Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Потенціалу підприємства

Остання редакція: 04.12.14
Загальна інформація про школу

Становлення науково-освітньої школи припадає на початок 20-х років XXст. і пов’язано з прізвищем видатного вітчизняного науковця Костянтина Григоровича Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочаті професором кафедри економіки підприємств О.С.Федоніним. Під його керівництвом підготовлено низку наукових праць, які розкривають природу та особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.

Найсуттєвіші наукові результати представників науково – освітньої  школи «Потенціал підприємства» такі:

  • закладено методологічні основи визначення економічної категорії «потенціал» як цілісної інтегрованої характеристики варіативних можливостей господарюючих суб’єктів, що породжує низку її видових проявів;
  • запропоновано тлумачення потенціалу підприємства як інтегрального відображення поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага і, таким чином, максимально задовольняти корпоративні та суспільні інтереси;
  • представлено структуризацію потенціалу підприємства з розмежуванням в її будові місця суб'єктних та об'єктних складових і надано визначення кожного з елементів даного угрупування, в тому числі надано обґрунтування утворення потенціалу відтворення;
  • визначено постулати та запропоновано загально-теоретичну модель формування потенціалу підприємства, яка враховує ефект синергії при взаємодії її структурних елементів;
  • запропоновано графоаналітичний метод діагностики підприємницького потенціалу підприємства “Квадрат потенціалу”,  який дозволяє системно встановити кількісні та якісні зв'язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на основі цього своєчасно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування підприємства;
  • встановлено, що конкурентоспроможність потенціалу підприємства – це комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів і на даній теоретичній платформі запропоновано прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу суб’єктів господарювання;
  • розпрацьовано теоретико-методичні основи вартісного оцінювання складових елементів потенціалу підприємств.

За результатами досліджень підготовлено навчальну дисципліну «Потенціал і розвиток підприємства», яка на сьогоднішній день є нормативною для спеціальності «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України.

 

Детальніше