Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіка та управління підприємствами " у 2014-2015 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.10.2014 р. № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році»  ДВНЗ  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІVрівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202  (перелік вимог подано далі).

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити  наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

Конференцію буде проведено 2-3 квітня 2015 року за адресою: 03680 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус).

З повагою
Голова галузевої конкурсної комісії
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт «Економіка та управління
підприємствами»

Д.Г. Лук’яненко 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами»

Роботи повинні бути  оформлені згідно вимог: «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів), які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.

2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;
  • обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінокбез урахування додатків;
  • робота повинна мати назву і план, список використаної літератури таанотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання наукової роботи, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бутискомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

4. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, довідок про впровадження, наукових статей автора тощо (за наявності). Просимо Вас у відомостях про автора вказати номер мобільного телефону, e-mail. Оформлення цього документу - див. додаток 1 до вищевказаного наказу (Електронний ресурс - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/7/f375120n115.rtf).

5. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати й аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань, список використаних наукових джерел тощо.  На титульному аркуші роботи розміщуються:

  • назва конкурсу та галузі науки;
  • назва роботи;
  • шифр роботи (не більше двох слів);
  • рік виконання роботи.

Звертаємо увагу, що текст роботи повинен бути друкований і зброшурований, а відомості про автора (авторів), наукового керівника, шифр роботи та рішення вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс подаються в окремому запечатаному пакеті в конверті разом з роботою.

Просимо надати Відгук наукового керівника (у якому зазначено: актуальність, ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, основні наукові результати, загальну характеристику роботи), електронну версію наукової  роботи студента(перевірка на плагіат).

Роботи надсилаються до 26 січня 2015 року за адресою: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, каб. 236, з приміткою «На конкурс». Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронною адресою.

Контакти: тел.:  38(099)-569-76-30, е-mail: konkurs2015_ep@kneu.edu.ua

У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання наукова робота до розгляду не приймається!

З повагою, оргкомітет

Результати 1 етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіка та управління підприємствами"

Рішення Галузевої конкурсної комісії зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами»

1. Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції 2-3 квітня 2015 р:

ПІБ автора

ВНЗ

Ставропольцева Ольга Вячеславівна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Мастюк Дмитро Олегович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Кривенко Анна Ігорівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Тарнавська Оксана Вікторівна

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кривовязюк Лідія Володимирівна

Луцький національний технічний університет

Глянцева Олена Ігорівна

Національний університет "Львівська політехніка"

Задорожна Анастасія Вікторівна

Народна українська академія

Стороженко Наталія Сергіївна

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кошик Ольга Володимирівна

Національний університет "Львівська політехніка"

Ярош Олена Віталіївна

Хмельницький національний університет

Каморіна Вікторія Володимирівна

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лисиця Тетяна Євгенівна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Солотвінський Олексій Анатолійович

Житомирський державний технологічний університет

Бойко Тетяна Олександрівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Усатюк Віта Володимирівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Клеймьонова Валерія Валеріївна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Муренець Ірина Григорівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Процюк Надія Павлівна

Хмельницький національний університет

Пашенько Яна Вікторівна

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

Кузнецова Марія Олександрівна

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Петрова Анна Олександрівна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Овчарова Юлія Олександрівна

Золочевська Анастасія Вячеславівна

Харківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Рижа Світлана Павлівна

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Абдулаєва Ксенія Сергіївна

Українська інженерно-педагогічна академія

Пронікова Жанна Сергіївна

Сумський державний університет

Шумик Анастасія Сергіївна

Київський національний торговельно-економічний університет

Фесенко Аліна Сергіївна

Університет банківської справи Національного банку України

Сус Ігор Вікторович

Житомирський державний технологічний університет

Баранівська Світлана Володимирівна

Українська інженерно-педагогічна академія

Литвинова Марина Олександрівна

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Мініна Маргарита Андріївна

Одеський національний економічний університет

Білий Павло Леонідович

ПВНЗ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Ступчик Марія Ігорівна

Київський національний торговельно-економічний університет

Крисюк Марія Сергіївна

Львівський Національний Аграрний Університет

Макаревич Ольга Вікторіана

Національний Університет Харчових Технологій

Громик Юлія Антонівна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Пронькін Микола Сергійович

Національний університет державної податкової служби України

Гондель Тетяна Василівна

Миколаївський національний аграрний університет

Гордієнко Алла Петрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Пархоменко Олена Вячеславівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Рева Наталя Костянтинівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Додь Аліна Андріївна

Тернопільський національний економічний університет

Петряніна Катерина Олександрівна

Херсонський національний технічний університет

2. Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування отримали високі бали, будуть нагороджені грамотами:

Самофалова Ольга Андріївна

Сумський державний університет

Грудзицька Анастасія Сергіївна

Одеський національний економічний університет

Загорулько Аліна Владиславівна

Дніпропетровська державна фінансова академія


 

Остання редакція: 01.04.15