Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результативність наукової діяльності Університету

Невід’ємним компонентом діяльності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана є наукова діяльність, що забезпечує не тільки зміцнення його конкурентних позицій на вітчизняному ринку науково-освітніх послуг, але й підвищення міжнародного іміджу та престижу, а також диверсифікацію джерел фінансування, насамперед, завдяки розвитку різноманітних форм співробітництва з підприємницьким сектором економіки, участі в міжнародних програмах та грантових проєктах. Університет за свою більш ніж столітню історію накопичив багатий науково-освітній досвід і сформував потужний творчий, кадровий та науково-методичний ресурс, що є запорукою ефективного виконання ролі провідної науково-освітньої установи України у сфері економіки, менеджменту та права.

Сучасна наукова діяльність Університету спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень з економіки, менеджменту, права, затребуваних на сьогодні інформаційних технологій, політтехнологій та психології; широке впровадження результатів дослідження у суспільно-господарську практику; підготовку висококваліфікованих професійних кадрів; конвертацію результатів наукової роботи у навчально-освітню діяльність; активізацію залучення студентів до науково-дослідної роботи. Реалізація зазначених напрямів науково-інноваційної діяльності Університету здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 2023-2025 роки.

В Університеті ефективно функціонує система інноваційної діяльності, що охоплює повний науковий (фундаментальні та прикладні дослідження, інноваційні продукти та їх комерціалізація) та освітній цикли (підготовка бакалаврів і магістрів, докторів філософії і докторів наук, післядипломна освіта). Це дає змогу наповнити навчальні програми КНЕУ інноваційним змістом, а також забезпечити максимально повну інтеграцію освітньої місії Університету з його дослідницькою та консалтинговою діяльністю.

Науково-інноваційна діяльність Університету, як один з пріоритетних напрямів його діяльності, є ключовим організаційно-управлінським механізмом конвергенції наукової, освітньої та виробничої діяльності, нарощування конкурентних позицій на національному ринку освітніх і наукових послуг, а також забезпечення потреб суспільства та вітчизняного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях. Ключові цілі науково-освітньої діяльності Університету полягають у примноженні національного ресурсу знань на основі проведення наукових досліджень і розробок та їх широкого впровадження у господарську практику.

Звіти про наукову діяльність університету

Моніторинг інноваційного внеску кафедр (науково-педагогічних працівників) у формування високого рейтингу Університету в його науковій атестації

Остання редакція: 14.03.24