Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціоекономіки та управління персоналом

Остання редакція: 07.04.21
Загальна інформація про школу

    Історичний шлях наукової школи трудовиків починається з середини 60-х років XX століття, коли в Київському інституті народного господарства була створена кафедра економіки праці та матеріально-технічного постачання. На різних етапахсвого більш, ніж 60-ти річного шляху пізнання та усвідомлення багатомірного і динамічного світу праці, учені кафедри поглиблювали наукові та педагогічні традиції, перебувалиу постійному інноваційному пошуку імперативів регулювання соціально-трудових відносин, соціалізації праці. З 1970-го року почала діяти школа з економіки, організації та нормування праці, започаткована такими відомими фахівцями, як В.П. Махнарилов, Г.Т. Завіновська, В.М. Данюк, В.М. Петюх, В.І. Чернов, Л.П. Керб, А.О. Ласкавий, О.В. Аксьонова, Є.І. Оленич. Пройшовши за шість десятиріч шлях численних перетворень, що стали адекватною відповіддю на перманентні виклики соціально-економічного розвитку країни, перша в Україні національна науково-освітня школа управління персоналом та економіки праці допомогла тисячам молодих людей ізУкраїни та низки країн Європи, Азії, Африки та Америкиопанувати мистецтвом управлінської науки у сфері праці. Формуваннясучасної наукової школи економістів-трудовиків відбулося на межі 1980-90-х років, коли кафедру очолювали колеги-однодумці В.М. Данюк, А.М. Колот, В.М. Петюх.

Починаючи з 2003 року, коли кафедру і наукову школу очолив А.М. Колот, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, інтелектуальний лідер українських вчених-трудовиків,науковцізосереджують зусилля на  проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань з проблем управління персоналом та економіки праці, розробку наукової концепції соціально-економічного розвитку країни в контексті забезпечення пріоритетності людського розвитку, доведенні наукових знань до стадії практичного використання та підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.

Науковим надбанням і характерною рисою досліджень учених цієї наукової школи став відхід від ідей неолібералізму та “економізму”, який абстрагується від соціально-економічного контексту на тлі технічного прогресу, розвитку інформаційних технологій і штучного інтелекту. Динамічно розвиваючись у руслі пріоритетності соціалізації економіки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-трудовиків, учені цієї школи розробили парадигмальні положення гідної праці і людського капіталу як стратегічного вектора модернізації соціально-трудової сфери в умовах становлення нової економіки та постіндустріального суспільства.

На поточний момент наукова школа представлена 9 докторами і 21 кандидатами наук. За період з 2003 року вихованцями наукової школи підготовлено 5 докторські та 41 кандидатських дисертацій.  

З 2010 року учені наукової школи економістів-трудовиків активно публікують свої наукові доробки у збірнику наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового. Випуски збірника розміщуються на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а з 2015 р. індексується в базі GoogleScholar,JournalTOCsЦей збірник присвячено проблематиці сучасного стану та розвитку соціально-трудових відносин; нових викликів і тенденцій розвитку соціальної політики; компенсаційної політики в системі соціально-трудових відносин на мікрорівні; управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; соціалізації ринку праці в Україні; діалектики розвитку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізації трудового потенціалу; забезпечення соціальної відповідальності бізнесу; інвестування в людський капітал; соціальної згуртованості, довіри, соціального капіталу.

Представники наукової школи брали активну участь в створенні Інституту соціально-трудових відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, головною метою діяльності якого є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, мак-роекономічному, європейському та світовому рівнях

Основні фундаментальні та прикладні наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

– формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

– наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

– формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

– формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

– поглиблення методології та вдосконалення практики побудови організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

– розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин;

– сутність, ґенеза, сучасні форми соціального капіталу;

– розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

– стан, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

– розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

Упродовж останніх років учені школи брали участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (2007–2009 рр.);

 • «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009–2011 рр.);

 • «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (2006–2010 рр.);

 • «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (січень-квітень 2008);

 • «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (січень-березень 2010 р.);

 • «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (2012 р.);

 • «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (2012–2013 рр.);

 • «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, 2010–2015 рр.);

 • «Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян, квітень-червень 2014 р.);

 • «Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, 2014 р.).;

 • «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.);

 • «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (2017-2019рр);

 • «Модель зайнятості в координатах цифрової економіки: нові параметри та стратегічні вектори трансформації» (2020-2021рр).

