Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 02.09.15
Засновники

Зайцев Юрій Кузьмич засновник школи (науковий керівник школи), доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Народився 1 червня 1947 р. у м. Тернопіль, Україна, у 1970 р. закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет. Із 1970 р. працював на кафедрі політичної економії ЧДУ, у 1972-1975 р.р. навчався в аспірантурі з політичної економії (з відривом від виробництва), у 1977 р. захистив кандидатську дисертацію. У ЧДУ працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, декана економічного факультету, завідував кафедрою політичної економії, у 1992–1997 р.р. був деканом економічного факультету Чернівецького національного університету. Із 2001 р. працює на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри; заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01, член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Детальніше

Напрямки наукових досліджень: предмет і методологія досліджень сучасної політичної економії, постіндустріальне, інформаційне суспільство, соціалізація економіки, середній клас, закономірності трансформації економічних систем. Має понад 150 опублікованих праць, серед них: 3 особистих і 4 колективних монографії, співавтор 3 підручників та 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; автор і співавтор 4 навчальних посібників університетського рівня.

У травні 2014 р. навчальний посібник Зайцева Ю. К., Савчука В. С. «Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету і методології досліджень)» отримав Гран-прі на Всеукраїнському конкурсі на кращі теоретичні наукові розробки в галузі економічної теорії за останні десять років. Конкурс проводився Всеукраїнською асоціацією політичної економії під головуванням академіка НАН України Гейця В. М.

За ініціативи та при активній участі д.е.н., проф. Зайцева Ю.К. у КНЕУ імені Вадима Гетьмана за останніх три роки були проведені дві потужні міжнародні науково-практичні конференції з проблем становлення та розвитку сучасної політичної економії. Це, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція: «Методологічні проблеми сучасної політичної економії», яка відбулася у КНЕУ імені Вадима Гетьмана 6–7 жовтня 2011 р.; Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна економічна теорія та цивілізаційні чинники економічного розвитку» – КНЕУ імені Вадима Гетьмана 15–16 травня 2014 р. За результатами роботи обох конференцій були підготовлені та опубліковані за науковою редакцією д.е.н.. проф. Зайцева Ю. К. наукові фахові збірники: Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спецвипуск. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – К.: КНЕУ, 2011; Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – К.:, 2014. – №31.

У 2012 р. д.е.н., проф. Зайцев Ю.К. брав участь у роботі Першого міжнародного політекономічного конгресу, який відбувся 16–17 квітня (2012 р.) у м. Москва (РФ) на базі Інституту економіки РАН та економічного факультету МДУ імені М. В. Ломоносова, де виступив із доповіддю: «До питання визначення системи інституціональних координат предмета та методології сучасної політичної економії»; у Міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог в ім’я розвитку» (11–12 жовтня 2012 р. (м. Дніпропетровськ), присвяченій 100-річчю кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, де виступив із доповіддю: «Діалектика формування, функціонування та розвитку двох гілок економічної теорії у ХХ – на початку ХХІ ст.».

У рамках цієї конференції відбулася також засновницька конференція Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії» (у роботі останньої д.е.н., проф. Зайцев Ю. К. також взяв участь як представник колективного осередку цієї асоціації у КНЕУ імені Вадима Гетьмана).

У 2015 р. д.е.н., проф. Зайцев Ю. К. взяв участь у роботі Другого політекономічного конгресу країн СНД та Балтії «Повернення політекономії» (до 400-ліття народження імені), який відбувся 13–14 травня 2015 р. під егідою Міжнародної політекономічної асоціації із доповіддю на тему: «Цивилизационый подход в современных политико-экономических исследованиях проблем экономического развития».

Савчук Володимир Сафронович член-кореспондент НАН України, академік Економічної академії України та АН «Вищої школи України», заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач каефдри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». З відзнакою закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1960 р. У КНЕУ на викладацькій роботі працює з вересня 1960 р. У 1981 р. Володимиру Сафроновичу Савчуку присвоєна Вища урядова нагорода Республіки Конго «За відданість Конголезькому народу», 1998 р. – Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2003 р. – нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2006 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України, 2008 р. – Орденом «За заслуги» III ступеня, 2011 р. – Знаком «Петро Могила» та Знаком «Відмінник освіти України».

Детальніше

В. С. Савчук є автором понад 135 наукових та науково-методичних праць загальним обсягом належного автору матеріалу близько 175 друк. арк., з них: 7 монографій (6 у співавторстві), 9 підручників з економічної теорії (у співавторстві), понад 85 статей та численні методичні розробки.

