.н., проф. Панченко Є.Г., д.е.н., проф. Петрашко Л.П., к.е.н., доц. Овчаренко О.О., ст. викл. Загородній І.П., к.е.н., асист. Кір’якова М.Є.)
 1. Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Корпоративна культура у європейському бізнес-середовищі / Спільний європейський простір: гармонізація міжрегіональних суперечностей: [монографія] / За заг. редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.
 2. Петрашко Л.П. Сучасний формат корпоративної соціальної відповідальності компаній // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Економіка підприємництва: теорія і практика: у 2 ч. – Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2010. сс. 117-122
 3. Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища: міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: навч. посіб. / Є.Г. Панченко, Л.П. Петрашко. – К.: КНЕУ, 2010. – 191, [1]с.
 4. Petrashko L. Business school global responsible leadership / Natural Cataclysms and Global Problem of the Modern Civilization. Book of abstracts of the World Forum – International Congress, September 19-21, Istanbul, Turkey – SWB, London, 2011, 219p., p. 108 – [Електронний ресурс] – Режим доступу. http://www.2011.geocataclysm.org; http://www.ru.geocataclysm.org/
 5. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

Детальніше