Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративно-правових наук

НАУКОВА ШКОЛА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НАУК


 

Зображення, що містить особа, надворі Автоматично згенерований опис

Кузьменко Оксана Володимирівна

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Наукова школа АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НАУК - це одна з найбільш потужних наукових шкіл Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка спрямована на вирішення наукового завдання щодо місця адміністративно-правової науки і відповідної галузі законодавства в державотворенні, еволюційному розвитку правових відносин, втіленні демократичних принципів взаємодії влади і суспільства, а також держави з місцевим самоврядуванням, громадськими формуваннями, органами самоорганізації населення, громадянами, іноземцями, особами без громадянства. Науковою школою виконуються наукові дослідження за напрямами, що мають вагоме теоретичне, методичне та практичне значення. Широкий спектр науково-теоретичних та прикладних адміністративно-правових проблем, що досліджуються представниками наукової школи, дає можливість вносити значну кількість проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо діяльності органів виконавчої влади у різних галузях. 

Формування наукової школи Адміністративно-правових наук відбулось ще у 2003 році, коли професор В. К. Колпаков і кандидат юридичних наук, доцент О. В. Кузьменко (з 2006 – доктор юридичних наук, професор) видали перший на тернах самостійної України фундаментальний підручник «Адміністративне право України» з грифом Міністерства освіти і науки України, у якому започатковано індивідуальний погляд на систему адміністративного права та процесу, котрий у подальшому було використано всіма правничими адміністративно-правовими школам для розвитку власних концепцій щодо відносини публічного управління, адміністративного судочинства, адміністративної відповідальності, адміністративних послуг. Визначена роль предмета цієї галузі для створення ґрунтовних основ подальших наукових розвідок українських адміністративістів. Висвітлено системоутворюючі чинники адміністративного права та його предмета: публічна адміністрація, відносини адміністративних зобов’язань, публічне адміністрування. Також, із виходом монографій О.В. Кузьменко «Процесуальні категорії адміністративного права» (2004) і «Теоретичні засади адміністративного процесу» (2005) значного оновлення зазнає адміністративний процес.

На сьогодні лідером наукової школи Адміністративно-правових наук є доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  О.В. Кузьменко, яка має в своєму доробку понад 280 друкованих праць, з них більше 15 одноосібних підручників, навчальних посібників та монографій адміністративно-правового спрямування та більше 50 у співавторстві. Зокрема, основні публікації: Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права. – Львів: ВАТ «Атлас», 2004. – 232 с.; Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – Київ: Атика, 2005. – 358с.; Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: навчальний посібник. – К.: Атака, 2007. – 156 с.; Кузьменко О.В. Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право: навчальний посібник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атака, 2007. – 416 с. ; Колпаков В.К., Кузьменко О. В. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії. Монографія. – Київ-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –372с.; Колпаков В.К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.; Кузьменко О.В. Адміністративне судочинство України: підручник/ О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н.Панченко, В.Б. Аверянов; за загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Юринком Інтер, 2009. – 672с.; Кузьменко О.В., Стрельченко О.Г. Феномен адміністративно-правового заохочення. – Л.: ВАТ «Атлас», 2010. – 264 с.; Кузьменко О.В., Колпаков В.К., Бортняк Ф.В. Адміністративно-правова діяльність виконавчої служби. – Тернопіль: ДАР, 2010.– 315 с.; Кузьменко О.В., Мілімко Л.В. Адміністртаивно-правова відповідальність в сфері земельних відносин. – Тернопіль: ДАР, 2010.– 259 с.; Кузьменко О.В. Становлення та розвиток адміністративно-процесуальної теорії. – Тернопіль: ДАР, 2010.– 215 с.; Кузьменко О.В. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.Є. Користін та ін.. ; за ред.. О.В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2014. — 528 с. Кузьменко О.В. Курс адміністративного права України. Підручник./ за спец. ред. Колпакова В.К., Кузьменко О.В., Пастуха І.Д. – К.: Юринком Інтер, 2013. – 868 с. Кузьменко О.В. Курс адміністративної відповідальності. Підручник./ за ред. Кузьменко О.В. – К.: Юринком Інтер, 2015. – 568 с. Кузьменко О.В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) навч. посіб./ О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В. Плугатир, М.В. Співак. – К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 232 с. Кузьменко О.В. Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К., Х. : НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В, Дехтяевский П., Кузьменко О., Стеценко С. : Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2018. 446 с. Кузьменко О.В. Міграційне право України: підручник/ заг. ред. В.В. Ковальська – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476с. (С. 345-354; 396-401). Кузьменко О. В. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення. Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В. Центр учбової літератури 2016. 365 с. Адміністративне право України. Повний курс: підручник (2-ге перевидання перероблене) / Галунько В, Дехтяевский П., Кузьменко О., Стеценко С. : Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2018. 634 с. Кузьменко О.В. Курс адміністративного права: підручник/ за ред.О.В. Кузьменко. 3-вид., доповнене. Київ. Юринком Інтер. 2018. 904 с. Kuzmenko O.V., Chorna V.G. The negative impact of corruption on the European development of Ukraine // European vector of contemporary jurisprudence : the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph. Volume 1. Sandomierz : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – pp. 265-285. ; Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с. (у співавторстві); Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2021. 520 с.; Кузьменко О.В. Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці: монографія / під ред. Ф. П. Шульженка (перша частина), О. В. Кузьменко (друга частина). Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022. С. 243-266; 279-303 (2 д.а.).

