Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут фінансово-банківської аналітики

Історія

Інститут фінансово-банківської аналітики створено згідно з наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 22.12.2015 р. № 863 на виконання Ухвали Вченої ради Університету (протокол № 5 від 10.12.2015 р.) з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених «Положенням про дослідницький університет», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163.

Мета: 

- проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень,  які синтезують комплексний підхід до вивчення соціально-економічних явищ та процесів, пов’язаних з фінансовою та банківською діяльністю; розробка наукових засад монетарної та фінансової політики, комплексних та цільових програм розвитку інститутів фінансової та банківської сфери; виконання дослідницьких, навчальних і консалтингових проектів та забезпечення на цій  основі умов для поглибленої фахової підготовки, яка підвищить конкурентоспроможність Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

Основні напрями наукової діяльності Інституту

1. Фундаментальні і прикладні міждисциплінарні дослідження фінансових, інвестиційних та грошово-кредитних аспектів економічного розвитку, наукових засад монетарної політики та грошово-кредитного регулювання як важливих передумов економічного розвитку економіки.

2. Комплексне дослідження з метою виявлення світових, регіональних тенденцій розвитку фінансово-банківських та валютних систем у сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

3. Науково-практичні дослідження у сфері генерування і поширення нових знань з розвитку та планування у сфері фінансово-банківської діяльності, монетарної політики, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, фінансових та банківських продуктів, які забезпечуватимуть підвищення конкурентоспроможності фінансово-банківських установ України у світовому економічному просторі.

4. Науково-практичні дослідження сучасного стану інноваційно-інвестиційного потенціалу економічних суб’єктів України, ступеня  забезпечення їх фінансово-інвестиційними та кредитними ресурсами та участі в різних формах транскордонного співробітництва з метою створення консалтингових продуктів, які забезпечуватимуть ефективність розвитку економіки. 

5. Науково-практичні дослідження в напряму удосконалення розвитку фінансово-банківської системи України, формування ефективної монетарної політики з метою розвитку економіки, розроблення комплексних та цільових програм розвитку інститутів фінансово-банківської сфери. 

6. Розроблення методології досліджень та наукових засад удосконалення інструментів та методів грошово-кредитної політики Національного банку України з метою підвищення ефективності монетарного управління та розвитку фінансово-банківської сфери.    

7. Комплексне наукове обґрунтування напрямів професіоналізації сфери фінансово-банківської сфери в Україні,  розроблення  професійних компетенцій, навчальних програм підготовки та програм сертифікації фахівців у сфері фінансово-банківської діяльності.  

8. Розроблення та впровадження нових форм партнерства академічних закладів, органів управління фінансово-банківською діяльністю та комерційних банків для проведення фундаментальних та емпіричних досліджень у галузі фінансово-банківської діяльності, формування основних засад монетарної політики, напрямів та механізмів трансферту продуктів інтелектуальної власності для  забезпечення стратегічних змін в економіці.  

Основні напрями науково-освітньої діяльності Інституту

1. Використання результатів наукової діяльності Інституту в підготовці фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування», залучення студентів, аспірантів та викладачів Університету до участі в дослідницьких і консалтингових проектах. 

2. Сприяння у поглибленні взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання наукових і методичних розробок співробітників Інституту в науково-педагогічній діяльності викладачів Університету.

3. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях.

4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі студентської науково-дослідницької лабораторії з фінансово-банківської аналітики, проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з банківської справи, наукових студентських конференцій; організація та проведення наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, регіональних турнірів тощо).

5. Створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і вподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес інновацій та новітніх технологій.

6. Участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами (науками), удосконаленні чинних програм навчальних дисциплін (наук) за напрямом діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання та програм відкритої освіти.

7. Використання можливостей банківських асоціацій, учених з установ Національної академії наук України, професорсько-викладацького корпусу профільних кафедр провідних вітчизняних та зарубіжних  ВНЗ для проведення спільних дослідницьких проектів, організації навчальних заходів, поглиблення професійної підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування для їх подальшої професійної  сертифікації,  проведення досліджень й створення науково-навчальних центрів. 

8. Розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, відео-курсів, ділових ігор, міні-кейсів, ситуаційних вправ, індивідуальних та творчих завдань) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, установам з підготовки та перепідготовки кадрів, закладам підвищення кваліфікації, а також іншим стороннім організаціям.

9. Участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах України та світу.

10. Проведення інших науково-освітніх заходів у межах чинного законодавства України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

1. Координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для розв’язання комплексних наукових проблем в сфері фінансових, інвестиційних та грошово-кредитних аспектів економічного розвитку, наукових засад монетарної політики та грошово-кредитного регулювання як важливих передумов економічного розвитку економіки.

2. Проведення досліджень спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, на підставі договорів.  

3. Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для виконання досліджень, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним інформаційним  обладнанням тощо.

4. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань розроблення та впровадження   комплексних та цільових програм розвитку фінансово-банківської сфери й/або експертиза (консалтингові послуги), тренінгів з фінансово-банківської діяльності.

5. Дослідні і проектні роботи за напрямами, визначеними державними установами, виконання консалтингових проектів для державних, комунальних і комерційних організацій.

6. Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами діяльності Інституту.

7. Взаємний обмін досвідом науковців і фахівців з наукових та інших організацій і установ України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання іноземних фахівців.

8. Підготовка до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових робіт за проблематикою Інституту.

9. Проведення наукових експертиз, інформаційної, консультаційної роботи та надання інших послуг за проблематикою Інституту.

10. Ведення авторського нагляду за використанням розробок Інституту.

11. Здійснення інших науково-організаційних заходів, необхідних для досягнення мети, передбаченої цим Положенням.

 
Остання редакція: 04.02.16