Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грошово-кредитних відносин

Остання редакція: 24.10.23
Загальна інформація про школу

Науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» – це  історично одна з найперших та найбільш потужних наукових шкіл КНЕУ, яка з початку свого заснування до теперішнього часу має суттєвий вплив на розвиток банківської справи та банківської освіти в Україні. Впродовж всього часу свого існування школа є одним із провідних науково - методичних центрів у сфері банківського бізнесу, виступає координатором та головним виконавцем наукових тем з проблем грошового обігу, кредиту, банківської справи. Науковою школою виконуються наукові дослідження за напрямами, що мають значне науково – теоретичне, методичне та практичне значення.

Основоположниками науково-освітньої школи, яка започаткована на кафедрі грошового обігу та кредиту КНЕУ в середині 1940-х років, є д.е.н., проф.Власенко В.Є., д.е.н., проф.Берков М.Т., к.е.н., проф. Федоренко В.М. так.е.н., проф.Зуллас К.Г. Засновниками школи є д.е.н., проф. Савлук М.І.та д.е.н., проф Мороз А.М. Послідовниками школи є, зокрема, діючий завідувач кафедри банківської справи та страхування д.е.н.,проф. Примостка Л.О. та д.е.н., проф. Івасів І.Б., д.е.н., проф. Аржевітін С.М., д.е.н., проф. Краснова І.В.,  д.е.н, проф. Циганова Н.В., д.е.н., доц. Корнилюк Р.В.

Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує понад 50 вчених з КНЕУ та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України.

Ключові напрями досліджень науково-освітньої школи «Грошово-кредитних відносин КНЕУ»:

 • роль грошей та кредиту в соціально-економічному розвитку України;
 • центральний банк та грошово-кредитна політика;
 • структурно-функціональні трансформації у сфері фінансового посередництва;
 • підвищення ролі банківської системи в економічному і соціальному розвитку України;
 • регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків;
 • фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки України;
 • системні ризики, макропруденційна політика та хеджування фінансових ризиків;
 • теорія та практика ризик-орієнтованого управління фінансово-кредитними установами;
 • антикризовий менеджмент та безпека банківської діяльності;
 • фінансова аналітика в діяльності банківських та небанківських кредитних установ;
 • цифровий банкінг, фінансові інновації, криптоактиви;
 • фінансова інклюзивність та роль банків в підвищенні фінансової грамотності населення в умовах діджиталізації банківської діяльності.

         Школа бере витоки з кафедри грошового обігу та кредиту Київського фінансово-економічного інституту, яку було створено у вересні 1945 року. За цей час її очолювали такі відомі вчені, доктори економічних наук, професори: В.Є. Власенко (1945-1969 р.р.), М.Т. Берков (1969 - 1991 р.р.), М.І.Савлук (1991 - 1993 р.р.), А.М. Мороз  (1993 - 2015 р.р.), С.М. Аржевітін (2015 - 2018 р.р.), Л.О. Примостка (з 2018 року і до цього часу).

        Основоположником науково-освітньої школи був В.Є. Власенко – видатний вчений економіст, широко відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Його монографії «Грошова реформа С.Ю.Вітте», «Теорія грошей в Росії» високо цінуються у наукових колах, серед банкірів, фінансистів. Власенко В.Є. виховав цілу плеяду послідовників, котрі й досі забезпечують підготовку на високому науковому та методичному рівні фахівців з банківської справи. Його учні – доктори економічних наук, професори Берков М.Т., Савлук М.І., Мороз А.М., Полозенко Д.В., Шокун В.В.

         Продовжив славні традиції науково-освітньої школи учень В.Є. Власенка – М.Т. Берков, який, займаючи керівні посади у Держплані України, активно співпрацював з кафедрою грошового обігу та кредиту. Без відриву від виробництва підготував та захистив кандидатську та докторську дисертації. Його оригінальна монографія «Міграція грошей» досі корисна як науковцям, практикам, так і студентам. Очоливши в 1969р. кафедру грошового обігу та кредиту, М.Т. Берков багато зробив для активізації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів. За його підтримки захистили докторські дисертації Мороз А.М., Савлук М.І., Шокун В.В.

        Вагомий внесок у розвиток школи зробив професор, д.е.н. М.І. Савлук – беззаперечний авторитет у наукових та банківських колах, а також серед студентства. З 1963 року він безперервно працював в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» понад п’ятдесят років, пройшовши шлях від асистента до професора кафедри банківської справи. За сумісництвом працював заступником декана фінансово-економічного факультету, деканом заочного факультету, проректором з науково-методичної роботи, першим проректором, радником з економічних питань Голови НБУ (6 років) та старшим, провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАНУ (10 років).

