Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Запобігання академічному плагіату

     Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

     В Університеті перевірці на плагіат підлягають: бакалаврські та магістерські роботи, дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата (доктор філософії) або доктора наук, рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій.

     Перевірка здійснюється в Системі StrikePlagiarism.com та Unicheck.com/uk-ua. Plagiat.pl є власником системи StrikePlagiarism.com. Компанія була заснована в 2002 році, активно займається зміною ставлення до академічного плагіату і розробкою технологічних, правових і процедурних контрзаходів. Plagiat.pl працює в 20 країнах і охоплює понад 500 ЗВО.   23 лютого 2018 р. був підписаний Меморандум про співробітництво між МОН та компанією Plagiat.pl. Система здійснює технічну перевірку та виявляє текстові збіги, що допомагає  зробити висновок щодо наявності плагіату. У разі виявлення академічного плагіату у роботах працівників та здобувачів вищої освіти Університету автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, у тому числі, передбачених Законом України про освіту Unicheck (попередня назва  — Unplag.com)  — платний онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача. Сервіс підтримує DOCdocxrtftxtodtHTMLzip та PDF формати.

     З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Університеті проводяться тренінги, семінари, конференції.

       Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в КНЕУ відбувалося поступово протягом 5-річного періоду, у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні.

          Перший етап (2015-2016 рр) введення поняття академічного плагіату.

     Законодавча база:  Законом про вищу освіту від 01.07.2014 (чинний з 03.09.2014) введено поняття академічного плагіату. Дане поняття використовується у статтях 6, 16, 32, 68. Так, у статті 16 «Система забезпечення якості вищої освіти», зазначається, що система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає, зокрема, забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти. У статті 32 «Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу» вказується, що вищі навчальні заклади зобов’язані, зокрема вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. У статті 68 «Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» вказується, що вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

       КНЕУ:  Відповідно до даного Закону, після ретельного вивчення існуючої на той час нормативно-правової бази та широкого обговорення даного питання науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами КНЕУ, Вченою Радою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» затверджено «Положення про запобігання академічному плагіату в Державному вищому навчальному закладі «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (протокол №6 від 22.12.2016).

          Другий етап ( 2017 – 2018 рр.) – введення поняття академічної доброчесності.

       Законодавча база: У вересні 2017 року прийнято Закон України «Про освіту», в якому введено поняття академічної доброчесності. Зокрема у статті 42 «Академічна доброчесність» зазначається, що академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. У статті, також, детально перелічуються види порушень академічної доброчесності.

          КНЕУ:   У відповідності з Законом України про освіту в Етичному кодексі  Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ухваленого Конференцією трудового колективу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол від 20.12.2017 № 6), серед етичних принципів, покладених в основу кодексу, є принцип академічної доброчесності. У Кодексі зазначається, що кожен член університетської спільноти має дотримуватись  принципу академічної доброчесності, зокрема утримуватись від списування, плагіату, фальсифікації та/або допомоги іншим у таких  діях,  коректно  цитувати  й  наводити  джерела  інформації, яка використовується в науково-освітній діяльності.

       Третій етап ( 2018 - 2020 рр.) – впровадження норм Закону про освіту у частині академічної доброчесності у діяльність вищих навчальних закладів України.

       Законодавча база: Наприкінці 2018 року було отримано листи МОН України з роз’ясненнями щодо впровадження норм Закону про освіту у частині академічної доброчесності у діяльність вищих навчальних закладів України. Лист від 15.08.2018 № 1/11-8681 містить Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Лист від 23.10.2018 № 1/9-650 «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» містить розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності, а також методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності.

     У 2019 році НАЗЯВО були розроблені Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності  (затвердженo Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11), в яких зазначалося, що університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин повинна мати такі логічно пов’язані між собою складові: нормативну базу, яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної доброчесності в науковий та освітній процеси; заходи з забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності; процедури попередження та боротьби з порушеннями принципів академічної доброчесності.

         До основних елементів нормативної бази, у тому числі, відносяться: базові нормативні документи, такі як: Кодекс корпоративної культури (Етичний кодекс); Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин; Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами;  Положення про групу сприяння академічній доброчесності; інші нормативні документи щодо здійснення відповідних видів освітньо-наукової діяльності у закладі вищої освіти, в яких у тому числі відображаються питання академічної доброчесності.

         КНЕУ: Вказані роз’яснення та рекомендації враховано у Положенні про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженому Вченою Радою Університету (протокол №10 від 30.05.2019). Положення містить розділ 14 «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу» та у  Тимчасовому положенні «Про академічну доброчесність в Державному Вищому Навчальному Закладі «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана», затвердженому та введеному в дію Наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (від 30 березня 2020 р. № 163).

 

 

Контакти:

Завідувач відділу:

Бойко Ірина Юріївна

кімн. 501 (вул. Дегтярівська, 49 Г)

e-mail: vmvudan@gmail.comlib.sn@kneu.edu.ua

Остання редакція: 31.08.23