Він є співавтором провідних підручників з економічної теорії, що видані в Україні за роки незалежності. Має наукові публікації, що видані в Лондоні, Единбурзі, Анкарі та Браззавілі. Багато років за рішенням директивних органів знаходився у довгострокових відрядженнях на викладацькій роботі за кордоном (Малі, 1967-1970 рр., Алжир 1972-1973рр., Конго 1977-1981 рр.) Вільно володіє французькою мовою. Особисто, в якості наукового консультанта, підготував 15 докторів економічних наук і 14 кандидатських дисертацій з економічної теорії та здібних молодих науковців, що захищають кандидатські дисертації, полем дослідження яких є саме сфера предмету сучасної політичної економії. Значна частина цих молодих вчених продовжують активну дослідницьку діяльність саме у руслі предмету сучасної політичної економії. Серед захищених під керівництвом д.е.н., проф. Савчука В.С. докторських дисертацій можна назвати, наприклад, такі: «Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку» (Зайцев Ю. К., 2002 р.); «Базисні інститути у трансформаційній економіці» (Якубенко В. Д., 2005 р.); «Інституціональні перетворення ринку праці в трансформаційній економіці України» (Мазурок П. П., 2006р.); «Генеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем: інституціоналістський підхід» (Одягайло Б. М., 2007 р.); «Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні» (Шкурупій О. В., 2009 р.); «Освітній ресурс формування інноваційної економіки» (Сафонова В. Є., 2012 р.) тощо.

15 останніх років очолює докторську спеціалізовану вчену раду з двох спеціальностей: «Економічна теорія та історія економічної думки» та «Економіка і управління національним господарством».

Наприкінці 1992 р. професор В. С. Савчук був обраний академіком АН вищої школи України, де протягом восьми років виконував обов’язки академіка-секретаря. У 1994 р. обраний академіком Академії економічних наук України. У травні 2003 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України. З 1998 р. до 2004 р. – відповідальний редактор наукового збірника КНЕУ «Вчені записки». Член редакційної колегії наукових журналів «Економічна теорія» та «Економіка промисловості».

Послідовники

Москаленко Олександра Миколаївна, заступник наукового керівника школи, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». 1983 року народження. У 2005 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки (диплом з відзнакою).

З 12.12.2005 по 31.08.2013 працювала в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з 01.02.2012 ДВНЗ «Криворізький національний університет»), де пройшла шлях від асистента до доцента. З 01.11.2006 р. – аспірант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» без відриву від виробництва. Кандидатську дисертацію захистила достроково 19 жовтня 2009 року на тему «Інституціональні чинники формування інноваційної економіки» (науковий керівник д.е.н., професор Зайцев Ю. К.).

Детальніше

Упродовж 2008–2010 рр. працювала також на посадах наукового співробітника і старшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за сумісництвом, де була співвиконавцем фундаментальних держбюджетних науково-дослідних тем. Є автором фундаментальних наукових розробок із проблем партнерства держави та бізнесу в інноваційній сфері, формування інноваційної економіки. Вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки отримала у жовтні 2012 року.

З 01.09.2011 року по 31.08.2014 року навчалася в докторантурі з відривом від виробництва на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Докторську дисертацію захистила 15 вересня 2014 року за темою: «Теорія випереджаючого економічного розвитку та її реалізація в політиці сучасної держави» (науковий консультант д.е.н., професор Зайцев Ю. К.). З 01.09.2014 року по 24.12.2014 року – доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, з 25.12.2014 року – професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів на умовах строкового трудового договору; 25.02.2015 року обрана за конкурсом на посаду професора кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Cписок публікацій О. М. Москаленко налічує понад 40 статей та 30 конференцій, у тому числі 1 одноосібну монографію «Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб» (32,09 друк. арк.), яка у травні 2014 р. отримала диплом третього ступеню на Всеукраїнському конкурсі кращих монографічних досліджень за останні десять років, що проводився Всеукраїнською асоціацією політичної економії; участь у колективній монографії «Наследие Н. Д. Кондратьева и современность. – Спб. : Алетейя, 2014», що вийшла за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Кондратьєвські читання» у рамках Російського економічного конгресу (м. Москва, РФ, 20–22 березня, 2013 р.).

Москаленко О.М. неодноразово брала участь у міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах і форумах, зокрема у таких:

  • Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог в ім’я розвитку» (11–12 жовтня 2012 р. (м. Дніпропетровськ), присвяченій 100-річчю кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, де виступив із доповіддю: «Діалектика формування, функціонування та розвитку двох гілок економічної теорії у ХХ – на початку ХХІ ст.», де виступила з доповіддю «Ключові чинники випереджаючого економічного розвитку в системі координат сучасного неоінституціоналізму». У рамках цієї конференції відбулася також засновницька конференція Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії» (у роботі якої Москаленко О. М. взяла участь як представник колективного осередку цієї асоціації у КНЕУ імені Вадима Гетьмана).
  • Другий Російський економічний конгрес, наукова конференція «Кондратьєвські читання» (м. Суздаль, Російська Федерація, 18-22 лют. 2013 р.), Московський економічний форум (м. Москва, Російська Федерація, 20-21 берез. 2013 р., 26-27 берез 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія та економічна реальність» (м. Братислава, Словацька Республіка, 8 лист. 2013 р.).
  • Другий політекономічний конгрес країн СНД та Балтії «Повернення політекономії» (до 400-ліття народження імені), який відбувся 13–14 травня 2015 р. під егідою Міжнародної політекономічної асоціації із доповіддю на тему: «Политическая экономия энтропийных экономических систем и ее социальная направленность».

