Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад ректорату

ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович

Лук'яненко Дмитро Григорович

В.о.ректора

 • доктор економічних наук, професор;
 • член-кореспондент НАПН України;
 • заслужений діяч науки і техніки України;
 • лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

Сторінка ректора

тел. (044) 456-5055; (044) 371-6203
lukianenko@kneu.edu.ua
documents@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • розвиток персоналу структурних підрозділів;
 • моніторинг ефективності освітніх програм;
 • інноваційне забезпечення навчального процесу;
 • визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань
 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Колот Анатолiй Михайлович
проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • заслужений діяч науки і техніки України.

тел. (044) 371-6276
kolot@kneu.edu.ua 

Сторінка проректора

Напрямки дiяльностi:

 • навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 • видавнича діяльність;
 • організація бібліотечного обслуговування;
 • науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.
 


СІЛЬЧЕНКО
Марина Валеріївна

Сільченко Марина Валеріївна
проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації

 • кандидат економічних наук, доцент

тел. (044) 458-0073
silchenkomv@kneu.edu.ua

Сторінка проректора

Напрями діяльності:

 • формування політики цифровізації Університету;
 • впровадження новітніх інформаційних технологій в освітню, наукову, господарську, управлінську та інші види діяльності Університету;
 • забезпечення розвитку дистанційної освіти та використання в науковій та освітній діяльності цифрових інструментів;
 • координація діяльності підрозділів Університету з питань цифрових технологій, інформатизації та комп’ютеризації;
 • організація документального забезпечення освітнього процесу, взаємодії внутрішніх та зовнішніх баз даних;
 • координація функціонування системи суспільних та професійних комунікацій із зовнішньою та внутрішньою цільовою аудиторією.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович

Чужиков Віктор Іванович
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

  • доктор економічних наук, професор;
  • Заслужений діяч науки і техніки;
  • Відмінник освіти;
  • Професор програм Жана Моне;
  • Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія);
  • Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

  тел. (044) 456-6378
  viktor.chuzhykov@kneu.edu.ua

  Напрямки діяльності:

  • міжнародна академічна мобільність викладачів і студентів;
  • навчання іноземних студентів, магістрантів;
  • розвиток англомовних програм;
  • участь в глобальних дослідницьких мережах
 


АНТОНЮК
Лариса Леонтіївна

Антонюк Лариса Леонтіївна
проректор з наукової роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • нагороджена подякою Київського міського голови;
 • нагороджена  подякою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена  почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

тел. (044) 371-6107
antoniuk@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • ініціювання, визначення напрямів і пріоритетів та організація виконання фундаментальних і прикладних досліджень та наукових грантових проектів;
 • організація розробки та затвердження перспективних і поточних планів науково-дослідної роботи університету та контроль за їх виконанням;
 • організація та здійснення наукових зв’язків університету з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами України і зарубіжних країн;
 • організація і керівництво роботою Науково-експертної ради та експертних комісій;
 • організація системи контролю щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук;
 • формування мережі Спеціалізованих рад, контроль за їх роботою;
 • організація підготовки та видання наукових друкованих видань Університету;
 • надання допомоги та координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

 

САДОВНИК
Олександр Володимирович

Садовник Олександр Володимирович
проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури

 • кандидат економічних наук, доцент

тел. (044) 456-4208, (044) 371-6194
sadovnyk@kneu.edu.ua

Напрямки діяльності:

 •  координація та контроль роботи відокремлених структурних підрозділів стосовно забезпечення зростання їх економічного потенціалу;
 •  підготовка стратегічних програмних документів економічного і соціального розвитку Університету на довго- та середньостроковий період;
 •  удосконалення методології економічного аналізу фінансово-господарської   діяльності;
 •  розроблення пропозицій щодо забезпечення фінансової стабільності;
 •  розроблення механізму регулювання фонду оплати праці, підвищення ефективності форм і методів стимулювання праці окремих категорій працівників;
 •  забезпечення і координація роботи відділу матеріально-технічного забезпечення, господарського відділу, фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст», відділу автотранспорту, відділу охорони праці та техніки безпеки, дільниці поточного ремонту, служб головного інженера, головного механіка, головного енергетика, охорони, студмістечка, котельні, центру культури і мистецтв.
 •  координація і забезпечення формування планів закупівлі товарно- матеріальних цінностей для навчального процесу і господарських потреб.
 •  організація і забезпечення раціонального використання матеріально-технічної бази Університету.

 


 
 
 
ПАЦЕНКО
Олег Юрійович

Паценко Олег Юрійович
учений секретар Університету, секретар Вченої ради Університету

 
 • кандидат економічних наук, доцент

тел. (044) 371-6173
vr@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає його на затвердження голові Вченої ради Університету й доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема, комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Університету;
 • за ініціативою голови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради Університету забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради Університету;
 • відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, проведення процедури обрання на посади науково-педагогічних працівників на засіданнях Вченої ради Університету;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету; 
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Університету

 

Остання редакція: 17.04.24