Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління персоналом і економіки праці

Серед завдань інноваційного розвитку та модернізації економіки виключна роль належить науковому забезпеченню реформування соціально-трудової сфери, яка визначає як темпи, так і якість економічного та соціального розвитку. Це зумовлено новими глобалізаційними викликами, що породжують проблеми забезпечення динаміки та загального балансу соціально-трудового розвитку, формування нової парадигми соціальних трансформацій, перетворень у соціально-трудовій сфері.

Здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо забезпечення соціально-економічного розвитку та трансформації трудової сфери в умовах глобалізації і становлення економіки знань покликана наукова школа з управління персоналом і економіки праці  ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Наукова школа з управління персоналом і економіки працістворена та функціонує на базі наукового потенціалу кафедри управління персоналом та економіки праці й Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

До основних науково-дослідних робіт школи з управління персоналом і економіки праціостанніх років належать:

 •  "Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку України" (2007-2009 рр.);
 • «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009 - 2011 рр.);
 • «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (2006 - 2010 рр.);
 • «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» ( 2008 р.);
 • «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» - (2010 р.);
 • «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (2010-2015 р.);
 • «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009-2011 рр.);
 • «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод»(2012 р.);
 • «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (2012-2013 рр.).

Детальніше»

Наукова школа з управління персоналом і економіки праці в 2013 році виграла конкурс і почала реалізовувати проект Tempus в якості координатора в КНЕУ ім. В. Гетьмана та серед ВНЗ - партнерів з України. Термін виконання проекту: грудень 2013 р. – грудень 2016 р. До роботи залучені кафедра економіки підприємств, Київський економічний коледж КНЕУ, Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ. Також передбачається залучення інших структурних підрозділів.Метою проекту ЕС TempusBUSEEG-RU-UAє розробка та впровадження концепції неперервної освіти (LifelongLearning) в Росії та Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

У 2014 році науковою школою спільно з Міністерством соціальної політики України підготовлені «Методичні рекомендації щодо проектування основної заробітної плати з використанням грейдів».  Рекомендації містять нові підходи щодо проектування основної заробітної плати з використанням процедури грейдування, які узгоджуються з кращою практикою українських та іноземних компаній.Науково-методичні рекомендації розроблені з метою надання методичної та практичної допомоги керівникам і фахівцям у сфері оплати праці. Вони можуть застосовуватись у процесі проектування основної заробітної плати (розроблення тарифних умов оплати праці) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх належності до виду економічної діяльності та форми власності.

З 2011 року колективом наукової школи видається збірник наукових праць „Соціально-трудові відносини: теорія та практика”.

До основних наукових напрямів даного видання належать: сучасний стан і проблеми розвитку соціально-трудових відносин; соціальна політика: нові виклики і тенденції розвитку; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на мікрорівні; сучасні підходи до управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; служба персоналу: трансформація функцій та сучасні технології; соціалізація ринку праці в Україні: індикатори та механізм регулювання; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізація трудового потенціалу; соціальна відповідальність бізнесу: пріоритети та технології забезпечення; інвестування в людський капітал: прийняття управлінських рішень та оцінювання їх ефективності; соціальна згуртованість, довіра, соціальний капітал.

Головним пріоритетом перспективного розвитку наукової школи є підтримка та зміцнення зв’язків з урядовими організаціями, науково-дослідними  установами  та  навчальними  закладами  України  та  зарубіжжя. З-поміж закордонних вищих навчальних закладів, з кафедрами яких підтримуються наукові зв’язки, найактивнішою є співпраця з університетом м. Констанц (Німеччина), Економічною академією у м. Катовіце (Польща), Санкт-Петербурзьким державним університетом.

Наукова школа з управління персоналом і економіки праці у перспективі може стати виконавцем чи співвиконавцем таких наукових та прикладних досліджень:

 • Соціальне залучення як чинник формування стабільного суспільства.
 • Подолання соціального відторгнення як чинник підвищення соціальної довіри в суспільстві.
 • Корпоративна культура в системі розвитку соціально-трудових відносин.
 • Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової сфери.
 • Трансформація інституту зайнятості як складник глобальних змін у соціально-трудовій сфері.
 • Інституційні засади та механізми регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів.
 • Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути та технології соціального розвитку.
 • Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкого розвитку соціально-трудової сфери в умовах глобалізації економіки.
 • Управління працею в умовах становлення інноваційної економіки.
 • Соціальна відповідальність як засіб підвищення конкурентоздатності організації.
 • Соціальна відповідальна поведінка бізнесу: стан та проблеми розвитку.
 • Компенсаційна політика організації.
 • Інноваційні домінанти забезпечення стійкої соціальної динаміки.
 • Проблеми нестандартної зайнятості.
 • Нова роль служби персоналу і сучасні технології управління людськими ресурсами.
 • Інвестування в людський капітал: прийняття управлінських рішень та оцінювання їх ефективності.
 • Домінанти та пріоритети розвитку соціальної політики.
Остання редакція: 15.03.16