Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистики

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Викладанню статистичних дисциплін, які значною мірою формують рівень знань і фахової підготовки економістів різних спеціальностей, протягом історії університету приділялася особлива увага. Водночас із заснуванням університету було утворено кафедру статистики і географії, яку очолив професор В.Г. Бажаєв.  Навчальний план охоплював дисципліни, які справді забезпечували підготовку комерційних представників широкого профілю, і статистика входила до цих перших семи дисциплін інституті. Кафедра здійснювала викладання теорії статистики, демографічної статистики, страхової і оцінювальної статистики, історії статистики тощо. За столітній творчий шлях була сформована потужна статистична школа. Наукові дослідження її представників були спрямовані на вдосконалення методологічного апарату аналізу закономірностей формування і розвитку складних явищ та процесів, застосуванню його в умовах автоматизованих систем управління. Розробка новим методів вимірювання стохастичних і кореляційних зв’язків, зокрема методу стандартизованих групувань, рекурентних систем регресійних рівнянь, структурно – динамічних моделей, визначення меж і передумов їх використання в соціально – економічній статистиці, сформувала новий напрям в розвитку статистичної методології.

Обгрунтовані загальні принципи статистичного моделювання, адаптовані до різних соціально – економічних явищ і процесів, широко використовуються в наукових дослідженнях, впроваджені в навчальних процес. На основі фундаментальних досліджень в галузі теорії статистики та досвіду практичної роботи на кафедрі започатковано школу прикладної статистики економічного напряму. Головною метою прикладної статистики є побудова статистичного забезпечення управління економікою стосовно визначення сутності категорій управління як об’єктів статистичного дослідження, інформаційного та статистичного забезпечення, напрямів розробки управлінських рішень за результатами статистичних досліджень.

При кафедрі було створено лабораторію Міносвіти України з аналізу і планування потреби економіки у спеціалістах з вищою освітою, яка функціонувала багато років. У ці ж роки отримав свій розвиток науковий напрям «Статистика фінансового ринку», який реалізовувався у співпраці з Інститутом економічного розвитку Світового банку. З середини 1990-х років кафедра статистики плідно працює в галузі міжнародної статистики, досліджувались проблеми міжнародних порівнянь економічного розвитку та запровадження міжнародних стандартів в статистичну практику України. Інший напрям наукової роботи кафедри пов’язаний із статистичних аналізом темпів і пропорцій економічного розвитку у країнах з перехідною економікою, структурною перебудовою економічних систем цих країн. Високий рівень, притаманний науковій школі, створеній Й. С. Пасхавером, дав змогу його учням посісти провідні позиції у різних галузях науки і практики. 

Детальніше