Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний фінансовий контроль (каф. фінансів)

Метою науки “Державний фінансовий контроль ” є опанування теоретичних основ контрольно-ревізійної діяльності, навчитися кваліфіковано застосовувати нові форми й методи контролю з метою виявлення, запобігання і усунення порушень та недоліків у розрахунках з бюджетом по податках, у використанні бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного бюджетів, а також набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців.
Основні завдання:   оволодіти теоретичними та організаційними основами контрольно-ревізійної роботи; набути вміння роз’яснювати окремі положення законодавства щодо контрольної роботи, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;  набути методичних навиків щодо здійснення контрольних процедур;   оволодіти знаннями з питань планування та організації здійснення контрольно-ревізійного процесу;   набути вміння здійснення контрольних заходів.

Професійні компетенції, що формуються при вивченні дисципліни:

·      володіти методологією оцінки контрольних процедур;

·      знати особливості організації та проведення ревізії, інспектування, аудиту ефективності та перевірок;

·      володіти методикою проведення, складання матеріалів перевірок бюджетів;

·      володіти методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджетних програм.

Остання редакція: 25.03.16

Публікаціі з предмету