Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вимоги до конкурсних робіт

До участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" приймаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів-переможців І туру Конкурсу, які відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого МОН України від 18.04.2017 р. № 605. Від одного Закладу вищої освіти може бути подано не більше 3-х робіт. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до участі в інших конкурсах. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них результатів досліджень зі спільної теми наукової роботи та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи. До участі у ІІ турі Конкурсу приймаються роботи, відправлені до 14.02.2020 р. (включно) у друкованому та електронному вигляді (термін відправки робіт у друкованому виглідя встановлюється за поштовим штемпелем), автори яких пройшли реєстарацію. Усі подані роботи перевірятимуться на наявність ознак академічного плагіату програмним продуктом «StrikePlagiarizm» (коефіцієнт подібності № 1 не має перевищувати 50%). У наукових роботах, що подаються на Конкурс, а також в копіях патентів, наукових статей, тез доповідей та довідках про впровадження обов`язково мають бути приховані прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти та замінені шифром (шифр - не більше двох слів; наприклад: БЕРЕЗЕНЬ ВЕСНА). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.
 
Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог до оформлення та/або порядку подання, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Вимоги до оформлення робіт:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Порядок подання робіт:

  • подання наукових робіт відбувається у три кроки до 14.02.2020 р.: 1) реєстрація роботи; 2) відправлення роботи у друкованому вигляді ермін відправки встановлюється за поштовим штемпелем); 3) відправлення роботи в електронному вигляді (термін відправки фіксується автоматично сервісом електронної пошти);
  • у друкованому вигляді на адресу Конкурсу (03057, Київ, проспект Перемоги 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра менеджменту з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Менеджмент організацій»надсилається одним поштовим відправленням: 1) наукова робота, оформлена у відповідності до встановлених вимог; 2) ксерокопії патентів, наукових статей, тез доповідей та довідок про впровадження у яких прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, а також найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (із використанням коректора); 3) відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи;
  • в електронному вигляді на e-mail Конкурсу (konkurs.mng@kneu.edu.uaнадсилається наукова робота, ідентична до тієї, що подається в друкованому вигляді, скомпонована одним файлом у двох форматах: 1) у форматі .pdf (Adobe Acrobat) - містить титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, анотацію та додатки); 2) у форматі .doc / .dox (Word) - містить титульну сторінку, вступ, розділи і висновки. Ім`я файлів - шифр наукової роботи (наприклад: БЕРЕЗЕНЬ ВЕСНА.pdf, БЕРЕЗЕНЬ ВЕСНА.doc). Тема листа - шифр наукової роботи (наприклад: БЕРЕЗЕНЬ ВЕСНА).

Остання редакція: 01.04.20