Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародної економіки

 
Загальна інформація про школу
 

У 1990-і роки доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. у тісній співпраці з колегами-однодумцями, в першу чергу Т.М. Циганковою, О.М. Мозговим, А.М. Поручником створив першу в Україні національну науково-освітню школу міжнародної економіки, в межах якої реалізують свій індивідуальний і колективний потенціал більше 30 докторів і 150 кандидатів економічних наук. Динамічно розвиваючись у руслі пріоритетів світової економічної науки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-міжнародників, ця школа сформувала власну методологію міжнародних економічних досліджень, запровадила принципово нову для вітчизняної вищої економічної освіти спеціальність «Міжнародна економіка», яка насьогодні є однією з найбільш престижних і затребуваних абітурієнтами і ринком праці.

Основними фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами школи є:

  • «Формування і розвиток експортного потенціалу України в системі міжнародних ринків» (1992-1993 рр.).
  • «Участь іноземного капіталу у модернізації і нарощуванні виробничого і експортного потенціалу України» (1993-1994 рр.).

Детальніше 

 
 
Засновник
 
 
 
Творчий внесок засновника школи професора Д.Г. Лук'яненка
 

 
Внесок школи в розвиток сучасної системи освіти
 

Суттєвим є внесок представників школи в розвитку багаторівневої національної економічної освіти шляхом безпосередньої розробки Галузевих стандартів вищої освіти України з освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Міжнародна економіка» напрямку – «Економіка і підприємництво»; типових навчальних планів бакалаврів і магістрів:

  • Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва /  [кол. авт.підзаг. кер. А. Ф. Павленка ; наук. ред. В. М. Данюк ;відп.за вип. Т.Є.Оболенська] ; М-во освіти України,Наук.-метод.коміс.з екон.освіти, Київ.нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 1997.
  • Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва: нормативи обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра / [кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка; розроб.: С. В. Степаненко, А. М. Поддєрьогін, М. І. Савлук та ін.; наук. ред. В. М. Данюк]; М-во освіти України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.].–К.:КНЕУ,1997. - 104 с.

Детальніше 

 

Остання редакція: 22.12.14