Коваленко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, здобувач докторського ступеня, директор Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2005 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю – «Економічна теорія», кваліфікація – магістр з економічної теорії (диплом КВ № 27411910 від 30 червня 2005 р.).

Кандидат економічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 11.09.2008 р. під науковим керівництвом д.е.н., професора Зайцева Ю. К. у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.01. - Економічна теорія та історія економічної думки на тему «Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні» (диплом ДК № 051019 від 28.04.2009 р.).

Детальніше

У лютому 2012 р. прикріплена до кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» як здобувач докторського ступеня за спеціальністю 08.00.01. - Економічна теорія та історія економічної думки. З 01.09.2012 р. обіймає посаду директора Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

У даний час активно працює, в рамках предмету досліджень наукової школи, над докторською дисертацією на тему: «Нова політична економія в системі координат інституціональної теорії» (науковий консультант д.е.н., професор Зайцев Ю. К.). У 2014 р. вийшла у світ її монографія «Теоретичні, практичні і культурні аспекти інтелектуального капіталу: монографія / О. М. Коваленко, О.І. Драган. – К.: НАККіМ, 2013. Коваленко О. М. за останній час, окрім згадуваної вже монографії обсягом 13 друк. арк., опублікувала понад 30 статей.

Дейнека Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, 1983 року народження. У 2005 р. закінчила з відзнакою Полтавську державну аграрну академію, здобула кваліфікацію магістра з фінансів. У 2011 р. отримала другу вищу освіту зі спеціальності «Міжнародна економіка» у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (диплом про перепідготовку 12 ДК № 174930).

З січня 2005 р. по лютий 2007 р. працювала економістом ВАТ Полтавазооветпромпостач; з лютого 2007 р. по серпень 2012 р. – на посаді асистента кафедри міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; впродовж вересня 2012 р. перебувала на посаді старшого викладача; з жовтня 2012 р. по цей час працює на посаді доцента тієї ж кафедри.

Детальніше

З 2009 по 2011 рр. була здобувачем ступеня кандидата економічних наук кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 15 вересня 2011 р. під науковим керівництвом д.е.н., професора Зайцева Ю. К. захистила дисертацію на тему «Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Ступінь кандидата економічних наук було присуджено рішенням Вищої атестаційної комісії України від 19 січня 2012 р. (диплом ДК № 004112). 21 листопада 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки (атестат 12ДЦ № 036816).

З 2013 р. – здобувач ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тема дисертації «Виклики і суперечності глобалізації: політико-економічний аналіз». Науковий консультант – д.е.н., проф. Зайцев Ю. К.

Дейнека Т. А. має понад 45 фахових наукових статей, взяла участь у підготовці 3-х колективних монографій, у роботі 5 міжнародних науково-практичних конференцій.

Учні

 

Кирилюк Євген Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. В 2013 р. під керівництвом д.е.н., професора Зайцева Ю. К. захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем. Методологічні та теоретичні підходи застосовані ним у дисертації та монографічному дослідженні базуються на використанні парадигмальних особливостей та інструментів притаманних сучасній політичній економії. Автор понад 40 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 навчального посібника, 1 навчально-методичного посібника.

Детальніше

Сфера наукових інтересів: проблематика аграрних відносин, ціноутворення, розвитку аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем та його інфраструктурне забезпечення.

Лебедева Лариса Валеріанівна кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету. Закінчила у 2008 році ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економічна теорія», здобула кваліфікацію викладача економіки зі знанням іноземної мови, економіста. У вересні 2011 р. аспірантка Лебєдєва Лариса Валеріанівна у полі предмета сучасної політичної економії захистила дисертацію на тему: «Природа інноваційних процесів в постіндустріальному суспільстві» (науковий консультант д.е.н., професор Зайцев Ю. К.). У даний час к.е.н., доцент Лєбєдєва Л.В. плідно працює над розробкою напрямку та структури плану докторської дисертації, у якій продовжить дослідження закономірностей становлення та функціонування постіндустріального типу економіки та суспільства). Із 2011 р. працює на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ, з 2013 р. - на посаді доцента.

Детальніше

Сфера наукових інтересів: інноваційна економіка, постіндустріальне суспільство, проблеми сучасного економічного розвитку, сучасна політична економія та її методологіче обгрунтуваня.