Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада Університету

 

Основні положення

Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом.

Структура та організація роботи Вченої ради Університету

Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням із членів Вченої ради Університету, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. Обов’язки голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету. Заступника голови Вченої ради Університету обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Університету.

Строк повноважень Вченої ради Університету – 5 років.

Вчену раду Університету представляє голова Вченої ради Університету або, за його дорученням, заступник голови Вченої ради Університету.

Повноваження секретаря Вченої ради Університету покладаються на ученого секретаря Університету; у своїй діяльності він керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради Університету.

Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради Університету формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 7 календарних днів до чергового засідання.

Рішення Вченої ради Університету приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених законодавством України та Регламентом Вченої ради Університету, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

Рішення та Ухвали Вченої ради доводяться секретарем Вченої ради Університету до виконавців у письмовому вигляді.

Засідання Вченої ради Університету протоколюються. Протоколи підписуються головою та секретарем Вченої ради Університету.

 

Повноваження Вченої ради Університету

Вчена рада Університету:

 1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

 2. розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект нової редакції Статуту Університету;
 3. розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема Стратегію розвитку Університету, Програму інноваційного розвитку Університету, тощо;
 4. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора бібліотеки, а також науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки Університету;
 5. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоює в установленому порядку почесні звання Університету;
 6. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення;
 7. затверджує освітні програми, навчальні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації);
 8. запроваджує нові спеціальності та спеціалізації, розширює перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі;
 9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних освітніх рівнях;
 10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 11. розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків в Університеті;
 12. розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури;
 13. розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 14. розглядає питання підготовки та видання наукових та навчально-методичних видань Університету за Планом видань на поточний рік;
 15. розглядає питання про висунення працівників Університету на здобуття почесних звань, державних премій, нагород, відзнак, іменних стипендій;
 16. за погодженням з органами студентського самоврядування Університету рекомендує кандидатів з числа кращих студентів та аспірантів для отримання іменних стипендій;
 17. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, організаційно-структурні зміни в Університеті;
 18. оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську діяльність структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених структурних підрозділів;
 19. затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам;
 20. затверджує зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видавання випускникам подвійних і спільних дипломів (з вітчизняними та/або іноземними вищими навчальними закладами-партнерами);
 21. затверджує порядок видачі та зразки власних документів про вищу освіту за неакредитованими освітніми програмами;
 22. приймає в установленому порядку остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 23. приймає в установленому порядку остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 24. розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) та річний фінансовий звіт Університету;
 25. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 26. розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, визначає обсяги та порядок фінансування органів студентського самоврядування Університету і Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
 27. на основі пропозицій науково-педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу);
 28. затверджує Правила прийому до Університету, зміни і доповнення до них;
 29. розглядає питання про стан формування кількісного та якісного складу студентів;
 30. розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку;
 31. розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету;
 32. розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету, положення про навчально-наукові інститути, факультети, відокремлені структурні підрозділи (філії), положення про вчені ради навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів (філій), педагогічні ради відокремлених структурних підрозділів (філій), інші положення, які визначають освітню, наукову,  інноваційну, господарську діяльність Університету та порядок її організації і провадження;
 33. має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
 34. приймає рішення, у межах своєї компетенції, щодо винесення окремих питань організації діяльності Університету на громадське обговорення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами Університету;
 35. розглядає за поданням ректора Університету та за погодженням з органами студентського самоврядування кандидатури на призначення та звільнення з посад проректорів Університету;
 36. визначає за погодженням із виборними органами Первинної профспілкової організації Університету та органами студентського самоврядування Університету кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів Конференції трудового колективу Університету;
 37. розробляє та затверджує символіку Університету та його структурних і відокремлених структурних підрозділів (філій);
 38. надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників, підготовлених науково-педагогічними працівниками Університету;
 39. затверджує тематичний план науково-дослідницької роботи Університету та проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 40. створює постійні та тимчасові комісії і робочі групи для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради Університету з науково-дослідної роботи, організації освітнього процесу, соціального розвитку тощо, а також дорадчі та дорадчо-консультативні групи Вченої ради Університету. Голів таких рад і груп призначає голова Вченої ради Університету. Склад таких рад і груп призначається наказом ректора Університету;
 41. ухвалює рішення про вступ Університету до вітчизняних та/або іноземних об’єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об’єднань), в тому числі створення таких об’єднань, а також про утворення фондів;
 42. ухвалює рішення про використання власного найменування Університету при створенні суб’єктів господарювання;
 43. має право вносити подання про звільнення декана факультету, директора навчально-наукового інституту, директора відокремленого структурного підрозділу (філії) Університету з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом Університету, умовами контракту;
 44. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.   

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів (філій), педагогічним радам відокремлених структурних підрозділів (філій), що визначається окремими положеннями про такі вчені ради.