Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання та ризикології в економіці

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Передумовами формування науково-освітньої школи були, зокрема, наукові праці видатного вченого економіста-математика Євгена Євгеновича Слуцького, котрий з 1913р. по 1926р. викладав у Київському комерційному інституті, який сьогодні має назву КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Цьому також сприяли наукові праці професорів КНЕУ імені Вадима Гетьмана: Терехова Л.Л., Наконечного С.І., Суслова О.П., Шарапова О.Д. У 1968р. був виданий підручник Л.Л. Терехова «Економіко-математичні методи» (один із перших підручників на теренах СРСР з економіко-математичних методів і моделей).

Сформувалась науково-освітня школа у 2001 р. Її засновником став доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана, почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011р.) Вітлінський Вальдемар Володимирович. Він у 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком». У його науковому доробку понад 350 наукових праць (8 монографій. 20 підручників і навчальних посібників). Семеро вчених, у котрих Вітлінський В.В. був науковим консультантом, захистили докторські дисертації зі спеціальності 08.00.11 – «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці». Цим самим внесли значний доробок у розвиток наукової школи та економічної науки загалом. Ще 18 осіб (учнів В.В. Вітлінського) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з цієї ж спеціальності, що також сприяло розвитку наукової школи. Кілька десятків к.е.н. з цієї ж спеціальності підготували співзасновники наукової школи професори С.І. Наконечний та О.Д. Шарапов.

Такі послідовники засновника наукової школи як доктори економічних наук Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., Камінський А.Б., Лук‘яненко І.Г., Матвійчук А.В., Піскунова О.В., Скрипник А.В.  та к.ф-м.н. Великоіваненко Г.І., к.е.н. Глущевський В.В., Долінський Л.Б., Маханець Л.Л., Сігал А.В., Терещенко Л.О. та інші є науковими керівниками вчених, котрі захистили кандидатські дисертації, зі спеціальності 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (18 осіб), сприяючи поглибленню та розвитку наукових знань з моделювання та ризикології в сфері економіки та підприємництва й застосуванню цих знань в діяльності підприємств та організацій, а також в навчальному процесі для студентів економічних спеціальностей ВНЗ України.

Можна виокремити такі основні наукові результати Вітлінського В.В.:

  • суттєво розвинуто теоретико-методологічні засади ризикології (ризик-менеджменту) та концепцію її структуризації як системно узгодженого комплексу механізмів та економіко-математичних моделей. Обґрунтовано необхідність та доцільність розрізняння і врахування різних типів невизначеності, їх суперпозицію та зумовлений цим ризик;
  • обґрунтовано концептуальні положення стосовно того, що кількісна міра ризику має враховувати його діалектичну об‘єктивно-суб‘єктивну структуру, що необхідно враховувати у прийнятті управлінських рішень. Запропоновано низку нових показників кількісного оцінювання ризику;
  • розроблено нечіткий (розпливчастий) метод с (РМАІ), який є узагальненням методу ієрархій нечіткої логіки, а також ігровий розпливчастий (нечіткий) метод, який є узагальненням РМАІ;

    Детальніше