Савлук М.І. має більше 150 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 5 підручників, серед них: монографія «Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку» (2010 р.),  підручники «Основы банковского дела» (1994 р.) «Вступ до банківської справи» (1998 р.), «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.) та ін. Підготовлений авторським колективом під керівництвом Савлука М.І. підручник «Гроші та кредит» витримав 6 видань та одержав широке визнання у викладацьких та студентських колах економічних ВНЗ України, а також серед фахівців банківської системи України. М.І. Савлук – Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», має відзнаки: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992), «Золота медаль ім. Тугана-Барановського Академії економічних наук України» (2005), «Почесна грамота Верховної Ради України» (2006) та інші.

        Важлива роль у розвитку науково-освітньої школи професора, д.е.н. А.М. Мороза, який очолював кафедру банківської справи понад двадцять років. Він - один з найвідоміших українських науковців в галузі банківської справи, автор найбільш ґрунтовних та актуальних освітніх публікацій  з теорії та практики банківської діяльності. Мороз А. М. - автор понад 100 публікацій, 7 монографій, багатьох підручників, які є основними при вивченні навчальних дисциплін з банківської справи, а саме: «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Гроші та кредит», «Кредитний менеджмент», «Банківська енциклопедія» (1993), «Основы банковского дела»  (1994), «Вступ до банківської справи» (1998) «Енциклопедія банківської справи України» (2001), «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013) та ін. Мороз А.М. - Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений  Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001).

       Продовжує традиції науково-освітньої школи професор, д.е.н. Л.О. Примостка, яка на цей час очолює кафедру банківської справи, безперервно працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» понад тридцять років, пройшовши шлях від асистента до професора. Л.О.Примостка є автором понад 150 наукових публікацій, 10 монографій, 12  підручників, а саме:«Фінансовий менеджмент у банку» (1999, 2004, 2012), «Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків» (1998),  «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» (2014), є керівником авторського колективу підручників «Управління банківськими ризиками» (2007, 2018), монографій «Фінансові деривативи: облікові та аналітичні аспекти» (2001), «Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі» (2002), керівником авторських колективів монографій «Банківські ризики: теорія та практика управління» (2008), «Регулювання банківської діяльності в умовах глобальних викликів» (2012), «Прогнозування та хеджування фінансових ризиків» (2014), «Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі» (2016). Вона є Членом редколегій наукових збірників «Фінанси, облік, аудит» (КНЕУ)  та «Фінансові послуги», (Київський державний університет імені Т.Шевченка). За особливі заслуги в науково-педагогічній діяльності Л.О.Примостка нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України, Медаллю МОН України «За наукові та освітні досягнення», знаком «Відмінник освіти України»,Почесною Грамотою МОН України. Л.О.Примостка - Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», має Почесну грамоту Київського міського голови, Почесну Грамоту Національного банку України.

Науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» має високий статус та протягом всього часу існування займає провідну позицію у системі вищої освіти та науки України. Важливу місію науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» виконала в роки розбудови грошової і банківської системи незалежної України в проведенні грошової реформи 1996р, та в формуванні освітньо-професійних і наукових напрямів у вищій освіті. Професори кафедри банківської справи періодично залучаються органами центральної виконавчої влади та Національним банком України до вирішення важливих проблем монетарної та економічної політики держави. Так, професор кафедри, д.е.н. С.М. Аржевітін протягом багатьох років очолює  Раду Асоціації українських банків, очолював Громадську Раду при Національному банку України.   
Наукові традиції продовжують сучасні представники школи професори, д.е.н. М.Д. Алексеєнко, І.Б. Івасів, О.О, Чуб, к.е.н. Н.В. Циганова, Р.В. Корнилюк, які свої наукові здобутки втілюють у  монографічних дослідженнях та підготовці докторських дисертацій.У відповідь на виникаючі науково-практичні потреби суспільства колектив наукової школи започатковує інноваційні напрями своєї роботи, які згодом переростають у нові навчальні центри та кафедри. Так, на базі кафедри банківської справи було створено кафедру банківських інвестицій, кафедру менеджменту банківської діяльності, навчально-тренувальний банк, науково-дослідні інститути - інститут кредитних відносин та інститут фінансово-банківської аналітики.

      Представниками науково-освітньої школи постійно ведуться дослідження за інноваційною тематикою, активно захищаються кандидатські та докторські дисертації. Так, у 2019 році було захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Докторами наук стали І.В. Краснова, Д.М. Гриджук, Є.В. Позднишев. Станом на травень 2020 року на кафедрі банківської справи працює 10 професорів, з яких 7 докторів наук. Системні дослідження стосуються сфери грошово-кредитних відносин, монетарної політики, управління банківською діяльністю, фінансового менеджменту у банку, банківського нагляду, макропруденційної політики, ризик-менеджменту, валютного регулювання та контролю, фінансового інжинірингу, методів аналізу фінансових ринків, маркетингу в банківських та небанківських кредитних установах, забезпечення безпеки банківської діяльності, фінансової інклюзії. Науковці активно здійснюють наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними академічними організаціями та іншими навчальними закладами за комплексними темами спільних досліджень із банківської тематики.