Силами представників наукової школи реалізовувався проект Tempus, де в якості координатора виступив КНЕУ ім. В. Гетьмана. Термін виконання проекту: грудень 2013 р. – грудень 2016 р. До роботи були залучені кафедра економіки підприємств, Київський економічний коледж КНЕУ, Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ. Результатом виконання даного проекту ЕС TempusBUSEEG-RU-UA є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

Серед активних учасників міжнародних проектів варто відзначити Цимбалюк С.О., Шкоду Т.Н. Вони брали участь в Проекті Erasmus+ Key Action 2 «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури   (ЕАСЕА), 2016-2018рр.) та беруть участь у Проекті Erasmus+ Key Action 2 «Нові механізми управління та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти на базі партнерства в Україні» (PAGOSTE) № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури   (ЕАСЕА), 2020-2023рр.). Крім того, Шкода Т.Н. мала можливість реалізувати проект “Social competence in education and training of future VET teachers. An empirical comparative study comparing Austria and Ukraine” у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія) протягом лютого – липня 2019р.

За останні п’ять років науковий доробок представників наукової школи «Управління персоналом та економіки праці» КНЕУ складає:

 • монографій – 52, у т.ч. у закордонних видавництвах - 13;

 • наукових статей – 412 публікацій, в т.ч. в журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus  та  Web of Science – 9;

 • участь у міжнародних конференціях – 508;

 • захистів докторських дисертацій – 3;

 • захистів кандидатських дисертацій – 11;

 • підручників, навчальних посібників, у т.ч. із грифом МОН України – 23.

Творчий внесок засновника й інтелектуального лідера школи професора А.М. Колота

Анатолій Михайлович – засновник сучасного напряму наукової школи з управління персоналом та економіки праці. Він один із перших за часів незалежності України розпочав фундаментальні дослідження проблем праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики.

Цей відомий в Україні та за її межами вчений-економіст разом з послідовниками і однодумцями докторами економічних наук, професорами Цимбалюк С.О., Лопушняк Г.С., Петровою І.Л., Маршавіним Ю.М., Савченком В.А., Червінською Л.П., Мищук Г.Ю., докторами економічних наук Шкодою Т.Н., Махсмою М.Б. та ін. досліджує масштабні трансформації у світі праці та якості робочої сили в умовах глобальних змін, поширення мережевої економіки, автоматизації та зсувів в організаційних структурах та моделях управління. Під інтелектуальним керівництвом А.М. Колота вчені наукової школи економістів-трудовиків в своїх дослідженнях та підготовці наукових кадрів протиставляють технократичному підходу в економічній політиці та управлінській практиці імператив розвитку соціальної відповідальності соціально-економічних суб'єктів на всіх рівнях українського суспільства, соціалізації сфери праці.А.М. Колот здійснює наукове керівництво Інститутом соціально-трудових відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, координує і направляє проведення наукових досліджень і науково-педагогічну роботу у напрямі становлення, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.

Загальна кількість друкованих праць А.М.Колота — понад 353 найменувань. Він є автором і співавтором 29 монографій, 31 підручників та навчальних посібників. Праці А.М.Колота широко відомі та користуються великою популярністю як серед працівників вищої школи, студентів, аспірантів, так і поміж представників органів державної влади, соціального партнерства, фахівців реального сектора економіки. Найбільш популярними є монографії: Найбільш популярні та цитовані монографії: «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання» (2003), «Оплата праці на під­приємстві: організація та удосконалення» (1997), «Соціальна безпека: теорія та українська практика» (2006) , «Глобальна економіка XXI століття: людський вимір» (2008) , «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (2008), «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку» (2010) , «Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку» (2010), «Ресурси та моделі глобального економічного розвитку» (2011), «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование» (2013), «Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку» (2012). Найбільш популярні та ци­товані підручники та навчальні посібники: «Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу» (1998), «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (2009), «Нормування праці» (1995), «Основи економічної теорії» (2001), «Мотивація персоналу» (2011), «Соціальне партнерство на ринку праці» (1995), «Менеджмент персоналу» (2004), «Мотивація персоналу» (2002), «Управління персоналом» (2013), «Мотивація персона­лу» (2013), «Мотиваційний менеджмент» (2014), «Соціальна відповідальність» (2015, Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення (2017).  

