Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації

Про Відділ

    Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації (надалі - НМВЗЯОА) - є структурним підрозділом, створеним як невід’ємна складова організації освітнього процесу в Університеті згідно з сучасними вимогами щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, які обумовлені процесами трансформації системи громадянських цінностей, розбудовою засад соціально-орієнтованої держави, створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитку світових інтеграційних процесів, академічною мобільністю та впровадження у навчальний процес відповідних суспільним запитам технологій навчання. НВЗЯОА створений на основі Центру менеджменту та моніторингу якості освіти відповідно до наказу ректора Університету від 09.06.2022 № 296-к

   НМВЗЯОА створений для забезпечення ефективного менеджменту якості вищої освіти, координації роботи між структурними підрозділами Університету щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, проведення аналізу відповідності освітньої діяльності Університету стандартам вищої освіти за спеціальностями та іншим освітнім нормативам та вимогам підвищення якості освітньої діяльності шляхом розробки та впровадження освітніх технологій, сприяння створенню належних навчально-методичних та організаційних умов реалізації навчального процесу в Університет

    Головна мета діяльності НМВЗЯОА – сприяння безперервному процесу підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету.

Основними напрямами діяльності НМВЗЯОА є:

 • методична та консалтингова підтримка функціонування складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 • організація та проведення науково-методичних заходів в Університеті;
 • експертиза освітніх програм щодо їх відповідності встановленим стандартам вищої освіти за спеціальностями та навчальних планів, зокрема відповідність їх структури діючим нормативним документам Університету;
 • методичне, документальне та організаційне супроводження введення в дію, оновлення та закриття освітніх програм і відповідних навчальних планів підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти;
 • розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін та інших компонент освітніх програм  (кваліфікаційної роботи, курсової роботи (проєкту) тощо);
 • оцінювання результатів методичної роботи кафедр;
 • організаційне та документальне забезпечення роботи Науково-методичної ради Університету;
 • підготовка проектів наказів, матеріалів з питань забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті;
 • контроль виконання кафедрами наказів ректора, рішень ректорату та  Вченої ради Університету, Науково-методичної ради Університету, з питань забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації освітнього процесу;
 • розробка методичних рекомендацій щодо впровадження кращих практик організації вищої освіти і технологій навчання;
 • ініціювання проведення опитувань (анкетувань) здобувачів всіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних (педагогічних) працівників з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності;
 • організація роботи з підготовки пакету документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань підготовки пакету документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • формування та супровід пакету документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • контроль за своєчасним оформленням відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки), їх переоформленням;
 • доведення інформації до структурних підрозділів Університету про зміни державних вимог у нормативно-правовій базі щодо провадження та ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • участь у розробці політики зовнішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази тощо.

Функції НМВЗЯОА мають два основних спрямування: ліцензування та акредитація і навчально-методична робота.

Основні функції:

 • реалізація концепції освітньої діяльності Університету, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора та проректорів щодо забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності у структурних підрозділах Університету;
 • координація діяльності структурних підрозділів: навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр Університету для реалізації визначених Положенням напрямків діяльності НМВЗЯОА;
 • бенчмаркінг освітніх та управлінських практик закладів вищої освіти та їх структурних підрозділів й формування за його результатами пропозицій щодо удосконалення чинних в Університеті механізмів забезпечення якості вищої освіти  та освітньої діяльності;
 • аналіз за результатами моніторингу показників якості вищої освіти та  освітньої діяльності в Університеті, тенденцій їх зміни, співвіднесення виявлених тенденцій з міжнародними та вітчизняними;
 • доведення інформації та документів про зміни державних вимог у нормативно-правовій базі щодо якості освітньої діяльності, ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому, до структурних підрозділів Університету та суб’єктів освітньої діяльності;
 • підготовка проєктів документів (розпоряджень, наказів, тощо) для реалізації визначених Положенням напрямків діяльності НМВЗЯОА);
 • розміщення на веб-сторінці НМВЗЯОА сайту Університету нормативних документів (положень, наказів, розпоряджень ректора Університету тощо) та інших матеріалів довідкового характеру;
 • розміщення на веб-сторінці «Викладачам» сайту Університету освітніх програм та навчальних планів.

 

Положення по Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Остання редакція: 18.09.23