Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Statistics (core discipline for all specialities in the field of Economics and Entrepreneurship)

Last redaction: 26.01.16

Publications on the subject

  • Статистика 6О01 (72.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік та оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми), спеціалізації 6О01 «Облік і аудит» 14 February 2019 р.
  • Статистика (Курсова) (189 KB)методичні рекомендації до виконання курсових робіт  з дисципліни “Статистика” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності  “Соціально-економічна статистика”01 November 2017 р.
  • Статистика в системі економічних наук (310.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни« Статистика в сиcтемі економічних наук»25 October 2017 р.
  • Статистика (680 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Статистика” для всіх економічних спеціальностей крім 6506”Прикладна статистика”25 October 2017 р.
  • Статистика (130 KB)паспорт з навчальної  науки  “Статистика” для бакалаврів всіх спеціальностей (крім спец.6506 – “Прикладна статистика”)10 November 2016 р.
  • Статистика 6506 (125.5 KB)паспорт з навчальної науки “Статистика” для спец.6506 ”Прикладна статистика”28 December 2015 р.