Має два авторських свідоцтва/патента — свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна реформа в Україні», свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративне право».

Кузьменко О.В. є засновником громадської організації Українська платформа «Гендерної освіти» (з січня 2018 р. по теперішній час).

З 2004 року Кузьменко О.В. займається удосконаленням теорії адміністративного процесу. Співавтор теорії адміністративної процедури. В умовах сьогодення вона започаткувала нове розуміння системи адміністративного процесу, розробила і запровадила теоретичні основи адміністративно-процесуального права, є основоположником теорії адміністративної процедури, дослідила її співвідношення з адміністративним процесом, продовжує активно займатися теорією адміністративних послуг та їх процесуальної регламентації. Була одним з теоретиків, які розробляли міграційну політику держави, приймала активну участь у теоретичних напрацюваннях міграційного права.

Оксана Володимирівна Кузьменко має дві державні нагороди Кабінету Міністрів України:

1. За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків – Почесна грамота Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2009 року №19112;

2. За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку правоохоронної освіти і науки, зразкове виконання службових обов’язків – Почесна грамота Кабінету Міністрів України (протокол Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України №5 від 29 червня 2016 року).

У березні 2021 року указом Президента України № 92, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю О.В. Кузьменко присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

За сприяння Кузьменко О.В. науково-фаховий журнал категорії Б «Київський часопис права» внесений до переліку фахових видань ВАК. 

Крім власних наукових здобутків у сфері адміністративного права та процесу, Оксана Володимирівна Кузьменко виховала цілу низку учнів. Під її керівництвом було захищено більше 75 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та близько 15 докторських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Зокрема під її керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації такі викладачі кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: Б.В. Богдан, Л.В. Шевченко, а також докторський ступінь отримали Л.О. Кожура, В.Г. Чорна, Ю.І. Цвіркун, які також розвивають проблематику наукової школи адміністративного права та процесу. 

Кожура Л.О. автор і співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографії (2 – одноособово), 4 навчальних посібники та підручники з грифом МОН України. Під її керівництвом підготовлено 1 кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право та 2 доктора філософії зі спеціальності 081 Право. 

Також, Л.О. Кожура є Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д 26.006.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальності 12.00.07. З 2019 року є членкинею робочої групи Міністерства освіти і науки з організаційного, методичного та аналітичного забезпечення проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Чорна В.Г. доктор юридичних наук, професор - автор і співавтор понад 100 наукових праць, з них 2 монографії (одноособово), 3 колективних монографії,  7 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України. Має 6 учнів, які одержали диплом про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук. В.Г. Чорна є членом постійної Спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» Д 26.006.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальності 12.00.07. 

