Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Потенціалу підприємства

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Становлення науково-освітньої школи припадає на початок 20-х років XX ст. і пов’язано з прізвищем видатного вітчизняного науковця Костянтина Григоровича Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочаті професором О.С.Федоніним. Під його керівництвом підготовлено низку наукових праць, які розкривають природу та особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.

Найсуттєвіші наукові результати представників науково – освітньої  школи «Потенціал підприємства» такі:

  • закладено методологічні основи визначення економічної категорії «потенціал» як цілісної інтегрованої характеристики варіативних можливостей господарюючих суб’єктів, що породжує низку її видових проявів;
  • запропоновано тлумачення потенціалу підприємства як інтегрального відображення поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага і, таким чином, максимально задовольняти корпоративні та суспільні інтереси;
  • представлено структуризацію потенціалу підприємства з розмежуванням в її будові місця суб'єктних та об'єктних складових і надано визначення кожного з елементів даного угрупування, в тому числі надано обґрунтування утворення потенціалу відтворення;
  • визначено постулати та запропоновано загально-теоретичну модель формування потенціалу підприємства, яка враховує ефект синергії при взаємодії її структурних елементів;
  • запропоновано графоаналітичний метод діагностики підприємницького потенціалу підприємства “Квадрат потенціалу”,  який дозволяє системно встановити кількісні та якісні зв'язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на основі цього своєчасно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування підприємства;
  • встановлено, що конкурентоспроможність потенціалу підприємства – це комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів і на даній теоретичній платформі запропоновано прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу суб’єктів господарювання;
  • розпрацьовано теоретико-методичні основи вартісного оцінювання складових елементів потенціалу підприємств.

За результатами досліджень підготовлено та понад два десятиліття викладається навчальна дисципліна «Потенціал і розвиток підприємства», яка на сьогоднішній день є нормативною для освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України.

Детальніше