Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти

Про Центр

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти (далі – Центр) створений як невід’ємна складова організації навчального процесу в Університеті та новими вимогами щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, які обумовлені процесами кардинальних соціально-економічних перетворень, формуванням засад соціально-орієнтованої держави, необхідності створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитком світових інтеграційних процесів, академічною мобільністю впровадження сучасних технологій у навчальний процес.

Центр створений для забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі спеціальності (спеціалізації), координації роботи між структурними підрозділами Університету щодо проведення процедури акредитації та ліцензування, контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, проведення аналізу відповідності діяльності Університету щодо підготовки фахівців з вищою освітою за галузями знань державним стандартам, підвищення рівня підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій і здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, науково-технічних, організаційних умов для організації навчального процесу в навчально-наукових інститутах і на факультетах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

         Головна мета діяльності Центру – координування дій з супроводу та проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, підготовки, організації навчально-методичної роботи та контролю за її виконанням, здійснення моніторингу складових систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та сприяння забезпеченню безперервного процесу підвищення якості освіти і освітньої діяльності Університету.

Основними завданнями Центру є:

♦  Формування політики гарантії якості освіти Університету.

♦Впровадження та вдосконалення організації освітнього процесу в Університеті з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у світі та Європі зокрема.

♦Впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності через внутрішні аудити якості, системи ранжування, ґрунтуючись на досвіді вітчизняних та міжнародних освітніх установ, діяльність яких спрямована на систематичне поліпшення якості, задля інтеграції Університету в світовий освітній простір.

♦Вдосконалення системи забезпечення якості освіти з урахуванням завдань Стратегії розвитку та Програми інноваційного розвитку Університету, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів закладів вищої освіти.

♦Координація роботи з періодичного перегляду освітніх програм, навчальних планів відповідно до стандартів вищої освіти в Україні, особливостей забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та підготовка відповідних матеріалів для розгляду на  Науково-методичній та Вченій радах Університету.

♦Перевірка виконання всіх нормативних вимог щодо формування навчальних планів та відповідності їх змісту структурно-логічній схемі освітньої-професійної або освітньо-наукової програми.

♦Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців в Університеті.

♦Підготовка наказів про внесення змін до навчальних планів з урахуванням пропозицій навчально-наукових інститутів та факультетів.

♦  Апробація та впровадження інноваційних проектів в освітній процес.

♦Реалізація заходів із запобігання академічного шахрайства, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів навчальної діяльності й атестації здобувачів вищої освіти.

♦Узагальнення й аналіз результатів діяльності структурних підрозділів Університету з менеджменту якості освітньої діяльності, забезпечення якості освіти, формування культури якості, впровадження принципів академічної доброчесності.

♦Аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організації форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань.

♦Аналіз якості проведення навчальних занять (організація відвідувань навчальних занять тощо).

♦Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій.

♦Розроблення та /або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо), що регламентують питання, пов’язані з якістю освітньої діяльності та вищої освіти.

♦  Контроль виконання постанов та рішень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Вченої ради Університету з питань запровадження та моніторингу освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету.

♦Надання консультативної та методичної допомоги учасникам освітнього процесу з питань забезпечення якості освіти.

♦  Забезпечення підтримки високого іміджу Університету, пропагування авторських програм розвитку професійних якостей студентів.

Основна функція Центру– сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в навчально-наукових інститутах і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та освітніх технологій.

Функції Центру реалізуються через функції його структурних підрозділів (відділів та лабораторій):

відділу освітніх програм, ліцензування та акредитації

навчально-методичного відділу до складу якого входять дві лабораторії:

Положення про Центр менеджменту та моніторингу якості освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) Введено в дію наказом від 07.06.2019р. N 486

Остання редакція: 13.06.19