Брала участь у разових Спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора юридичних наук. З 2012 року бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент під час публічного захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Цвіркун Ю.І. доктор юридичних наук, доцент, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці з 2022 р. Має в своєму доробку понад 70 наукових праць, з них 2 - персональні монографії та 1- колективну монографію.

Загалом, представники наукової школи підготували та опублікували понад 30 монографій, понад 40 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, які значно збагачують навчальний матеріал, що використовується у навчальному процесі з підготовки майбутніх юристів та управлінців у зазначених галузях. Спектр наукових інтересів наукової школи адміністративного права охоплює практично усі аспекти адміністративного права, у тому числі проблеми правового регулювання організації виконавчої влади, державної служби, антикорупційної політики, правоохоронної діяльності, юридичної відповідальності в адміністративному праві, а також методології наукових досліджень у сфері адміністративного права. Завдяки цьому створено повноцінну навчально-методичну базу для навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу, що дає можливість оперативного та повноцінного запровадження наукових здобутків у навчальний процес. Зокрема, на впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки адміністративного права, практики створення та реалізації новітнього адміністративного законодавства, розроблена доктором юридичних наук, професором О.В. Кузьменко навчальна дисципліна «Юридичні процедури», доктором юридичних наук, професором Л.О. Кожурою «Медіація», доктором юридичних наук, професором В.Г. Чорною навчальна дисципліна «Актуальні питання адміністративного права», доктором юридичних наук Ю.І. Цвіркуном  навчальні дисципліни: «Міжпредметний тренінг», «Адміністративне процесуальне право», «Міжнародні спори та правові засоби їх вирішення». Представники наукової школи, для впровадження результатів своїх  досліджень постійно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, нерідко являються їх ініціаторами і організаторами.

Розвиток наукової школи адміністративного права отримав новий поштовх із створенням в Юридичному інституті спеціалізованої вченої ради (К 26.006.09; Д 26.006.09) ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Це дало змогу забезпечити повний цикл підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі адміністративного права. За час існування спеціалізованої вченої ради було захищено 44 дисертації за відповідною спеціальністю. Зазначену спеціалізовану вчену раду очолює засновник наукової школи адміністративного права, доктор юридичних наук, професор Оксана Володимирівна Кузьменко. Вона також є членом постійної Спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.725.05 Львівського державного університету внутрішніх справ та багатьох разових Спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора юридичних наук у різних вищих навчальних закладах України. Також, Кузьменко О.В. з 2005 року бере активну участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент під час публічного захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.

Науковий потенціал наукової школи адміністративно-правових наук дає можливість проводити повноцінні науково-дослідні роботи, прикладом якої може слугувати успішно завершена у 2021 році планова науково-дослідна робота «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». Також, у 2022 році завершена науково-дослідна робота «Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці». Тільки в межах даної науково-дослідної роботи, членами творчого колективу на чолі з О.В. Кузьменко була підготовлена наукова монографія (дві частини), двадцять шість наукових публікацій у періодичних наукових виданнях та тридцять дві доповіді на різноманітних наукових конференціях. Сьогодні, члени колективу також активно працюють над дослідженням «Виклики та загрози в умовах воєнного стану і в післявоєнний період та шляхи їх подолання».

Визнання наукової школи адміністративно-правових наук проявляється і у тому, що її представники беруть участь у науково-експертній діяльності. Так, доктор юридичних наук, професор О.В. Кузьменко розпорядженням Голови Верховної Ради України від 30 грудня 2021 року № 502 включена до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, а доктор юридичних наук, професор Л.О. Кожура є експертом НААУ та має  сертифікат «Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності».

 

Остання редакція: 06.03.23