До найбільшзатребуванихв студентському середовище України підручників та навчальних посібників відносяться: «Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу» (1998), «Економіка праці та соці­ально-трудові відносини» (2009), «Нормування праці» (1995), «Основи економічної теорії» (2001), «Мотивація персоналу» (2011), «Соціальне партнерство на ринку праці» (1995), «Менеджмент персоналу» (2004), «Мотивація персоналу» (2002), «Управління персоналом» (2013), «Мотивація персоналу» (2013), «Мотиваційний менеджмент» (2014), «Соціальна відповідальність» (2015),«Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях» (2017), «Праця і соціально-трудові відносини: словник-довідник» (2018).

Серед вітчизняних вчених-економістів А.М. Колот має одні з найкращих показників щодо кількості наукових публікацій та їх цитування. Він посідає 8 місце в рейтингу за індексом Гірша (індекс цитування наукових робіт) серед вчених-економістів України станом на 25.02.2020 р. та  третє серед вчених-економістів КНЕУ.

Починаючи з 1990-х років А.М. Колот багаторазово брав участь у підготовці щорічних Послань Президента Верховній Раді України. Він є одним із розробників низки законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері праці та соціально-трудових відносин, зокрема, проектів Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», «Про соціальний діалог в Україні». Розуміючи важливість реформування соціально-трудових відносин, ініціював та провів круглий стіл «Реформування трудового законодавства: нові виклики і можливості» (29.01.2020р.). У результаті обговорення були вироблені та надіслані до Верховної ради та профільних міністерств рекомендації щодо удосконалення трудового законодавства.

Внесок школи в розвиток сучасної системи освіти

Упродовж останніх років вчені наукової школи економістів-трудовиків, які працюють на кафедрі управління персоналом та економіки праці, на базі якої проводиться пілотне опрацювання та впровадження нового покоління навчальних планів, освітніх програм, інноваційних навчальних технологій. Вони одними з перших в Україні розпочали впровадження в освітню діяльність компетентнісного підходу, започаткували міждисциплінарний підхід у науково-педагогічній діяльності. Упродовж останніх років активно працюють над розробкою нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти України. Зробили вагомий внесок у реалізацію основних принципів Болонської декларації при підготовці висококваліфікованих фахівців економічних напрямків підготовки.

Представники наукової школи ініціювали запровадження в освітню діяльність нових сертифікаційних програм. Навчальні плани спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» визнані освітянською громадськістю як такі, що забезпечують високий рівень конкурентоспроможності випускників.

Формування науково-педагогічними працівниками, вихованцями наукової школи економістів-трудовиків навчальних планів і програм, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу здійснюються в руслі новітніх досягнень наукової думки з урахуванням сучасних тенденцій у сфері управління персоналом та економіки праці. У навчальному процесі задіяно інновації, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність: проблемні лекції з елементами обговорення зі студентами складних питань, опанування досвіду вітчизняних та іноземних компаній у сфері розроблення та реалізації політики управління персоналом, семінари-дискусії, мозкові штурми, ділові й рольові ігри, круглі столи, кейс-методи, сучасні тренінгові та інформаційні технології з використанням комп’ютерних програмних продуктів, підсумкове оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності.

Посилення практичної складової підготовки фахівців забезпечує також функціонування навчально-тренувального центру з управління персоналом, у межах якого проводяться заняття як на базі віртуальних структур, так і з залученням до навчального процесу фахівців-практиків у галузі управління персоналом та економіки праці.

Прогресивність організації підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю на мінливому молодіжному ринку праці. Переважна більшість випускників отримує перше робоче місце та працює за фахом на державних підприємствах, на державній службі, у сфері науки та освіти, у бізнесі.

Випускники багатьох поколінь з глибокою шаною та щирою вдячністю згадують і цінують професійну майстерність і людяність своїх викладачів. Наразі можна бути впевненими, що репутація наукової школи економістів-трудовиків буде незмінно такою, що дозволятиме студентам, і викладачам  пишатися причетністю до новаторства, передових рубежів науки про гідну працю та людину праці як центр соціально-трудової сфери.