Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад ректорату

ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович

Лук'яненко Дмитро Григорович - Ректор

 • доктор економічних наук, професор;
 • заслужений діяч науки і техніки України;
 • лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

тел. 456 5055; 371 6203
Сторінка ректора

e-mail: lukianenko@kneu.edu.ua
            documents@kneu.edu.ua

 

 

Напрямки дiяльностi:

 • розвиток персоналу структурних підрозділів;
 • моніторинг ефективності навчальних програм;
 • інноваційне забезпечення навчального процесу;
 • визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань
 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Колот Анатолiй Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • заслужений діяч науки і техніки України.

тел./факс 371-6276
e-mail: kolot@kneu.edu.ua 

Напрямки дiяльностi:

 • навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 • видавнича діяльність;
 • організація бібліотечного обслуговування;
 • науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.
 


ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенiвна

Оболенська Тетяна Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи

професор, доктор економічних наук;
Відмінник освіти України.

тел. 458-0073
obolenska@kneu.edu.ua

 • нагороджена Подякую Прем’єр-міністра  України,
 • нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,
 • нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
 • нагороджена Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Напрями діяльності:

 • ініціювання, визначення галузей знань та організація процедури ліцензування за певним спеціальностями, акредитація освітніх програм;
 • організація та контроль за документарним забезпеченням освітнього процесу;
 • формування політики розвитку та реалізації профорієнтаційної роботи з абітурієнтами;
 • забезпечує організацію виховної роботи та соціальної адаптації студентів;
 • координація діяльності структурних підрозділів з наповнення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • організовує та здійснює іміджеву політику університету;
 • здійснює взаємодію ректорату з органами студентського самоврядування, співпрацю з профспілковою організацією студентів та аспірантів.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович

Чужиков Віктор Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

  • доктор економічних наук, професор;
  • Заслужений діяч науки і техніки;
  • Відмінник освіти;
  • Професор програм Жана Моне;
  • Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія);
  • Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

  тел(044) 456-63-78
  viktor.chuzhykov@kneu.edu.ua
  Напрямки діяльності:

  • міжнародна академічна мобільність викладачів і студентів;
  • навчання іноземних студентів, магістрантів;
  • розвиток англомовних програм;
  • участь в глобальних дослідницьких мережах
 


Антонюк
Лариса Леонтіївна

Антонюк Лариса Леонтіївнапроректор з наукової роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • нагороджена подякою Київського міського голови;
 • нагороджена  подякою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена  почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

тел./факс 371-61-07
e-mail: antoniuk@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • ініціювання, визначення напрямів і пріоритетів та організація виконання фундаментальних і прикладних досліджень та наукових грантових проектів;
 • організація розробки та затвердження перспективних і поточних планів науково-дослідної роботи університету та контроль за їх виконанням;
 • організація та здійснення наукових зв’язків університету з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами України і зарубіжних країн;
 • організація і керівництво роботою Науково-експертної ради та експертних комісій;
 • організація системи контролю щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук;
 • формування мережі Спеціалізованих рад, контроль за їх роботою;
 • організація підготовки та видання наукових друкованих видань Університету;
 • надання допомоги та координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

 

Садовник
Олександр Володимирович

Садовник Олександр Володимирович - проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури

Кандидат економічних наук, доцент

тел. 456 4208, 371 6194

e-mail: sadovnyk@kneu.edu.ua

Напрямки діяльності:

 •  координація та контроль роботи відокремлених структурних підрозділів стосовно забезпечення зростання їх економічного потенціалу;
 •  підготовка стратегічних програмних документів економічного і соціального розвитку Університету на довго- та середньостроковий період;
 •  удосконалення методології економічного аналізу фінансово-господарської
 •   діяльності;
 •  розроблення пропозицій щодо забезпечення фінансової стабільності;
 •  розроблення механізму регулювання фонду оплати праці, підвищення ефективності форм і методів стимулювання праці окремих категорій працівників;
 •  забезпечення і координація роботи відділу матеріально-технічного забезпечення, господарського відділу, фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст», відділу автотранспорту, відділу охорони праці та техніки безпеки, дільниці поточного ремонту, служб головного інженера, головного механіка, головного енергетика, охорони, студмістечка, котельні, центру культури і мистецтв.
 •  координація і забезпечення формування планів закупівлі товарно- матеріальних цінностей для навчального процесу і господарських потреб.
 •  організація і забезпечення раціонального використання матеріально-технічної бази Університету.

 


 
 
 
Паценко
Олег Юрійович

Паценко Олег Юрійович –  учений секретар Університету, секретар Вченої ради Університету

 
 • кандидат економічних наук, доцент.

тел. 371-6173
e-mail: vr@kneu.edu.ua
 

Напрямки дiяльностi:

 

 

 

 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає його на затвердження голові Вченої ради Університету й доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема, комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Університету;
 • за ініціативою голови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради Університету забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради Університету;
 • відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, проведення процедури обрання на посади науково-педагогічних працівників на засіданнях Вченої ради Університету;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету; 
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Університету

 

Остання редакція: 12.03.20