Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут розвитку фінансового бізнесу

Положення про інститут розвитку фінансового бізнесу

Метою діяльності Інституту розвитку фінансового бізнесу є:

-   проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень,  які синтезують комплексний підхід до вивчення соціально-економічних явищ та процесів, пов’язаних з розвитком фінансового бізнесу;

- розробка комплексних та цільових програм розвитку інститутів фінансової та банківської сфери;

- виконання дослідницьких, навчальних і консалтингових проектів та забезпечення на цій  основі умов для поглибленої фахової підготовки, яка підвищить конкурентоспроможність Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

Інститут створюється на площах і науково-лабораторній базі Університету; має відповідне матеріальне забезпечення.

Інститут має круглу печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою та реквізитами.

Місцезнаходження Інституту: 03068, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 (вулиця Дегтярівська, 49-г, 3-йкорпус КНЕУ, ауд.062-а).

Основні напрями наукової діяльності Інституту

1. Фундаментальні і прикладні міждисциплінарні дослідження фінансових, інвестиційних та грошово-кредитних аспектів економічного розвитку,наукових засад розвитку фінансового бізнесу.

2. Комплексне дослідження з метою виявлення світових, регіональних тенденцій розвитку фінансового бізнесу в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

3. Прикладні дослідження у сфері генерування і поширення нових знань з розвитку та планування у сфері фінансово-банківської діяльності, монетарної політики, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, фінансових та банківських продуктів, які забезпечуватимуть підвищення конкурентоспроможності фінансово-банківських установ України у світовому економічному просторі.

4. Прикладні дослідження сучасного стану інноваційно-інвестиційного потенціалу економічних суб’єктів України, ступеня  забезпечення їх фінансово-інвестиційними та кредитними ресурсами та участі в різних формах транскордонного співробітництва з метою створення консалтингових продуктів, які забезпечуватимуть ефективність розвитку економіки.

5. Прикладні дослідження в напряму удосконалення розвитку фінансового бізнесу, формування ефективної політики з метою розвитку економіки, розроблення комплексних та цільових програм розвитку інститутів фінансового бізнесу.

6. Розроблення методології досліджень та наукових засад удосконалення інструментів та методів грошово-кредитної політики Національного банку України з метою підвищення ефективності монетарного управління та розвитку фінансового бізнесу.   

7.  Комплексне наукове обґрунтування напрямів професіоналізації сфери фінансового бізнесу в Україні,  Розроблення  професійних компетенцій, навчальних програм підготовки та програм сертифікації фахівців у сфері фінансового бізнесу. 

8. Розроблення та впровадження нових форм партнерства академічних закладів, органів управління фінансово-банківською діяльністю, самих фінансових установ та інших представників бізнесу, неприбуткових громадських об’єднань для проведення спільних фундаментальних та прикладних досліджень у галузі фінансового бізнесу, напрямів та механізмів трансферту продуктів інтелектуальної власності для  забезпечення стратегічних змін в економіці. 

Основні напрями науково-освітньої діяльності Інституту

1. Використання результатів наукової діяльності Інституту в підготовці фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування», залучення студентів, аспірантів та викладачів Університету до участі в дослідницьких і консалтингових проектах.

2. Сприяння у поглибленні взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання наукових і методичних розробок співробітників Інституту в науково-педагогічній діяльності викладачів Університету.

3. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях.

4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі студентської науково-дослідницької лабораторії з розвитку фінансового бізнесу, проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з банківської справи, наукових студентських конференцій; організація та проведення наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, регіональних турнірів тощо).

5. Створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і вподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес інновацій та новітніх технологій.

5. Участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами (науками), удосконаленні чинних програм навчальних дисциплін (наук) за напрямом діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання та програм відкритої освіти.

6. Використання можливостей галузевих та професійних асоціацій, учених з установ Національної академії наук України, професорсько-викладацького корпусу профільних кафедр провідних вітчизняних та зарубіжних  ВНЗ для проведення спільних дослідницьких проектів, організації навчальних заходів, поглиблення професійної підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування для їх подальшої професійної  сертифікації,  проведення досліджень й створення науково-навчальних центрів.

7. Розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, відео-курсів, ділових ігор, міні-кейсів, ситуаційних вправ, індивідуальних та творчих завдань) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, установам з підготовки та перепідготовки кадрів, закладам підвищення кваліфікації, а також іншим стороннім організаціям.

8. Участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах України та світу.

9. Здійснення підготовки аспірантів для здобуття наукового ступеню PhDу галузі знань «Управління та адміністрування».

10. Проведення інших науково-освітніх заходів у межах чинного законодавства України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

1. Координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для розв’язання комплексних наукових проблем в сфері фінансових, інвестиційних та грошово-кредитних аспектів економічного розвитку,наукових засад розвитку фінансового бізнесуяк важливих передумов економічного розвитку економіки.

2. Проведення досліджень спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, на підставі договорів. 

3. Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для виконання досліджень, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним інформаційним  обладнанням тощо.

3. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань розроблення та впровадження   комплексних та цільових програм розвитку фінансово-банківської сфери й/або експертиза (консалтингові послуги),тренінгівз фінансово-банківської діяльності.

4. Дослідні і проектні роботи за напрямами, визначеними державними установами, виконання консалтингових проектів для державних, комунальних і комерційних організацій.

5. Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами діяльності Інституту.

6. Взаємний обмін досвідом науковців і фахівців з наукових та інших організацій і установ України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання іноземних фахівців.

7. Підготовка до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових робіт за проблематикою Інституту.

8. Проведення наукових експертиз, інформаційної, консультаційної роботи та надання інших послуг за проблематикою Інституту.

9. Ведення авторського нагляду за використанням розробок Інституту.

10. Здійснення інших науково-організаційних заходів, необхідних для досягнення мети, передбаченої цим Положенням.

Остання редакція: 13.04.20