Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти

Про Центр

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти (далі – Центр) є структурним підрозділом, невід’ємною складовою організації освітнього процесу в Університеті згідно з новими вимогами щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, які обумовлені процесами трансформації системи громадянських цінностей розбудовою засад соціально-орієнтованої держави, створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитку світових інтеграційних процесів, академічною мобільністю та впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання. 

Центр створений для забезпечення ефективного менеджменту якості вищої освіти, координації роботи між структурними підрозділами Університету щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, проведення аналізу відповідності діяльності Університету щодо підготовки здобувачів вищої освіти визначеним у відповідних стандартах вищої освіти вимогам, підвищення рівня їх підготовки шляхом розробки відповідних технологій і проведення систематичного моніторингу навчальних досягнень студентів, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, науково-технічних, організаційних умов для організації навчального процесу в навчально-наукових інститутах і на факультетах Університету.

Головна мета діяльності Центру – координування дій щодо здійснення моніторингу складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та сприяння забезпеченню безперервного процесу підвищення якості освіти і освітньої діяльності Університету, а також підготовки, організації навчально-методичної роботи та контролю за її виконанням.

Основними напрямами діяльності Центру є:

 • Функціонування складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті та їхмоніторинг.
 • Експертиза чинних освітніх програм щодо їх відповідності встановленим стандартам вищої освіти.
 • Методичне, документальне та організаційне супроводження внесення змін до освітніх програм та відповідних навчальних планів підготовки здобувачів.
 • Експертиза навчальних планів, зокрема: відповідність їх структури діючим нормативним документам, змісту –  визначеним в освітній програмі компонентам.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін.
 • Аналіз відповідності визначених в робочих програмах навчальних дисциплін компетентностей та програмних результатів   Матриці відповідностей та Матриці забезпеченості відповідної освітньої програми.
 • Перевірка рівня методичної готовності кафедр Університету до нового навчального року.
 • Організаційне та документальне забезпечення роботи Науково-методичної ради Університету.
 • Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів всіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних (педагогічних) працівників з питань якості організації освітнього процесу, аналіз результатів та реалізація пропозицій.
 • Організація підготовки замовлень та видачі випускних документів, складання звітності та ведення статистики щодо виданих документів про вищу освіту.
 • Підготовка проектів наказів з питань виготовлення дублікатів дипломів та додатків до них, виготовлення дублікатів дипломів.
 • Забезпечення інформацією вступників, їх батьків з питань переведень здобувачів, поновлень відрахованих осіб та паралельного навчання з інших ЗВО в період припинення роботи приймальної комісії.
 • Документальне оформлення переведень, поновлення у складі з інших ЗВО.
 • Організація підготовки та видача свідоцтв про підготовку фахівців з питань фондового ринку.
 • Внесення даних, пов’язаних з освітньою діяльністю, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО). 

Функції Центру реалізуються через функції його структурних підрозділів:

Положення про Центр менеджменту та моніторингу якості освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція). Введено в дію наказом від 06.11.2019 р., N 817

Остання редакція: 09.07.20