Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Dormitory buildings: I, II, III, IV, V

HostelKNEU # 1
Address: Kyiv, 8 Zhelyabov str.

 Hostel KNEU # 2
Address: Kyiv, 49-a Dehtyarivska str.

HostelKNEU# 3
Address: Kyiv, 4 Zhelyabov str.

HostelKNEU # 4
Address: Kyiv, 49 Dehtyarivska str.

HostelKNEU # 5
Address: Kyiv, 54-a Peremoga Avenue.

 

Last redaction: 01.11.23