Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика ринку праці: Навч. посіб

Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 167 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Статистика ринку праці», яка входить до обов’язкового переліку курсів магістерського рівня навчання студентів спеціальності «Економічна статистика». У ньому висвітлено теоретичні питання та практику комплексного оцінювання й аналізу ринку праці згідно з рекомендаціями і вимогами МОП та ООН.

Для студентів, аспірантів, викладачів, а також працівників статистичних органів і державних служб зайнятості.

 
ЗМІСТ  
Вступ
3
Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ»
5
§ 1. Предмет статистики ринку праці
5
§ 2. Методи статистичного дослідження ринку праці
6
§ 3. Завдання статистичного дослідження ринку праці
8
§ 4. Державна служба зайнятості: її права та обов’язки
11
§ 5. Інформаційне забезпечення ринку праці
13
§ 6. Система статистичних показників ринку праці
21
Розділ 2. СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ
25
§ 1. Проблема сегментації ринку праці
25
§ 2. Класифікаційний та сегментаційний підходи до ринку праці
27
§ 3. Основні моделі поділу ринку праці
29
§ 4. Побудова моделі сегментованого ринку праці в Україні
37
§ 5. Інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в нефор¬мальному секторі економіки
41
Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ
52
§ 1. Ринок праці та його економічні важелі
52
§ 2. Класична теорія «цінової рівноваги»
54
§ 3. Кейнсіанська модель ринку праці
56
§ 4. Монетаризм та його засади
57
§ 5. Концепція (модель) «гнучкого ринку праці»
59
§ 6. Моделі ринку праці в Україні
60
Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
63
§ 1. Новий підхід до проблем структури зайнятості населення
63
§ 2. Макросекторіальна структура зайнятості населення України
66
§ 3. Аналіз макросекторіальної структури зайнятості населення України
68
Розділ 5. ЕКСТЕНСИВНИЙ ТА ІНТЕНСИВНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ
73
§ 1. Основні напрями аналізу ринку праці
73
§ 2. Коефіцієнти інтенсивності зайнятості та безробіття населення
74
§ 3. Коефіцієнти протилежних величин соціального руху населення
83
Розділ 6. БЕЗРОБІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
85
§ 1. Поняття безробіття, причини та фактори, що його зумовлюють. Завдання статистичного вивчення безробіття
85
§ 2. Класифікація форм безробіття
88
§ 3. Поняття категорії «безробітний». Соціальний статус безробітного
91
§ 4. Методичні підходи до визначення чисельності безробітних та рівня безробіття. Економічно активне та пасивне населення
94
§ 5. Аналіз пропорційності розподілу чисельності зайнятих і безробітних
97
§ 6. Розрахунок прогнозних значень рівня безробіття
102
§ 7. Приховане безробіття як наслідок вимушеної неповної зайнятості
106
Розділ 7. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
109
§ 1. Методичні підходи до визначення поняття «робоче місце»
109
§ 2. Оцінювання ефективності функціонування робочих місць
110
§ 3. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку
117
Розділ 8. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
119
§ 1. Проблеми формування і функціонування регіонального рин¬ку праці
119
§ 2. Регіональні особливості реформування керування зайнятістю
120
§ 3. Аналіз системи статистичних даних, потрібних для формування регіональних програм зайнятості населення
122
§ 4. Методологія вивчення та аналіз регіональних відмінностей у тенденціях ринку праці
130
Розділ 9. АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ НА РИНКУ ПРАЦІ
134
§ 1. Гендерний аспект ринку праці
134
§ 2. Законодавство України про гендерні відмінності на ринку праці
138
§ 3. Аналіз економічної активності населення в розрізі статі
140
§ 4. Регіональний аналіз гендерних відмінностей на ринку праці
145
§ 5. Гендерні відмінності в оплаті праці
148
Післямова
151
Література
153
Додатки 158
 
Остання редакція: 30.10.14